Công văn 16918/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu GPNK

572
Công văn 16918/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu GPNK
Công văn 16918/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu GPNK
Công văn 16918/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu GPNK
5 (100%) 3 votes
BỘ Y TẾ

 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16918/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 1085/CV-2017/SVP ngày 27/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm SAVI về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 14815/QLD-ĐK ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguvên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

1 SaViTopril VD-25270-16 09/05/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi Perindopril erbumin NSX

Công văn 16918/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu thuốc nhập khẩu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

16918_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM