CÔNG VĂN SỐ 2026/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

808
công văn 2026/QLD-ĐK
công văn 2026/QLD-ĐK
Đánh giá
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2026/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp sau ngày 01/7/2014.
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 29/CV-DPTƯ2 ngày 19/01/2018 của Công ty CPDP Trung ương 2 về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 2026/QLD-ĐK ngày 29/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Sgiấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tênsở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 GP- Salbutamol 2,5mg/5ml VD-21690-14 19.09.2019 Công ty CPDP Trung Ương 2 Salbutamol sulphate BP 2009 Supriya Lifescience Ltd. A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India India
2 GP- Salbutamol 5mg/5ml VD-21691-14 19.09.2019 Công ty CPDP Trung Ương 2 Salbutamol sulphate BP 2009 Supriya Lifescience Ltd. A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra. India India
3 GP- Salbutamol 1mg/2ml VD-21905-14 08.12.2019 Công ty CPDP Trung Ương 2 Salbutamol sulphate BP 2009 Supriya Lifescience Ltd. A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed. Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India India
4 Flazenca 750.000/125 VD-23681-15 17.12.2020 Công ty CPDP Trung Ương 2 Metronidazole BP 2007 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co.,Ltd 428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian, Hubei, China China

Danh mục này gồm 01 trang, 04 khoản

 CÔNG VĂN SỐ 2026/QLD-ĐK DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]2026_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!