Công văn 8242/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu không phải cấp phép

791
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 8242/QLD-ĐK ngày 11/5/2018 Cục Quản lý Dược

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8242/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị của công ty tại các văn thư số 01-18/NL-TT đề ngày 30/3/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ; văn thư số 112/CTD ngày 13/04/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long; văn thư số 473/CV-2018/SVP ngày 17/04/2018 của Công ty CPDP SaVi;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).
Công văn 8242/QLD-ĐK

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn 8242/QLD-ĐK ngày 11/5/2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 AMMG-3B VD-24881-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Vitamin B1 (Thiamin nitrat)

Vitamin B6 (Pyridoxin HCl)

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

BP 2014

BP 2014

EP 8.0

China
2 Nang gelatin rỗng size 1 VD-24755-16 15/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Gelatin NSX China
3 Loratadine SaVi 10 VD-19439-13 10/09/2018 Công ty CPDP SaVi Loratadine USP38 India.
4 Sa Vi Acarbose 50 VD-21685-14 19/09/2019 Công ty CPDP SaVi Acarbose EP 8.0 China (Mainland)

Korea

Công văn 8242/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

8242_QLD_DK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!