Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

639
Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4863/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phái kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sớ dăng ký, sán xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 201/ĐK-DHT ngày 12/3/2018 và 202/ĐK-DHT ngày 12/3/2018 của Công ty CPDP Hà Tây về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

                                                                   TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                                    Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4863/QLD-ĐK ngày 22 tháng 3 năm 2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấv đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguvên liệu
1 Metronidazol 250 mg VD-25177-16 05/9/2021 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Metronidazole DĐVN IV Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd No.428, Yishui North Road. Fengshan Town, Luotian County, Hubei Province, China China
2 Hadozyl VD-24769-16 15/7/2021 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Metronidazole DĐVN IV Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd No.428, Yishui North Road, Fengshan Town, Luotian County, Hubei Province, China China
3 Polydoxancol VD-24776-16 15/7/2021 Công ty cô phần dược phâm Hà Tây Chloramphenicol DĐVN IV Chongqing Chunrui Medicine Chemical Co., Ltd No. 44, Luoxi Road, Luoqi Town, Yubci District, Hongqing, Chongquing 401137, China. China

Danh mục này gồm 01 trang. 03 khoản./.

Công văn 4863/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!