Quyết định 438/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

1024
Quyết định 438/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Quyết định 438/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
5/5 - (2 bình chọn)

Quyết định 438/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 438/QĐ-QLD
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả thanh tra ngày 28/07/2017 tại Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 01 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam (Địa chỉ: số 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:

STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp Tên, địa chỉ Công ty sản xuất
1 Nu Skin Pure Cleansing Gel 69817/12/CBMP- QLD 03/12/2012 Cosmetic Laboratories of America (CLA) 20245 Sunburst Street, Chatsworth, CA 91311, Hoa Kỳ

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm lưu hành có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, ĐỖ VĂN ĐÔNG

Quyết định 438/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

438_QĐ_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!