Công văn 16162/QLD-ĐK danh mục NL không yêu cầu GPNL Đợt 162

1530
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16162/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 162).
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Phòng QL KDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(N).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 162
(Đính kèm công văn số 16162 /QLD-ĐK ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1)
SĐK
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)
Tên NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)
(5)
Tiêu chuẩn dược chất
(6)
Tên NSX nguyên liệu
(7)
Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)
Nước sản xuất
(9)
Fabalofen 60 DT. VD-30524-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Loxoprofen sodium hydrate JP XVI Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd No.55 Qilu Road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong, China. China
Bicelor 375 DT. VD-30513-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefaclor monohydrate USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals (Zibo) Co.Ltd. Gongye Road. High & New Tech. Industrial Development Zone, Zibo Shandong, PRC

Factory: West of Baoshan Road, North of Beiling Road, High- Tech Zone, Zibo, Shandong Province,

China
Bicelor 375 DT. VD-30513-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefaclor monohydrate USP 35 Lupin Limited 198-202, New Industrial Area No.2, Mandideep-462 046 District Raisen (M.P), India India
Cefadroxil 250mg VD-30514-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Cefadroxil 250mg VD-30514-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 Lupin Limited Works: Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India

Regd. Office: Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai- 400055. (Maharashtra) India

India
Cefadroxil 500mg VD-30515-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Cefadroxil 500mg VD-30515-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2016 Lupin Limited Works: Plot No: 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat), India

Regd. Office: Kalpataru Inspire, 3rd FLR, Santacruz (E), Mumbai- 400055. (Maharashtra) India

India
Claromycin 250 VD-30516-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Clarithromycin USP 39 Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. No.1 QiYuan Str. WangYuan Industrial Area,YinChuan NingXia,China China
Claromycin 500 VD-30517-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Clarithromycin USP 39 Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd. N0.1 QiYuan Str. WangYuan Industrial Area, YinChuan NingXia, China China
Defechol 200 VD-30518-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Fenofibrate micronized BP 2016 Kaifeng Pharmaceutical (Group) Co., Ltd No.1 Yunan Street, Kaifeng, Henan, China, China
Dercifera 125 VD-30519-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Deferasirox NSX MSN Laboratories Private Limited Factory: Sy.No. 317&323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak (District), Telangana, Pincode: 502329, India. India
Dercifera 250 VD-30520-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Deferasirox NSX MSN Laboratories Private Limited Factory: Sy.No. 317&323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak (District), Telangana, Pincode: 502329, India. India
Dercifera 500 VD-30521-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Deferasirox NSX MSN Laboratories Private Limited Factory: Sy.No. 317&323, Rudaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak (District), Telangana, Pincode: 502329, India. India
Fabadroxil VD-30522-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2013 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spain. Spain
Fabadroxil VD-30523-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefadroxil monohydrate compact BP 2013 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetus de Mogola, 08130 Barcelona, Spain Spain
Fabapoxim VD-30525-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefpodoxime proxetil micronized USP 40 Covalent Laboratories Private Limited Admin. Office: #8-3- 677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad – 500 073, Telangana, India

Factory: Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist – 502 296. Telangana

India
Fabapoxim 100 VD-30526-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefpodoxime proxetil micronized USP 40 Covalent Laboratories Private Limited Admin. Office: #8-3- 677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad – 500 073, Telangana, India

Factory: Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist – 502 296. Telangana

India
Fabapoxim 50 VD-30527-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cefpodoxime proxetil micronized USP 40 Covalent Laboratories Private Limited Admin. Office: #8-3- 677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddy Guda, Hyderabad – 500 073, Telangana, India

Factory: Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist – 502 296. Telangana

India
Fantilin VD-30528-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Xylometazoline hydrocloride EP 8 Ipochem Sp. zo.o 6, Annopol St., 03- 236 Warsaw, Poland Poland
Fantilin VD-30529-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Xylometazoline hydrocloride EP 8 Ipochem Sp. zo.o 6, Annopol St., 03- 236 Warsaw, Poland Poland
Folimed 5mg VD-30530-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Folic acid USP 35 Suzhou Leader Chemical Co., Ltd No 2# Taishan Road, New District, 215129 Suzhou, P.R.China China
Isoniazid 300mg VD-30532-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Isoniazide BP 2016 Amsal Chem Private Limited Corporate Office : 11 Barrack Road, Kakad House, B Wing, 4th floor,, Mumbai, Maharashtra 400020 – India

