Công văn 18434/QLD-KD góp ý dự thảo Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm NK vào VN

134
Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 18434/QLD-KD góp ý dự thảo Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm NK vào VN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 18434/QLD-KD
V/v góp ý dự thảo Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm NK vào VN
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

  • Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc;
  • Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
  • Tổng Công ty Dược Việt Nam.  (sau đây gọi tắt là Đơn vị)

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại;

Căn cứ Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế,

Bộ Y tế đã phốỉ hợp với Tổng Cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý về Hải quan) xây dựng Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Để kịp thời ban hành Thông tư, đề nghị Đơn vị cho ý kiến góp ý Dự thảo lần cuối Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

Xin gửi kèm Công văn này bản Dự thảo lần cuối Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam. Dự thảo Thông tư đã được đăng tải tại website www.dav.gov.vn Mục: Văn bản quản lý/Dự thảo Văn bản quản lý/Dự thảo thuộc lĩnh vực QLKDD.

Đề nghị các đơn vị góp ý bằng văn bản gửi Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2013 theo địa chỉ 138A Giảng Võ, Hà Nội.

Nếu sau thời gian trên, Đơn vị không có ý kiến xin được hiểu là đồng ý với bản dự thảo.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, KD(Hn).

CỤC TRƯỞNG

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 18434 QLD_KD_VNRAS

[/sociallocker]

Thông tư công bố Danh mục thuốc dùng cho người

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!