Công văn 83/TCHQ-TXNK thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

1403
Công văn 83/TCHQ-TXNK
Công văn 83/TCHQ-TXNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 83/TCHQ-TXNK thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 83/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1099/HQTH-NV ngày 08/9/2015, công văn số 1605/HQTH-NV ngày 16/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng linh kiện nhập khẩu để sản xuất dụng cụ truyền dịch dùng một lần. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT thì thiết bị, dụng cụ y tế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở tài liệu và mẫu hàng hóa thực tế do Cục Hải quan Thanh Hóa gửi kèm theo công văn số 1605/HQTH-NV ngày 16/12/2015, thì mặt hàng phù hợp là phụ kiện chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho dụng cụ truyền dịch một lần, thuộc nhóm 90.18; phân nhóm – Bơm, kim tiêm ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự, phân nhóm – – Loại khác, mã số 9018.39.90 – – – Loại khác

Trường hợp các phụ kiện nhập khẩu để sản xuất dụng cụ truyền dịch dùng một lần có mã số 9018.39.90 thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo Biểu thuế GTGT quy định tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
– Vụ Chính sách thuế;
– Vụ Pháp chế (BTC);
– Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Công văn 83/TCHQ-TXNK thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế

VĂN BẢN DẠNG WORD: 83_TCHQ_TXNK_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!