Works: A-1, 401/2/3, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar – 393 002 District Bharuch, Gujarat, India

India
Lifecita 400 VD-30533-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Piracetam EP 8 Jiangxi Yue Hua Pharmaceutical Co., Limited No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000. China
Lifecita 800 VD-30534-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Piracetam EP 8 Jiangxi Yue Hua Pharmaceutical Co., Limited No 58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China 333000. China
Parazacol DT. VD-30535-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Paracetamol USP 38 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.,ltd No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China. China
Phabacefen VD-30536-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Ibuprofen EP 8 BASF South East Asia Pte. Ltd. Manufacturing site address: Highway 77 South, Bishop, Texas 78343 USA Mỹ
Phataumine VD-30539-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Dimenhydrinate USP 38 Shanghai Wonder Pharmaceutical Office: Room 705, ESIT Plaza,1877 Pudong Nan Rd,Shanghai 200122, China

Works: No.2068, JinZhang Road, Ganxiang Town, Jinshan District, Shanghai, 201518, China

China
Spiramycin 0.75 M.I.U VD-30540-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Spiramycin EP 8 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd No. 1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District, Zhumadian, Henan Province, China China
Tilmizin 150 VD-30541-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Netilmicin sulfate USP 37 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No.2 Rongyang 1st road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China China
Tilmizin 300 VD-30542-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Netilmicin sulfate USP 37 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No.2 Rongyang 1st road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China China
Tincocam VD-30543-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Tenoxicam EP 7 Nantong Jinghua Pharmaceutical Co. Ltd. 43 Yaogang Road, Nantong Jiangsu, China China
Vigentin 500/125 DT. VD-30544-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Amoxicilin trihydrate USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Private Limited Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533, India. India
Vigentin 500/125 DT. VD-30544-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Amoxicilin trihydrate USP 38 North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd. No.20 Yangzi Road Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei China
Vigentin 500/125 DT. VD-30544-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Potassium clavulanate with avicel (1:1) EP 8 CKD BiO Corporation Head Office: 8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756

Factory: 292, Sinwon- ro, Danwon-gu, Ansan- si, Gyeonggi-do 425- 100.

Korea
Vigentin 500/125 DT. VD-30544-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Potassium clavulanate with avicel (1:1) EP 8 Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova, 57 1526 Ljubljana, Slovenia.

Plant: Perzonali 47, 2391 Prevalje,

Slovenia
Vitamin B1 10m VD-30545-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Thiamine nitrate (Vitamin B1) BP 2013 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China China
Wisdon 600 VD-30546-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Sterile Glutathione Sodium Lyophilized NSX Wuxi Jida Pharmaceutical Co., Ltd. No.2, Quiancun Road, Chengchang Industry Park, Huangtu Town, Jiangyin, Jiangsu Province, 214445 China
Provictoria QLĐB-708-18 05/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Levonorgestrel USP 38 Qinhuangdao Zizhu Pharmaceutical Co., Ltd No.10, Longhai Road, Economic & Technological Development Zone, Qinhuangdao, Hebei, China
Acedanyl VD-30195-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Acetyl leucin NSX Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd Fanshidu Village, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo China China
Cefadroxil 500mg VD-30196-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Cefadroxil monohydrat USP 37 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Calle Ripolles, 2 Poligon Industrial Urvasa 08130 Santa Perpetua De Mogoda, (Barcelona), Spain Spain
Cophadroxil 250 VD-30197-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Cefadroxil monohydrat USP 37 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Calle Ripolles, 2 Poligon Industrial Urvasa 08130 Santa Perpetua De Mogoda, (Barcelona), Spain Spain
OTDxicam VD-30198-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Meloxicam EP 8.0 Techno Drugs & Intermediates PVT.LTD C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist Bharuch, Gujarat, India India
Pedibufen VD-30199-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Ibuprofen USP 35 BASF Highway 77 South, Bishop, TX 78343 USA USA
Suproxicam VD-30200-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Meloxicam BP 2015 Zhejiang Excel Pharmaceutical Co., Ltd 9 Dazha Road, Huangyan Economic Devlopment Zone, Taizhou, Zhejiang, China
Avodirat VD-30827-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần Armephaco – Xí nghiệp dược phẩm 150 Dutasterid EP 8.0 MSN Laboratories Pvt. Ltd Sy No- 317& 323, Rudraram (Village ), Patancheru (Mandal), Medak Dist -502 329 Telangana, India India
Acetylcystein VD-30628-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Acetylcystein USP 35 Zambon Chemicals Via Lillo Del Duca, 10 – 20091 Bresso, Italia Tel no: 3902665241 Italia
Bromhexin 8 mg VD-30629-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Bromhexin hydroclorid BP 2010 Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co.,Ltd Room 701, Xiusen, Building 129 North Laiting Road, Tiuting Town, Songjiang Shanghai China
Cefadroxil 250 VD-30630-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Cefadroxil monohydrat EP 8.0 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Carres Ripolles, 2-Santa Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona Spain
Cefadroxil 500 mg VD-30631-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược S.Pharm Cefadroxil monohydrat EP8.0 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A Carres Ripolles, 2-Santa Perpetua de Mogoda. 08130 Barcelona Spain
Atorvastatin 20 VD-30253-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Atorvastatin calcium USP 34 Morepen Laboratories Limited Morepen Village, Nalagarh Road, Near Baddi, Distt. Solan, (H.P.) 173205 India
Fexnad 120 VD-30254-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 Fexofenadine hydrochloride USP 38 Vasudha Pharma Chem Limited 78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh India
Captopril 25mg VD-30571-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Captopril USP38 Changzhou Pharmaceutical factory No.518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR- China China
CECOXIBE 100 VD-30572-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.PHARM Celecoxib EP 8.0 Aarti Drugs Limited 1/Factory W-60 (B), 61 (B), 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B), M.I.D.C. Tarapur, Tal. – Palghar, Dist. Thane-401 506 (MH), India

