Công văn 9755/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

695
Công văn 9755/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 9755/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9755/QLD-ĐK
V/v công bdanh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp SĐK
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại công văn số 105/CV-DNH đề nghị công bố nguyên liệu dược chất sử dụng để sản xuất thuốc trong nước;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Phòng Quản lý kinh doanh dược (để p/h);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (TTr).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC


Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

GUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 9755/QLD-ĐK ngày 30 tháng 05 năm 2018.

  Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Napharagan codein VD-26197-17 06/02/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Codein phosphat BP 2014 Johnson Matthey

Macfarlan Smith

10 Wheafield Road, Edinburgh, EH11 2QA United Kingdom
2 Naphacogyl VD-26195-17 06/02/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Metronidazol BP2010 Hangzhou viwa Co., Ltd No.5 Huanglong Road 5th Floor, Block B, Hangzhou, China China
Danh mục này bao gồm 02 khoản./.            

 

Công văn 9755/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã dược cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9755_QLD_ĐK_2018_VNRAS

9755_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!