Công văn 19190/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi MP

574
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19190/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam
(Địa chỉ: P09A, tầng 2, tòa R2, Khu văn phòng Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 03/10/2018 tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam,

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm sau:
STT Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm Ngày cấp
1 Maxclinic Age Defying Intensive Cream 56188/18/CBMP-QLD 16/01/2018
2 Maxclinic Age Defying Intensive Emulsion 56191/18/CBMP-QLD 16/01/2018
3 Maxclinic Age Defying Intensive Toner 56197/18/CBMP-QLD 16/01/2018
4 Maxclinic Vita Lift Skin Fit Mask 56204/18/CBMP-QLD 16/01/2018

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam (Địa chỉ: P09A, tầng 2, tòa R2, Khu văn phòng Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức sản phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố.

  1. Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

– Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 17/11/2018.

  1. Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

Công văn 19190/QLD-MP năm 2018 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.  Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic Việt Nam (Địa chỉ: P09A, tầng 2, tòa R2, Khu văn phòng Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức sản phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

19190_QLD_MP_2018_VNRAS

19190_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!