QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/QĐ-QLD BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC DƯỢC LIỆU SX TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SĐL LƯU HÀNH TẠI VN (ĐỢT 159 BỔ SUNG)

843
quyết định 29/QĐ-QLD
quyết định 29/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29/QĐ-QLD Hà Nội ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục 01 thuốc dược liệu sản xuất trong nước
được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 159 bổ sung

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngàỵ 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế qui định việc đăng ký thuốc,

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 01 thuốc dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 159 bổ sung.

Điều 2. Công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc lưu hành phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp tên nhãn thuốc và phải chấp hành đúng các quy định có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuốc. Các số đăng ký có ký hiệu V…-H12-18 có giá trị đến hết ngày 31/12/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Diều 4. Giám đốc Sở Y tế các Tỉnh, thành  phố trực thuộc trung ương và giám đốc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/QĐ-QLD BAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC DƯỢC LIỆU SX TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SĐL LƯU HÀNH TẠI VN (ĐỢT 159 BỔ SUNG)

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]29_QĐ_QLD_2018_VNRAS29_QD_QLD_2018_VNRAS (kèm theo)[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!