Công văn 8760/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

686
Công văn 8760/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 8760/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8760/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam – Đợt 161.
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam – Đợt 161 phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Phòng QLKD Dược (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(LA).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 8760/QLD-ĐK ngày 18/5/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Sgiấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Teicomedlac 200 VD-30144-18 27/03/2023 Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy Teicoplanin EP 8.0 Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd Office: 7th Floor D3E, Sun Plaza, No.278 Hudong Avenue, Fuzhou City, Fujian Province, China

Factory: Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing Fuzhou, Fujian, P.R.China

China
2 Teicomedlac 400 VD-30145-18 27/03/2023 Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy Teicoplanin EP 8.0 Livzon Group Fuzhou Fuxing Pharmaceutical Co., Ltd Office: 7th Floor D3E, Sun Plaza, No.278 Hudong Avenue, Fuzhou City, Fujian Province, China

Factory: Jiangyin Industrial Concentration Zone, Fuqing Fuzhou, Fujian, P.R.China

China

Danh mục này gồm 01 trang, 02 khoản./.

 

Công văn 8760/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 161.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 8760_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 8760_QLD-DK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!