Công văn 20614/QLD-KD Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

905
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 20614/QLD-KD Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20614/QLD-KD
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tăng cường công tác quản lý kinh doanh thuốc theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật DượcNghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Cục Quản lý Dược theo dữ liệu file mềm excel theo địa chỉ mail: [email protected] các số liệu sau:

  1. Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề sở đã cấp còn hiệu lực theo mẫu 8a/BC-ĐKKD tại Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013. Chú ý lập danh sách riêng với từng loại bằng tốt nghiệp từ dược sỹ đại học đến dược tá.
  2. Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc sở đã cấp còn hiệu lực theo mẫu 8b/BC-ĐKKD tại Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013. Chú ý lập danh sách riêng với từng loại cơ sở theo phạm vi kinh doanh: Cơ sở xuất nhập khẩu thuốc, bán buôn thuốc, nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã.
  3. Hàng tháng, các Sở Y tế tổng hợp, công bố danh sách các cá nhân được cấp, cấp lại, bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, các trường hợp bị thu hồi, đình chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lý của Sở Y tế lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và gửi dữ liệu theo mẫu quy định cho Cục Quản lý Dược trước ngày 10 hàng tháng để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về hành nghề dược.
  4. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư hợp nhất số 08/TTHT-BYT ngày 14/10/2003 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế kịp thời phản ánh về (Cục Quản lý Dược) để hướng dẫn thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Website Cục Quản lý Dược;
– Lưu: VT, QLKD;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 20614_QLD_KD_VNRAS

[/sociallocker]

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!