Dự thảo sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

1155
Dự thảo sửa đổi Thông tư số 277
Dự thảo sửa đổi Thông tư số 277
5/5 - (1 bình chọn)

Dự thảo sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

    BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
–––––   Độc lập Tự do Hạnh phúc
————————————————-
Số:      /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

—————————————–

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Điều 1. Sửa đổi mục 1, mục 4 phần I Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt Tên phí Đơn vị tính Mức thu

(1.000 đồng)

I Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm
1 Thẩm định xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc, mỹ phẩm Hồ sơ 1.600
4 Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền Mặt hàng 150

Điều 2. Bãi bỏ mục 12 phần II Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     /…../2017.

Điều 4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Công báo;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc

nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

 

Dự thảo sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

DOWLOAD DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Du thao 1 sua doi thong tu 277

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!