Công văn 2574/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT trong ngành y tế

666
Công văn 2574/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT trong ngành y tế
Công văn 2574/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT trong ngành y tế
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2574/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 4  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu

dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ thông tin, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế, gồm các thành viên có tên trong danh sách được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư có các nhiệm vụ sau:

 1. Xây dựng dự thảo Thông tư “xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế”, theo đúng quy định.
 2. Tổ chức xin ý kiến và hoàn thiện Thông tư; trình dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.
 3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban soạn thảo và Tổ biên tập do Trưởng ban soạn thảo phân công.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập do ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin chi trả theo quy định và các nguồn hợp pháp khác. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng);

– Lưu: VT, CNTT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Cường

 

 

 

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH

Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra

và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

 (Kèm theo Quyết định số 2574 /QĐ-BYT ngày 20 / 4 / 2018

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Ban soạn thảo

 1. Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban;
 2. Ông Phạm Xuân Viết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Phó trưởng ban thường trực;
 3. Ông Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, thành viên, Phó trưởng ban;
 4. Bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thành viên;
 5. Ông Đỗ Trường Duy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, thành viên;
 6. Ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, thành viên;
 7. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chuyên viên Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên;
 8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Hành chính, Kế toán, tổng hợp Thanh tra Bộ, tổ viên;
 9. Ông Trương Xuân Thành, Trưởng Phòng CNTT, Bệnh viện Hữu Nghị, tổ viên;

Tổ biên tập

 1. Ông Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổ trưởng;
 2. Ông Đinh Hải Long, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục công nghệ thông tin, Tổ phó;
 3. Ông Ngô Chí Dũng, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Quản lý Y tế điện tử II, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 4. Ông Trần Xuân Đà, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 5. Bà Phạm Thị Hảo, Chuyên viên Vụ Pháp chế, tổ viên;
 6. Ông Nguyễn Anh Thăng, Phó trưởng phòng Tài chính sự nghiệp Vụ Kế hoạch – Tài chính, tổ viên;
 7. Ông Phạm Thành Đạt, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng thông tin, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 8. Nguyễn Trường Nam, Giám đốc Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 9. Mai Thị Nữ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT Y tế, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 10. Ông Trần Văn Tuyên, Phòng Quản lý Y tế điện tử I, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 11. Bà Dương Thị Hồng Huệ, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên;
 12. Bà Trần Thị Hồng Vân, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, tổ viên.
 13. Bà Phùng Thị Lan, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, thành viên kiêm Thư ký;
 14. Bà Dương Hoàng Thái Hậu, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, thành viên kiêm Thư ký

Công văn 2574/QĐ-BYT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư xây dựng, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng CNTT trong ngành y tế

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 2574_QĐ_BYT_2018_VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!