2/Corporate Office:Mahendra Industrial estate, Ground Floor, Plot No.29, sion( east), Mumbai-400 022

3/Regd.Office: Plot No.N-198, MIDCX, Tarapur, tal.Palghar, Dist.Thane- 4010506.(MH)

India
Cefadroxil TVP 250mg VD-30573-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.Pharm Cefadroxil monohydrat USP38 Lupin limited 1/ Works: Plot No. 09, 123, 123/1, 124 & 125, GIDC Estate, Ankleshwar 393002 (Gujarat);

2/ Office: Kalpataru Inspire, 3rd floor, Santacruz 159, C.S.T.Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400 055. (Maharashtra)

India
D-Cotatyl 500 VD-30574-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.Pharm Mephenesin NSX Samanta Organics PVT.Ltd 1/Factory: T-119, M.I.D.C, Tarapur, Boisar, Dist.Thane- 401506

2/Regd.Office: 194, Arvind Chamber. Off.Western Express Hightway, Andheri( East), Mumbai

3/ Admn.Office: 27-J, Laxmi Industrial Estate, New link Road, Vesrova, Andheri(W)- Mumbai-400053

India
Meloxicam 7,5 VD-30575-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.Pharm Meloxicam DĐVN IV Technodrugs & Intermediates Pvt.Ltd 1/Factory: C-1/B, 1914, GIDC Panoli, Dist Bharuch, Gujarat.India.

2/Admn.Off:11/2 B, Ganshyam Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Behind Fun Republic, Andheri (W), Mumbai – 53

