Công văn 13392/QLD-ĐK công bố nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu

2665
5/5 - (10 bình chọn)

Công văn 13392/QLD-ĐK công bố nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu giấy phép.

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13392/QLD-ĐK
V/v công bố nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13). Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, không được phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc theo hình thức giấy phép nhập khẩu.

Tiếp theo công văn số 5576/QĐ-ĐK ngày 08/4/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu; để kịp thời triển khai thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 và không để bị gián đoạn nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc trong nước sau ngày 01/01/2017, việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã có số đăng ký trước ngày 01/7/2014 (số đăng ký còn hiệu lực), Cục Quản lý Dược yêu cầu:

  1. Các đơn vị khẩn trương kê khai nguyên liệu dược chất thực tế đang sử dụng sản xuất thuốc theoo mẫu đính kèm công văn (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 điều 2 của Luật Dược số 105/2016/QH13).
  2. Danh mục nguyên liệu kê khai đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2016. Ngoài ra, đơn vị gửi kèm file điện tử danh mục nguyên liệu kê khai nêu trên vào địa chỉ hộp thư: dangkythuocqld@gmail.com.

Trên cơ sở danh mục nguyên liệu do các đơn vị kê khai, Cục Quản lý Dược sẽ tổng hợp và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược danh mục nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu để các đơn vị nhập khẩu phục vụ sản xuất thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký, đồng thời gửi cơ quan Hải quan để đối chiếu khi đơn vị nhập khẩu. Trường hợp công ty không kê khai, công ty phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Cơ quan Hải quan không cho phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc của công ty.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược kể kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Tổng Công ty dược Việt Nam;
– Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Lưu VT, ĐK.

CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

Văn bản gốc: 13392_QLD_ĐK_VNRAS

Văn bản dạng word:  13392_QLD_ĐK_VNRAS

Biểu mẫu đính kèm: Bieu_mau_cong_van_13392

Công văn 13392/QLD-ĐK công bố nguyên liệu nhập khẩu không yêu cầu giấy phép.

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13392/QLD-ĐK
V/v công bố nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Dược số 105/2016/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13). Theo Luật Dược số 105/2016/QH13, không được phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc theo hình thức giấy phép nhập khẩu.

Tiếp theo công văn số 5576/QĐ-ĐK ngày 08/4/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu; để kịp thời triển khai thực hiện Luật Dược số 105/2016/QH13 và không để bị gián đoạn nguyên liệu phục vụ sản xuất thuốc trong nước sau ngày 01/01/2017, việc kê khai nguyên liệu dược chất để sản xuất thuốc trong nước đã có số đăng ký trước ngày 01/7/2014 (số đăng ký còn hiệu lực), Cục Quản lý Dược yêu cầu:

  1. Các đơn vị khẩn trương kê khai nguyên liệu dược chất thực tế đang sử dụng sản xuất thuốc theoo mẫu đính kèm công văn (trừ các loại phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 điều 2 của Luật Dược số 105/2016/QH13).
  2. Danh mục nguyên liệu kê khai đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2016. Ngoài ra, đơn vị gửi kèm file điện tử danh mục nguyên liệu kê khai nêu trên vào địa chỉ hộp thư: dangkythuocqld@gmail.com.

Trên cơ sở danh mục nguyên liệu do các đơn vị kê khai, Cục Quản lý Dược sẽ tổng hợp và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược danh mục nguyên liệu được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu để các đơn vị nhập khẩu phục vụ sản xuất thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký, đồng thời gửi cơ quan Hải quan để đối chiếu khi đơn vị nhập khẩu. Trường hợp công ty không kê khai, công ty phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Cơ quan Hải quan không cho phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thuốc của công ty.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược kể kịp thời giải quyết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Tổng Công ty dược Việt Nam;
– Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Lưu VT, ĐK.

CỤC TRƯỞNG

 

Trương Quốc Cường

 

Văn bản gốc: 13392_QLD_ĐK_VNRAS

Văn bản dạng word:  13392_QLD_ĐK_VNRAS

Biểu mẫu đính kèm: Bieu_mau_cong_van_13392

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!