Công văn 6944/QLD-ĐK năm 2018 đính chính DM NLLT yêu cầu GPNK

666
Công văn 6944/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục NLLT yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6944/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 302/CV-CT ngày 09/4/2018 của Công ty CP Dược Danapha về việc đính chính thông tin công bô nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiêm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 5200/QLD-ĐK ngày 26/3/2018 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin diện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sơ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c)

– Các Phó Cục Trưởng (để b/c)

– Tổng Cục Hải Quan (để b/c)

– Website Cục QLD

– Lưu: VT, ĐK (L.A)

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 6944/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

nước sản xuất nguyên liệu

1 Aminazin 25mg VD-28783-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Chlorpromazine

hydrochloride

BP 2015 Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd 318. Kankar-Na- Muvada, Village-Derol, Tal, Kaloi, Dist, Panchmahal-389320, Gujarat, India India
2 Aminazin 25mg VD-28783-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Chlorpromazine

hydrochloride

BP 2015 Changzhou Kangpu Pharmaceutical Co., Ltd No.6 Jingde East road, Qianhuang Town, Wujin District, China China
 

Danh mục này gồm 1 trang, 2 khoản./.

 

 

 

Công văn 6944/QLD-ĐK năm 2018 về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng kí lưu hành thuốc tại Việt Nam.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6944_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6944_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!