Công văn 5351/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước

664
Công văn 5351/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK
Công văn 5351/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK
5/5 - (1 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ I NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:5351/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải thực hiện cấp phép
nhập khẩu của thuốc trong nước đã
được cấp SĐK.

 

               Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị dịnh 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Dược phấm Dược liệu Pharmedic tại công văn ngày 02/03/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuôc phải thực hiện cấp phép nhập khấu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 07 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

                                                                         TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                NGUYỄN THỊ THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 5351/QLD-ĐK ngày 28/3/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

(1)

Tên thuốc (2) SDK

(3)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy)(4) Tên NSX (5) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)(6) Tiêu chuẩn dược chất (7) Tên NSX nguyên liêu (8) Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu (9) Nước sản xuất (10)
1 Neo-Gynotab VD-

12250-10

01/08/2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Metronidazole BP 2007 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd No.8, Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County. Huanggang City, Hubei Province China
2 Colílox 0,3% VD-

12808-10

01/08/2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Ofloxacin USP32 Hangzhou Bomi Chemical Co., Ltd. # 170 Shixin Beilu, Xiaoshan, Hangzhou, P.R. China 311215 China
3 Clorpromazin VD-

13364-10

01/08/2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Chlorpromazine

Hydrochloride

BP 2007 Donggang City Ilongda Pharmaceutical Co., Ltd. Donggang City, Qianyang Town, Qianyang Village China
4 Sal bu far VD-

13367-10

01/08/2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Salbutamol Sulphate BP 2007 Vamsi Labs Ltd. A-14/15 MIDC Area. Chincholi, Solapur- 413255, Maharashtra India
5 Otifar DD nho tai VD-

15744-1 1

08/01/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic

1

Chloramphenicol BP20I0/

USP32/

EP6

 

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. No 37 Zhongong Bei Street,

Tiexi District, Shenyang, P.R. China

China

 

 

STT (1) Tên thuốc (2) SDK

(3)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX (5) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dang muối …) (6) Tiêu chuẩn dược chất  (7) Tên NSX nguyen lieu

(8)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu

(9)

Nước sản xuất (10)
6 Diazepam VD-

24756-16

15/07/2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Diazepam BP2010 Iluazhong Pharmaceutical Co., Ltd. 46 Xianshan Road, Xiangyang City, Hubei Province China
7 Oxafar VD-

27850-17

19/09/2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Ofloxacin USP35 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. 333, Jiangnan Road, Hengdian,

Dongyang, Zhejiang 322118

China

Công văn 5351/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAd VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5351_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI  NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!