Công văn 3198/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc

582
Công văn 3198/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3198/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 585/VDP đề ngày 12/12/2017 của Công ty cổ phần dược
phẩm Trung ương Vidipha về việc đính chính tên thuốc, tên và địa chỉ nhà sản xuất
nguyên liệu trong danh mục công bố nguyên liệu dược chất được phép nhập khẩu
không yêu cầu giấy phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký
thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải
thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung
đối với 03 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày
28/10/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng


DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3198/QLD-ĐK ngày 12/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành )hẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký
lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
TCCL của
nguyên
liệu
Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
Tên
nước
sản xuất
nguyên
liệu
1 Clarithro 500 VD-21913-14 8/12/2019 Chi nhánh công
ty CP DP TƯ
VIDIPHA
Clarithromycin DĐVNIV Zhejiang Guobang
Pharmaceutical Co,.Ltd
No 6, Wei Wu Road,
Hangzhou Gulf,
Shangyu Industrial
zone, Zhejiang, China
(312369)
China
2 Clarividi 500 VD-21914-14 8/12/2019 Chi nhánh công
ty CP DP TƯ
VIDIPHA
Clarithromycin DĐVNIV Zhejiang Guobang
Pharmaceutical Co,.Ltd
No 6,Wei Wu Road,
Hangzhou Gulf,
Shangyu Industrial
zone, Zhejiang, China
(312369)
China
3 VITAMIN C

0,lg

VD-23055-15 9/9/2020 Chi nhánh công
ty CP DP TƯ
VIDIPHA
Vitamin C (Acid
Ascorbic)
DĐVN IV ALAND (JIANGSU)
NUTRACEUTICAL
CO., LTD.
Jiangshan Road,
Jingjiang, Jiangsu
(214500) P.R. China
China

Công văn 3198/QLD-ĐK năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3198_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!