Quyết định 187/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm

772
Quyết định 187/QĐ-QLD
Quyết định 187/QĐ-QLD
Quyết định 187/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm
5 (100%) 2 votes

Quyết định 187/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 187/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

n cứ kết quả kiểm tra hậu mại mỹ phẩm ngày 29/3/2016 tại Công ty TNHH mỹ phẩm Hankyung Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 04 sản phẩm mỹ phẩm sau:

Stt Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp Ngày cấp
1 If’s skin body blossom pink firming body cream 102602/15/CBMP-QLD 13/02/2015
2 It’s skin vita D cleansing foam 101186/14/CBMP-QLD 16/10/2014
3 It’s skin acerola whitening cream 78532/13/CBMP-QLD 25/7/2013
4 Ifs skinprestige crème d’escargot 70206/13/CBMP-QLD 15/1/2013

 

Tên, địa chỉ Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH mỹ phẩm Hankyung Việt Nam (Địa chỉ: 36A Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có mục đích sử dụng, công thức ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH mỹ phẩm Hankyung Việt Nam và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT,TTr, MP(C).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Quyết định 187/QĐ-QLD về việc thu hồi phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm

VĂN BẢN DẠNG WORD: 187_QD_QLD_VNRAS