Công văn 3393/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

618
Công văn 3393/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 3393/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3393/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 20071/QLD-ĐK ngày 29/11/2017 của Cục Quản lý Dược
về việc thay đổi tiêu chuẩn và phương pháp phân tích dược chất;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo
hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải cấp giấy
phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Bi)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng


DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số: 3393/QLD-ĐK ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
Tiêu chuẩn
chất lượng
của nguyên
liệu
Tên cơ sở sản
xuất nguyên
liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên
liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1. Tamisynt

500mg (1)

GC-246-16 15/07/2021 Công ty TNHH
Medochemie
(Viễn Đông)
Ciprofloxacin HCl EP 9.0(1) Aarti Drugs
Limited
Văn phòng: Plot No 109 -D,
Mahendra Industrial Estate,
Road No. 29, Sion (East),
Mumbai, 400 022, India
Địa chỉ nhà sản xuất: Plot No.G-
60, MIDC, Tarapur, Tal.-
Palghar, Dist.: Thane -401506,
Maharashtra
India

 

Ghi chú:

(1). Thay đổi tiêu chuẩn và phương pháp phân tích dược chất theo công văn số 20071/QLD-ĐK ngày 29/11/2017 của Cục Quản lý Dược;

Công văn 3393/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3393_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!