Công văn 1919/BHXH-QLT rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT

1682
Công văn 1919/BHXH-QLT
Công văn 1919/BHXH-QLT
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 1919/BHXH-QLT thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HỒ CHÍ MINH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1919/BHXH-QLT
V/v thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017; Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị hướng dẫn người tham gia thực hiện rà soát mã số BHXH, bổ sung thông tin nhân thân để hoàn chỉnh cấp mã số BHXH cho người tham gia làm cơ sở cấp thẻ BHYT từ 01/01/2018, cụ thể như sau:

  1. Nhận dữ liệu Danh sách những người tham gia chưa có mã số BHXH (mẫu MS1); Tờ khai mẫu TK1-TS và Thư ngỏ của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam từ cơ quan BHXH đang quản lý.
  2. Hoàn thiện mã số BHXH

2.1. Hướng dẫn người tham gia tra cứu mã số BHXH trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/.

2.2. Trường hợp tra cứu không có mã số BHXH thì người tham gia lập Tờ khai mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình (nếu có).

Lưu ý: Người tham gia căn cứ giấy khai sinh và danh mục địa bàn hành chính đ bổ sung chính xác mã xã, mã huyện, mã tỉnh nơi cấp giy khai sinh. Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giy khai sinh ln đu thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời đim kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khu thường trú hoặc tạm trú.

Tra cứu mã số tại Danh mục địa bàn hành chính của trang thông tin điện tử Tng Cục thống kê www.gso.gov.vn/dmhc2015/ hoặc tải file dữ liệu tra cứu tại bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc/18/danh-muc-dia-ban-hanh-chinh/.

  1. Tổng hợp mã số BHXH; mã xã, mã huyện, mã tỉnh nơi cấp giấy khai sinh do người tham gia cung cấp nhập thông tin vào Mẫu MS1 và gửi file dữ liệu về cơ quan BHXH trước ngày 15/11/2017. Riêng Tờ khai TK1-TS, phụ lục thành viên hộ gia đình gửi qua bưu điện.
  2. Trong khi chờ bổ sung dữ liệu nếu có tăng, giảm lao động hoặc điều chỉnh tiền lương thì đơn vị tra cứu và ghi mã số BHXH, hoặc mã số nơi cấp giấy khai sinh vào cột ghi chú mẫu D02-TS hoặc D03-TS.

Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn và đúng tiến độ nêu trên để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– BGĐ BHXH TP (để biết);
– Các phòng chức năng;
– BHXH Q-H;
– Website BHXH-TP;
– Lưu: VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Thị Thu

 

PHIU HƯỚNG DN TRA CỨU MÃ SỐ BHXH

(Người tham gia ghi thông tin vào Phiếu này nộp cho đơn vị)

Người tham gia tự tra cứu mã số BHXH tại trang web baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx. Tra cứu Mã tỉnh, huyện, xã theo Danh mục địa bàn hành chính trên trang web Tổng cục Thống kê www.gso.gov.vn/dmhc2015. Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhập mã Tỉnh/TP (79) hoặc Chọn tỉnh/thành phố nơi hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
  2. Nhập Họ tên (tiếng Việt có dấu)
  3. Nhấp chọn Năm sinh >> Nhập Năm sinh
  4. Nhập Mã xác thực.
  5. Bấm Tra cứu.

□ Tra cứu có mã số BHXH (đúng họ tên, năm sinh, địa chỉ và thành viên hộ gia đình) ghi mã số BHXH: …………………..

□ Tra cứu không tìm thấy mã số BHXH thì bổ sung thông tin:

Nơi khai sinh:

▪ Mã tỉnh:
▪ Mã huyện:
▪ Mã xã:

Lưu ý: Khi tra cứu, trường hợp cho ra nhiều kết quả, bm vào Xem thông tin hộ, tìm thông tin đúng nhất đ ghi mã s BHXH (nếu có).

Công văn 1919/BHXH-QLT thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

1919_BHXH_QLT_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!