Quyết định 276/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

870
Quyết định 276/QĐ-QLD
Quyết định 276/QĐ-QLD
5/5 - (4 bình chọn)

Quyết định 276/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 276/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH E.ve Vina tại văn thư số 062016/CV-E.VE ngày 06/6/2016 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 24 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp, như sau:

STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 Floria Whitening 67587/12/CBMP-QLD 05/11/2012
2 Mini Peach Lip Balm 67594/12/CBMP-QLD 05/11/2012
3 Expert Smoothing Primer 71222/13/CBMP-QLD 19/03/2013
4 Magic Lip Tint 76517/13/CBMP-QLD 02/07/2013
5 Tonymoly Intense Care Dual Effect Sleeping Pack 76525/13/CBMP-QLD 02/07/2013
6 Tomatox Magic Massage Pack 76534/13/CBMP-QLD 02/07/2013
7 Tonymoly Kiss Lover Style
RD03.RD04.RD05.RD07.
PK03.PK08.PK09.PK10.PK11. OR03.OR05.
77178/13/CBMP-QLD 01/08/2013
8 Tonymoly Party Lover Gel Eyeliner Brown 77180/13/CBMP-QLD 01/08/2013
9 The Oriental Gyeol Goun Two way Pact SPF48 PA+++01 83079/13/CBMP-QLD 17/10/2013
10 The Oriental Gyeol Goun Two way Pact SPF48 PA+++02 83080/13/CBMP-QLD 17/10/2013
11 Prestige Carat Dual Concealer 01,02,03 83092/13/CBMP-QLD 17/10/2013
12 Tonymoly Peach Hand Cream 84227/13/CBMP-QLD 25/12/2013
13 Red Appletox Honey Cream 84230/13/CBMP-QLD 25/12/2013
14 Backstage Gel Eyeliner 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 84236/13/CBMP-QLD 25/12/2013
15 TonyMoly Appletox Smooth Massage Peeling Cream 84238/13/CBMP-QLD 25/12/2013
16 Face Mix Cover Pot Concealer 01 Light Beige 93939/14/CBMP-QLĐ 24/09/2014
17 Face Mix Cover Pot Concealer 02 Natural Beige 93940/14/CBMP-QLD 24/09/2014
18 Easy Touch Cake Eyebrow 01,02 93950/14/CBMP-QLD 24/09/2014
19 Easy Touch Brush Eyeliner 01,02 93953/14/CBMP-QLD 24/09/2014
20 Easy Touch Gel Eyeliner 01, 02 93954/14/CBMP-QLD 24/09/2014
21 Kiss Kiss Lip Scrub 93956/14/CBMP-QLD 24/09/2014
22 Kiss Kiss Lip Essence Balm 93957/14/CBMP-QLD 24/09/2014
23 Delight Tony Tint 01, 02 102001/14/CBMP-QLD 07/10/2014
24 Triple Dome Eye Shadow 01, 02, 08, 10, 15, 16 102003/14/CBMP-QLD 07/10/2014

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH E.ve Vina (Địa chỉ: số 205 Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH E.ve Vina, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

Quyết định 276/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

276_QD_QLD_VNRAS 276_QD_QLD_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!