Công văn số 695/SYT-NVD và Công văn số 697/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long – 02 sản xuất

130
Công văn số 695/SYT-NVD và Công văn số 697/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long - 02 sản xuất
Phòng Y tế Quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 695/SYT-NVD và Công văn số 697/SYT-NVD ngày 07/02/2024 của Sở Y tế TP Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long - 02 sản xuất
Đánh giá

TẢI PDF CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số: 26/YT

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 21 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập

– Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 695/SYT-NVD ngày 07/02/2024 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm; Công văn số 697/SYT-NVD ngày 07/02/2024 Sở Y tế Hà Nội về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phòng Y tế theo địa chỉ email: phongytetx@gmail.com.

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổ quản lý YT-XH phường;

– Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 695 /SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 390/QLD-MP ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm (có công văn kèm theo), thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 29 sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long – 02 sản xuất (Địa chỉ: Số 223, ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long (Địa chỉ: Ấp Ao Vuông, xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (Danh sách 29 sản phẩm mỹ phẩm tại công văn số 390/QLD- MP ngày 06/02/2024 kèm theo).

Lý do: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)

– Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo)

– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T, MP, TP Hà Nội (dể thực hiện);

– Văn phòng Sở (để đăng tải);

– Lưu: VT, NVD

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 697 /SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 389/QLD-MP ngày 06/02/2024 của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm (có công văn kèm theo), thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 07 sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long – 02 sản xuất (Địa chỉ: Số 223, ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Công Ty cổ phần Kami (Địa chỉ: Số 78, đường 24B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (Danh sách 07 sản phẩm mỹ phẩm tại công văn số 389/QLD- MP ngày 06/02/2024 kèm theo).

Lý do: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)

– Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo)

– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T, MP, TP Hà Nội (để thực hiện);

– Văn phòng Sở (để đăng tải);

– Lưu: VT, NVD

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đình Hưng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!