Quyết định 520/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

636
Quyết định 520/QĐ-QLD năm 2018
Quyết định 520/QĐ-QLD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 520/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam tại văn thư đề ngày 11/7/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 22 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, cụ thể như sau:

Stt Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 17405/16/CBMP-QLD 19/9/2016
2 22485/16/CBMP-QLD 15/11/2016
3 24636/16/CBMP-QLD 22/12/2016
4 24637/16/CBMP-QLD 22/12/2016
5 24638/16/CBMP-QLD 22/12/2016
6 24641/16/CBMP-QLD 22/12/2016
7 24647/16/CBMP-QLD 22/12/2016
8 24648/16/CBMP-QLD 22/12/2016
9 26576/17/CBMP-QLD 16/01/2017
10 31456/17/CBMP-QLD 05/4/2017
11 42860/17/CBMP-QLD 14/8/2017
12 42873/17/CBMP-QLD 14/8/2017
13 42878/17/CBMP-QLD 14/8/2017
14 42880/17/CBMP-QLD 14/8/2017
15 42881/17/CBMP-QLD 14/8/2017
16 43626/17/CBMP-QLD 24/8/2017
17 43640/17/CBMP-QLD 24/8/2017
18 50400/17/CBMP-QLD 20/11/2017
19 50408/17/CBMP-QLD 20/11/2017
20 50410/17/CBMP-QLD 20/11/2017
21 57882/18/CBMP-QLD 02/02/2018
22 58829/18/CBMP-QLD 26/02/2018

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

 

Quyết định 520/QĐ-QLD về việc thu hồi 22 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

520_QĐ_QLD_2018_VNRAS

520_QĐ_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!