Quyết định 3755/QĐ-BYT ban hành danh mục các thành phần của gói đỡ đẻ sạch

2063
Quyết định 3755/QĐ-BYT ban hành danh mục các thành phần của gói đỡ đẻ sạch
Quyết định 3755/QĐ-BYT ban hành danh mục các thành phần của gói đỡ đẻ sạch
5/5 - (2 bình chọn)
Bộ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 3755 /QĐ-BYT

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục các thành phần của Gói đỡ đẻ sạch

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quỵết định số 4128/QĐ-BYT, ngàỵ 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em và Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục các thành phần của Gói đờ đẻ sạch”.

Điều 2. “Danh mục các thành phần của Gói đỡ đé sạch” ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Danh mục Gói đỡ đẻ sạch ban hành kèm theo Quyết định sổ 3245/QĐ-BYT, ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Bộ trường Bộ Y tế. Giám đôc Sở Y tế các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương, Chủ nhiệm các Chương trình, Dự án đầu tư cho lĩnh vực y tế căn cứ “Danh mục các thành phần Gói đỡ đẽ sạch” quy định tại Điều 1 của Quyết định này đê xây dựng kế hoạch mua sam hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Trang thiết bị và Công trình y tế, Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

NGUYỄN VIẾT TIẾN

 

DANH MỤC CÁC THÀNH PHẦN CỦA GÓI ĐỠ ĐẺ SẠCH

(Kèm theo Quyết định số 3755 /QĐ-BYT, ngày 21 tháng 6 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT Danh mục có trong 1 gói Đon

vị

Số

lượng/1

gói

Tất cả các hạng mục được khử trùng trước khi đóng gói
I Kẹp rốn nhựa kích thước 4.5cm – 5.5 cm cái 2
2 Găng tay cao su y tế đôi 2
3 Lưỡi dao mổ dùng để cắt rốn (1 cái / gói) cái I
4 Tấm nylon mềm kích thước 55cm X 70cm tấm 1
5 Xà phòng rửa tay 15 gram miếng 1
6 Bông thấm nước y tế 5 gram gói 1
7 Tạp dề bào vệ cái 1
8 Tờ hướng dẫn sử dụng cỏ hình vẽ minh họa các bước in 4 màu trẽn giấy khổ A4 tờ 1

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 3755_QĐ_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI  NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!