Quyết định 599/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố SP mỹ phẩm

613
Quyết định 599/QĐ-QLD
Quyết định 599/QĐ-QLD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 599/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tại văn thư số 180815/RMV-CBMP đề ngày 15/8/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 03 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 Melano CC Beauty Essence 18350/16/CBMP-QLD 30/9/2016
2 Aohal Moisture Cream 38497/17/CBMP-QLD 04/7/2017
3 Melano CC Beauty Essence 64070/18/CBMP-QLD 10/05/2018

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) (Địa chỉ: Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đứng tên công bố, nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam), Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Quyết định 599/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Thu hồi các sản phẩm Melano CC Beauty Essence, Aohal Moisture Cream, Melano CC Beauty Essence. Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) (Địa chỉ: Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đứng tên công bố, nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

599_QĐ_QLD_2018_VNRAS

599_QĐ_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!