Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

1195
Công văn 618/BYT-KCB
Công văn 618/BYT-KCB
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 618/BYT-KCB

V/v khám,chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

             Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Y tế các Bộ/ Ngành;

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số Sở Y tế và các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh về vướng mắc liên quan đến thực hiện khám,
chữa bệnh nội trú và thanh toán chi phí giường bệnh nội trú tại phòng khám đa
khoa khu vực. Để giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị
khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Văn bản quy định hiện hành:

a) Vị trí, chức năng của phòng khám đa khoa khu vực
– Phòng khám đa khoa khu vực là dơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện:
theo quy định tại điểm g, Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh và theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 37/2016/TT-BYT
ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành
phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực là thực hiện các nhiệm vụ do
Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa
phương (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 37/2016/TT-BYT). Nhiệm
vụ này phải nằm trong phạm vi chức năng của Trung tâm Y tế huyện – là cung cấp
dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi
chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật (được quy định tại
Điều 3, Thông tư số 37/2016/TT-BYT).
b) Lưu người bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực:
– Phòng khám đa khoa phải có phòng lưu người bệnh. Phòng lưu người bệnh
phải có diện tích ít nhất là 15m2, có từ 2 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường
lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 5m: trên một giường bệnh (theo quy
định tại Khoản 1 và 2 của Điều 25, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
của Chính Phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).
– Trong Khoản 2, Mục 11 của Quy chế công tác khoa Khám bệnh trong Quy
chế Bệnh viện được ban hành tại Quyết định số Quyết định số 1895/1997/QĐ-
BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế có quy định: “Trường hợp người bệnh nằm lưu
phải làm hồ sơ bệnh án, theo dõi ghi đầy đủ các diễn biến của người bệnh và chăm
sóc như người bệnh nội trú, không để người bệnh nằm lưu quá 24 giờ; phải bố trí
buồng lưu người bệnh nam, nữ, trẻ em riêng”.

2. Hướng dẫn thực hiện

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành rà soát, sắp xếp củng cố,
chỉ đạo tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực như sau:
– Các phòng khám đa khoa khu vực chưa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm
vụ điêu trị nội trú: chỉ thực hiện chức năng cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú và
phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày ban hành công văn này.
– Đối với các phòng khám đa khoa khu vực đã được cấp có thẩm quyền giao
nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú: tiếp tục thực hiện điều trị nội trú đến hết
ngày 31/01/2018, nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp tổ chức, hoạt động của các
phòng khám đa khoa khu vực theo 3 phương án:
+ Phòng khám đa khoa khu vực đã đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa
theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà phù hợp với Quy hoạch mạng lưới khám,
chữa bệnh của địa phương thì tiến hành thủ tục thẩm định và cấp giấy phép hoạt
động bệnh viện theo Điều 23 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2106 Quy
định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động
đối với cơ sở khám, chữa bệnh và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.
+ Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu
khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành phối hợp
với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định
phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu
vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và thời hạn chuyển đổi đến
hết 30/6/2018.
+ Các phòng khám đa khoa khu vực còn lại: chấm dứt hoạt động điều trị nội
trú kể từ ngày 31/01/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại
trú theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành
phố tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được nghiên
cứu, giải quyết./.

Công văn 618/BYT-KCB về việc khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

618_BYT_KCB_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!