India
Novazine VD-30577-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.Pharm Paracetamol (Acetaminophen) BP 2014 Anqiu lu’an pharmaceutical co., ltd No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China
TRAVIMUC VD-30580-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.Pharm AcetylCystein USP35 Grand Hoyo Co, Ltd. Add: No, Industrial park Gedian Economy Develop Zone, E’Zhou city, Hubei, China China
Zanicidol VD-30581-18 05/07/2023 Công ty CPDP TV.Pharm Paracetamol (Acetaminophen) BP 2014 Anqiu lu’an pharmaceutical co., ltd No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China
Hemastop VD-30320-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Carboprost tromethamin BP 2014 Shaanxi Top Pharm Chemical Co., Ltd Địa chỉ: No. 108 west sector, south er huan, Xi’an China
Hemastop VD-30320-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Carboprost tromethamine USP 38/ BP2014 MSN Laboratories Pvt. Ltd. Địa chỉ: Unit-II, Sy No:50, Kardanur (Village), Patancheru (Mandal), Medak District-502300, Telangana, India
Hemastop VD-30320-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Carboprost tromethamine USP 38/ BP2016 Aspen Biopharma Labs Private Limited Biotech Park, Phase- II, Plot No-10, Shameerpet, Lalgadi Malakpet, Ranga Reddy District, Hyderabad-500078, Telangana India
Hepaphagen 10-BFS VD-30321-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Glycyrrhizinate ammonium EP 8 Lepro Herbals (P) Ltd. Village Jhattipur, GT Road, Panipat- 132 101, Haryana, India India
Hepaphagen 10-BFS VD-30321-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Glycin EP 8 Evonik Rexim (Nanning) Pharmaceutical Co., Ltd. No 10, Wenjiang, Road, Wuming County, Nanning, Guangxi, PR China 530100. China
Hepaphagen 10-BFS VD-30321-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội L-cystein hydroclorid monohydrat EP 8 Wacker Chemie AG. Werk Burghausen, Qualitätskontrolllabo r, Dr. Klaus Hegemann, Germany. Germany
Hycoba-bfs 5mg VD-30322-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Hydroxocobalamin acetate BP 2012 Interquim. s.a. de c.v. Guillermo Marconi No. 16 Fracc. Parque Industrial Cuamatla 54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de México, Mexico
Oralegic VD-30323-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Fexofenadin HCl BP 2014 Dipharma Francis S.r.l. Via Origgio, 23 21042 Caronno Pertusella (VA) – Italy Italy
Oralegic VD-30323-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Fexofenadine Hydrochloride (Fexofenadine HCl) EP 7 Virupaksha Organics Ltd. Sy.No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sangareddy District-502319 Telangana India
Oralegic VD-30323-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Fexofenadine Hydrochloride (Fexofenadine HCl) USP 38 Morepen Laboratories Ltd. Village Masulkhana, Parwanoo, District Solan, Himachal Pradesh, India India
Oralegic VD-30323-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Fexofenadine Hydrochloride (Fexofenadine HCl) USP 38 Hetero Drugs Limited. Unit IX, Plot No. 1, Hetero Infrastructure Ltd.-SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist.)- 531 081, A.P., India
Tobrameson VD-30324-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Tobramycin Sulfate USP 38 Biovet JSC. 68а Aprilsko Vastanie Blvd., 7200 Razgrad, Bulgaria Bulgaria
Tobrameson VD-30324-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Dexamethasone Sodium Phosphate BP 2014 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Tobrameson VD-30324-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Dexamethasone Sodium Phosphate USP 38 Symbiotica Speciality Ingredients Sdn. Bhd. No. 518, Jalan Waja 4, Taman Industri Waja, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia. Malaysia
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Iron (II) cloride tetrahydrat (Ferrous chloride tetrahydrate) NSX American Elements 1093 Broxton Ave. Suite 2000, Los Angeles, CA 90024 USA
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Zinc cloride USP38 Yanggu Zhongtian Zinc Industrial Co., Ltd Minying Industry Zone, Yanggu, Shandong China
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Mangan (II) clorid tetrahydrat USP38 Tianjin Flourish Chemical Co., Ltd No.189 Xinda Road, Heibei Distric, Tianjin P China
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Copper (II) clorid dihyrat USP38 Tianjin Flourish Chemical Co., Ltd No.189 Xinda Road, Heibei Distric, Tianjin P China
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Crom (III) clorid hexahydrat USP38 Tianjin Flourish Chemical Co., Ltd No.189 Xinda Road, Heibei Distric, Tianjin P, China
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Natri molypdat dihydrat BP2014 Lubon Industry Co., Ltd 2308, Bldg. 02, Shazhuxiang xiaoqu District, Nanjing China
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Sodium selenit pentahydrat BP2014 Alpha Chemika 102, B-Wing, Savgan Heights, RTO Lane, Andheri (W), Mumbai, Maharashtra India
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Natri fluorid BP2014 Zouping Changshan Zefeng Fertilizer Co., Ltd Qianhuai Village, Changshan Town, Zouping County, Binzhou, Shandong China
Trainfu VD-30325-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Kali iodid BP2014 Zouping Changshan Zefeng Fertilizer Co., Ltd Qianhuai Village, Changshan Town, Zouping County, Binzhou, Shandong China
Zentason VD-30326-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Mometason furoat NSX SYMBIOTEC PHARMALAB PVT. LIMITED 385/2, Pigdamber, Rau, Indore – 453 331 (M.P.). India
Zoledro-BFS VD-30327-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Acid zoledronic IP 2010 Maprimed S.A Murguiondo 2011, C1440CNS Buenos Aires, Argentina Argentina
Zoledro-BFS VD-30327-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Acid zoledronic USP 40 SHANDONG NEW TIME PHARMACEUTICA L CO., LTD No.1 North Outer Ring Road, Feixian, Shangdong, China China
Zoledro-BFS VD-30327-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Acid zoledronic NSX KEKULE LIFE SCIENCES LIMITED Plot No.171&181, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna District, India. India
Zoledro-BFS VD-30327-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Acid zoledronic NSX ASSIA CHEMICAL INDUSTRIES Ltd. 5 Basel Street, P.O.Box 3190 Petach- Tikva 4951033, Israel.

