Quyết định số 250/QĐ-SYT ngày 01/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Shampoo Black Hair và Shampoo Brown Hair do Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma sản xuất

33
Quyết định số 250/QĐ-SYT ngày 01/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Shampoo Black Hair và Shampoo Brown Hair do Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma sản xuất
Quyết định số 250/QĐ-SYT ngày 01/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Shampoo Black Hair và Shampoo Brown Hair do Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma sản xuất
Đánh giá

TẢI BẢN PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 250 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế Hà Nội cấp cho Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma tại địa chỉ: Số nhà 23, ngách 18, hẻm 12, ngõ 199, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Việt Nam, cụ thể:

TT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Số công bố
1 Queen Diamond Pharma Shampoo Black Hair 15211/23/CBMP-HN
2 Shampoo Brown Hair 15210/23/CBMP-HN

 

Lý do thu hồi: Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan.

Điều 3. Các phòng, ban Sở Y tế: Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Thanh tra Sở, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Thực phẩm, Mỹ phẩm Hà Nội, Công ty TNHH thương mại Queen Diamond Pharma và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Cục QLD-BYT (để báo cáo);

– Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h);

– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);

– Sở Y tế các tỉnh, thành;

– PYT quận, huyện, thị xã; (để phối hợp)

– Văn phòng Sở; (để đăng trên website)

– Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!