Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3) – theo Bộ Y tế, Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/06/2019

115
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3) - theo Bộ Y tế, Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/06/2019
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3) - theo Bộ Y tế, Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18/06/2019
Đánh giá

TẢI PDF QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2520/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp ngày 15 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nghiệm thu Quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng (đợt 3) của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)”, gồm 40 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng (đợt 3)” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu Hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phục hồi chức năng phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Hướng dẫn trước đây trái với Hướng dẫn tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Website Cục KCB;
– Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

DANH SÁCH 40 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Kỹ thuật làm nẹp bàn chân (FO)
2. Kỹ thuật làm nẹp cổ bàn chân (AFO) không khớp
3. Kỹ thuật làm nẹp cổ bàn chân (AFO) có khớp
4. Kỹ thuật làm nẹp khớp gối (KO) không khớp
5. Kỹ thuật làm nẹp khớp gối (KO) có khớp
6. Kỹ thuật làm nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) không khớp
7. Kỹ thuật làm nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) có khp gối
8. Kỹ thuật làm nẹp gối cổ bàn chân (KAFO) có khớp gối và khớp cổ bàn chân
9. Kỹ thuật làm nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO)
10. Kỹ thuật làm nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO) và khớp gối
11. Kỹ thuật làm nẹp trên gối có khớp háng (HKAFO), khớp gối và khớp cổ bàn chân
12. Kỹ thuật làm nẹp khớp háng
13. Kỹ thuật làm nẹp tầng chi dưới
14. Kỹ thuật làm nẹp dưới khuỷu tay (WHO) không khớp
15. Kỹ thuật làm nẹp dưới khuỷu tay (WHO) có khớp
16. Kỹ thuật làm nẹp trên khuỷu tay (EWHO) không khớp
17. Kỹ thuật làm nẹp trên khuỷu tay (EWHO) có khớp
18. Kỹ thuật làm áo nẹp mềm cố định cột sống
19. Kỹ thuật làm áo nẹp cứng cố định cột sống
20. Kỹ thuật làm áo nẹp nắn chnh cột sống
21. Kỹ thuật làm nẹp cột sống cổ
22. Kỹ thuật làm giầy chnh hình
23. Kỹ thuật làm chân giả trên gối
24. Kỹ thuật làm chân giả tháo khớp gối
25. Kỹ thuật làm chân giả dưới gối
26. Kỹ thuật giãn sườn
27. Kỹ thuật thở có trợ giúp
28. Kỹ thuật thở có kháng trở
29. Kỹ thuật thở với đai trợ giúp
30. Kỹ thuật vỗ rung lng ngực với máy
31. Kỹ thuật nhún sườn
32. Kỹ thuật tập tăng sức mạnh bền chi với dụng cụ
33. Kỹ thuật đo chức năng tim mạch bằng máy đo hô hấp tim mạch gắng sức CPX
34. Kỹ thuật đo chức năng hô hấp bằng máy đo hô hấp tim mạch gắng sức CPX
35. Kỹ thuật điều trị nhiệt lạnh bằng máy
36. Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc
37. Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống
38. Tập với ghế tập mnh cơ tứ đầu đùi
39. Kỹ thuật tập với xe đạp tập
40. Tập nuốt

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!