Công văn 701/BHXH-CSYT năm 2018 thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy

843
Công văn 701/BHXH-CSYT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 701/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công An nhân dân.
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16661/BTC-QLCS về việc mượn máy (hoặc đặt máy) và mua hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập. Theo ý kiến của Bộ Tài chính, Pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không có quy định về việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được mượn tài sản để sử dụng. Vì vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội không có cơ sở để thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy mượn (hoặc đặt máy) tại các cơ sở y tế công lập.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ báo cáo để Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện theo Công văn số 16661/BTC-QLCS nêu trên trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Y tế (gửi kèm bản phô tô Công văn số 16661/BTC-QLCS ngày 08/12/2017 của Bộ Tài chính)./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– Vụ BHYT, Bộ Y tế;
– Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Văn Phúc

 

Công văn 701/BHXH-CSYT năm 2018 thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn hoặc đặt máy

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

701_BHXH_CSYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!