Công văn 19529/QLD-ĐK Công bố xử lý hồ sơ đăng ký thuốc

1756
Công văn 19529/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 19529/QLD-ĐK

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19529/QLD-ĐK

V/v công bố tình trạng xử lý hồ
sơ đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam

Triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Để tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch trong việc công bố thông tin và tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế và tạo thuận lợi trong việc tra cứu thông tin của doanh nghiệp,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Các hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc nộp từ ngày 01/11/2017 sẽ được Cục Quản lý Dược đăng tải tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn (bao gồm các thông tin: mã số hồ sơ, tên sản phẩm, tên công ty đăng ký, tên công ty sản xuất, ngày tiếp nhận, ngày đưa ra thẩm định, ngày trả lời kết quả thẩm định, lần thâm định, tình trạng hồ sơ, loại thuốc, loại hồ sơ).

Đối với các hồ sơ nộp trước thời điểm nêu trên, Cục Quản lý Dược tiếp tục cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Văn phòng Cục để phục vụ công tác tra cứu của các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

Công văn 19529/QLD-ĐK Công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19529_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!