Công văn 6268/BYT-VPB6 năm 2018 cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

759
Công văn 6268/BYT-VPB6 năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 6268/BYT-VPB6 năm 2018 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

BỘ Y TẾ

 Số: 6268/BYT-VPB6

V/v cập nhật danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày  22  tháng 10  năm 2018

Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế đã hoàn thành rà soát và cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước được đăng tải công khai trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trong đó lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gồm 12 thủ tục (Phụ lục 1), chi tiết như sau:

  • Thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế: 11 thủ tục (Phụ lục 2).
  • Thuộc thẩm quyền giải quyết của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 01 thủ tục (Phụ lục 3).

Bộ Y tế thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Thứ trưởng TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);

– Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);

– Cục KSTTHC – VPCP (để biết);

– Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (để biết);

– Lưu: VT, VPB6(02b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ

 

 

Hà Anh Đức

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

6268_BYT_VPB6_2018_VNRAS

6268_BYT_VPB6_2018_VNRAS

6268_BYT_VPB6_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!