Công văn 8467/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

725
Công văn 8467/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 8467/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 8467/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các công văn đề nghị công bố nguyên liệu dược chất sử dụng đế sản xuất thuốc trong nước số 5491 nộp tại Cục Quản lý Dược ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco; công văn số 15/MD-ĐK ngày 10/4/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân; công văn số 2198 ngàỵ 12/2/2018 và công văn số 29/CV-TV.PHARM đề ngày 08/02/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận

–   Như trên;

–   TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

–   Phòng QLKDD (để phối hợp);

–   Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

–  Website Cục QLD;

–   Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ G1ẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 Đính kèm công văn số 8467/QLD-ĐK ngày 15 tháng 5 năm 2018.

  Thuốc thành phẩm  

Nguyên liệu hoạt chất

STT Tên thuốc Số đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1

 

Lady-Gynax VD-15821-11 17/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Chloramphenicol USP38/

BP2016/

EP8

Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co., Ltd- China. No.29 Fangchuidonglu, nanjing Chemical industrial Park, China  

 

 

China

2 Lady-Gynax VD-15821-11 17/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I- Pharbaco Chloramphenicol USP38/

BP2016/

EP8

Chongqing chunrui medical chemical Co., Ltd- China. No.44, Luoxi Rd., Luoqi Town, Yubei

Chongqing, 401137 China

China
3 Lady-Gynax VD-15821-11 17/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I  – Pharbaco Chloramphenicol USP38/

BP2016/

EP8

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd – China. No.37 Zhonggong bei Street, Tiexi Dist, Shengyang, China China
4 Lady-Gynax VD-15821-11 17/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I  – Pharbaco Metronidazole BP2016 Huanggang yinhe aarti pharmaceutical Co.,Ltd – China No 100, Huangzhou AV., Huanggang, Hubei – China China
5 Lady-Gynax VD-15821-11 17/11/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Metronidazole BP2016 Hubei hongyuan pharmaceutical Co.,Ltd – China No 8 Fengshan road, industrial and economic development zone Huangguang City, Hubei province – China China
6 Salbutamol 2 mg VD-24806-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Salbutamol

sulphate

BP 2009 Zhuahi Jiaxinkang Pharmaceutical Technology Co., Ltd Room 804, First Building, Yuehai International Home, Gongbei Zhuhai City, Guangdong Provi China
7 Terpincodein-F VD-18391-13 05/02/2019 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm Codeine.base EP 6 Alcaliber S.A., Spain Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain Spain
Danh mục này bao gồm 07 khoản./.

 

Công văn 8467/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 8467_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 8467_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!