Công văn 19284/QLD-KD thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

1005
Công văn 19284/QLD-KD
Công văn 19284/QLD-KD
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 19284/QLD-KD thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 19284/QLD-KD
V/v thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Giang.

Cục Quản lý Dược nhận được Công văn số 851/SYT-NVD đề ngày 01/09/2015 của Sở Y tế Hà Giang về việc xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

  1. Cơ sở dược họp pháp được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.
  2. Thời gian thực hành tại cơ sở dược họp pháp được xác nhận theo mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược họp pháp quy định tại Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP. Người đứng đầu cơ sở dược hợp pháp sẽ căn cứ thời gian thực tế cá nhân đã thực hành tại cơ sở để xác nhận. Cơ sở dược họp pháp có trách nhiệm lưu giữ các bằng chứng chứng minh về thời gian thực hành của các nhân được xác nhận như quyết định tuyển dụng, quyết định tiếp nhận, hợp đồng lao động hoặc quyết định phân công nhiệm vụ,… Trong trường hợp cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cần xác minh về cơ sở dược hợp pháp hoặc tính xác thực của Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp, cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề Dược có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền và cơ sở dược hợp pháp đã xác nhận thời gian thực hành đế làm rõ.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế Hà Giang biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN TẤT ĐẠT

Công văn 19284/QLD-KD thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]19284_QLD_KD_VNRAS[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!