QUYẾT ĐỊNH 302/QĐ-TTg CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ

670
QUYẾT ĐỊNH 302/QĐ-TTg
5/5 - (1 bình chọn)
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 302/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1078/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

“Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018 – 2020” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (Quỹ Toàn cầu) tài trợ với các nội dung chính sau:
1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế.
2. Mục tiêu Dự án: Góp Phần thực hiện Mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, khống chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% và giảm tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế, xã hội.
3. Một số kết quả chính của Dự án:
a) Các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng HIV tiếp tục được triển khai và mở rộng.
b) Các phương pháp xét nghiệm mới được triển khai mở rộng tại 32 tỉnh, thành phố. Phân cấp xét nghiệm khẳng định HIV được mở rộng đến tuyến huyện để tạo Điều kiện chẩn đoán sớm hơn và kết nối với chăm sóc.
c) Điều trị ARV cho người lớn tại 32 tỉnh, thành phố có gánh nặng cao và trung bình và Điều trị ARV cho trẻ em trên toàn quốc (Khoảng 5.000 trẻ sơ sinh và trẻ em mỗi năm). Xét nghiệm CD4 cho bệnh nhân mới được thực hiện đến năm 2020. Xét nghiệm tải lượng virus được thực hiện thường quy. Việc sử dụng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV và truyền thông về lợi ích của bảo hiểm y tế cho các khách hàng được tăng cường.
d) Phụ nữ mang thai ở các huyện có dịch HIV cao thuộc 32 tỉnh/thành phố được thực hiện xét nghiệm HIV. Tất cả phụ nữ mang thai được chẩn đoán nhiễm HIV trong quá trình chăm sóc thai nghén được kết nối đến OPC để được Điều trị ARV lâu dài. Trẻ sơ sinh bị phơi nhiễm với HIV được chẩn đoán sớm.
đ) Giám sát trọng điểm HIV kết hợp giám sát hành vi (HSS+) được triển khai nhằm cung cấp số liệu quan trọng trong lập kế hoạch ứng phó với HIV và theo dõi tác động của các can thiệp. Đánh giá nhanh, ước tính quy mô và lập bản đồ các điểm nóng của các nhóm đối tượng/quần thể chính được thực hiện.
4. Thời gian và địa điểm thực hiện:
– Thời gian: 2018 – 2020
– Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Điện Biên, An Giang, Sơn La, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Lai Châu, Yên Bái, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau.
5. Hạn mức vốn của dự án:
– Vốn ODA không hoàn lại: 53.207.476 USD
– Vốn đối ứng tiền mặt: 46 tỷ đồng
6. Cơ chế tài chính trong nước:
– Vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát
– Vốn đối ứng:
+ Bộ Y tế bố trí 6,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trong nước thực hiện Chương trình Mục tiêu y tế – dân số giai đoạn 2016 – 2020.
+ Các địa phương tham gia thực hiện Dự án bố trí 39,9 tỷ đồng từ ngân sách của các địa phương.

Điều 2. Bộ Y tế ký Cam kết

viện trợ về Dự án nêu trên với Quỹ Toàn cầu và các bên liên quan; triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Dự án đạt Mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

QUYẾT ĐỊNH 302/QĐ-TTg CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TÀI TRỢ

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

302_QD_TTg_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!