Công văn số 8479/QLD-KD về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc (Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam)

194
Đánh giá

 

       BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 8479 /QLD-KD

V/v ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

(Địa chỉ: Lô 5, Đường Số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh)

Ngày 07/04/2023, Cục Quản lý Dược có Công văn số 3543/QLD-KD gửi Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về việc ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc.

Tiếp theo Công văn số 3543/QLD-KD ngày 07/04/2023, Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

Ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc; ngừng cấp phép nhập khẩu thuốc của Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 07/04/2023.

Cục Quản lý Dược thông báo để Cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Tổng cục Hải quan – Bộ Tài Chính;

–  TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);

–  Cục trưởng (để b/c);

–  Các Phó Cục trưởng;

–  Văn Phòng Cục (bộ phận tiếp nhận hồ sơ);

–  Các phòng: PCHN, QLCL, ĐKT, QLGT, VPC;

–  Website Cục QLD;

–  Lưu: VT, KD (ĐTT).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Việt Dũng

 

8479_QLD_KD_Zuellig_PharmaTải xuống