Tổng hợp kê khai lại thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017

1320
Kê khai lại thuốc nội đến ngày 24/7/2017
Kê khai lại thuốc nội đến ngày 24/7/2017
Tổng hợp kê khai lại thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017
5 (100%) 1 vote

Tổng hợp kê khai lại thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017

DOWNLOAD DANH MỤC DƯỚI ĐÂY

2572017_Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_24.07.2017

Nguồn dav.gov.vn.

Kê khai lại thuốc nội đến ngày 24/7/2017

6969 Nemydexan Neomycin sulfat 34.000UI; Dexamethason natri phosphat 10mg VD-23609-15
6970 A.T Desloratadin 2,5 mg/ 5 ml Desloratadin 2.5mg/5ml VD-24131-16
6971 A.T Ambroxol 30mg/ 5 ml Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg/5ml VD-24125-16
6972 Antimuc 100 N-acetyl cystein 100mg/5ml VD-24134-16
6973 Atipolar Dexclorpheniramin maleat 2mg/5ml VD-24738-16
6974 Atipolar Dexclorpheniramin maleat 2mg/5ml VD-24738-16
6975 Atipolar Dexclorpheniramin maleat 2mg/5ml VD-24738-16
6976 Atersin Terbutatalin sulfat 1,5 mg/5 ml; Guaifenesin 66,5 mg/ 5 ml VD-24734-16
6977 Atersin Terbutatalin sulfat 1,5 mg/5 ml; Guaifenesin 66,5 mg/ 5 ml VD-24734-16
6978 A.T Calmax 500 Calci lactat pentahydrat 500 mg/ 10ml VD-24726-16
6979 A.T Ibuprofen syrup Ibuprofen 100mg/5ml VD-25631-16
6980 A.T Ibuprofen syrup Ibuprofen 100mg/5ml VD-25631-16
6981 A.T Ibuprofen syrup Ibuprofen 100mg/5ml VD-25631-16
6982 Atizinc siro Kẽm (gluconat) 10mg/5ml VD-25649-16
6983 Atizinc siro Kẽm (gluconat) 10mg/5ml VD-25649-16
6984 Atizinc siro Kẽm (gluconat) 10mg/5ml VD-25649-16
6985 Vitamin C 500 Vitamin C 500mg VD-23757-15
6986 Vitamin C 500 Vitamin C 500mg VD-23756-15
6987 Vitamin C 250 Vitamin C 250mg VD-22262-15
6988 Vitamin C 250 Acid Ascorbic 250mg VD-24374-16
6989 Calci-D Calcium 300mg (Calcium carbonate), Cholecalciferol (vitamin D3) 60 IU VD-15514-11
6990 Calci-D Calcium 300mg (Calcium carbonate), Cholecalciferol (vitamin D3) 60 IU VD-15514-11
6991 Ketoconazole 200mg Ketoconazol 200mg VD-11249-10
6992 KMG Mekophar Potassium glutamate 200mg, Magnesium glutamate 200mg VD-15519-11
6993 Mekocetin Betamethasone 0,5mg VD-14493-11
6994 Mekomulvit Thiamin nitrat, Pyridoxin hydroclorid, Riboflavin, calcium pantothenat, cyanocobalamin, nicotiamid VD-16341-12
6995 Metronidazole 250mg Metronidazol  250 mg VD-23807-15
6996 Mycogynax Metronidazol  200 mg; Chloramphenicol  80 mg; Dexamethason acetat  0,5 mg; Nystatin  100.000 IU VD-23186-15
6997 Rodilar Dextromethorphan HBr 15mg VD-16091-11
6998 Terpin Mekong Terpin hydrat 100mg, Dextromethorphan hydrobromid 5mg, Sodium benzoate 150mg VD-10636-10
6999 Terpin-Codein Terpin hydrat 100mg, codein 10 mg VD-10637-10
7000 Tyrothricin Pastille Tyrothricin 1mg VD-21434-14
7001 Vitamin B1 50mg Thiamin  mononitrate50mg VD-14505-11
7002 Acigmentin 375 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 250 mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 125 mg VD-21218-14
7003 Pesancort Betamethason valerat 0.1%; Fusidic Acid 2% VD-24421-16
7004 Pesancort Betamethason valerat 0.1%; Fusidic Acid 2% VD-24421-16
7005 Lotusalic Betamethason dipropionat 0.064%; Acid Salicylic 3% VD-16325-12
7006 Mouthpaste Triamcinolon acetonid 0.1% VD-17193-12
7007 Frantamol 500 Paracetamol 500mg VD-24992-16
7008 Bocalex C 1000 Vitamin C VD-22366-15
7009 Vasomin 1000 Glucosamin 1000mg VD-13953-11
7010 Vasomin 1500 Glucosamin 1500mg VD-16327-12
7011 Glirit 500mg/2.5mg Metformin HCl; Glibenclamid VD-24598-16