Trụ sở: TEVA TECH SITE NOET HOVAV ECO- IND. PARK, EMEK SARA, POB 2049, BE’ER SHEVA 8412316, ISRAEL.

Israel
ACANTAN 16 VD-30296-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Candesartan cilexetil USP 38 MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd. 304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India
ACANTAN 8 VD-30297-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Candesartan cilexetil USP 38 MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd. 304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India
ACANTAN HTZ 16-12.5 VD-30298-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Candesartan cilexetil USP 38 MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd. 304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India
ACANTAN HTZ 16-12.5 VD-30298-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Hydroclorothiazide USP 38 SUZHOU LIXIN PHARMACEUTICA L CO., Ltd. No.21, Tangxi road, Suzhou New District, Suzhou Jiangsu Province, China
ACANTAN HTZ 8-12.5 VD-30299-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Candesartan cilexetil USP 38 MACLEODS PHARMACEUTICA LS Ltd. 304 Atlanta Arcade, Marol Church Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, India
ACANTAN HTZ 8-12.5 VD-30299-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Hydroclorothiazide USP 38 SUZHOU LIXIN PHARMACEUTICA L CO., Ltd. No.21, Tangxi road, Suzhou New District, Suzhou Jiangsu Province, China
ANTILUS 8 VD-30300-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Lornoxicam NSX Glenmark Pharmaceuticals Limited Plot No. 3109/C Estate, Ankleshwar, Gujarat- 393 002, India
ATICOLCIDE 4 VD-30301-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Thiocolchicoside NSX INDIA GLYCOLS LIMITED Plot No. 3-4, Pharmacity, Selaqui, 248197,Dehradun (Uttarakhand), India. India
ATICOLCIDE 8 VD-30302-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Thiocolchicoside NSX INDIA GLYCOLS LIMITED Plot No. 3-4, Pharmacity, Selaqui, 248197,Dehradun (Uttarakhand). India
ATIPIRACETA M plus VD-30303-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Piracetam EP 7.0 Northeast General Pharmaceutical Factory No. 37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, P.R China
ATIPIRACETA M plus VD-30303-18 05/07/2023 Công ty CPDP An Thiên Cinnarizine EP 7.0 Ray Chemicals pvt. Ltd No. 41, KBH Industrial Area, Yelahanka, Bangalore – 560 106 India
PANCREZYM VD-30202-18 05/07/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Acid Ursodeoxycholic USP 40 Sichuan Xieli Pharmaceutical. Co., Ltd Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan, China China
PARACETAM OL USAR VD-30203-18 05/07/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Paracetamol BP 2013 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China China
USARVUDIN VD-30204-18 05/07/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Lamivudin USP 38 Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd. No. 108 Shahe Road, Taihe Anhui, China China
DURITEX VD-30411-18 05/07/2023 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Deferasirox NSX FARMAK, a.s. Na Vicinci 16/3 77117 Olomouc, Czech republic Czech republic
LECHIVI QLĐB-700-18 05/07/2021 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Tenofovir disoproxil fumarat NSX Acebright (India) Pharma Pvt. Ltd Plot No. 77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jigani, Bangalore – 560 105, Karnataka, India India
LECHIVI QLĐB-700-18 05/07/2021 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Lamivudine USP 40 Hetero Labs Limited (Unit-IX) Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ,N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist)-531081, A.P. India
LECHIVI QLĐB-700-18 05/07/2021 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất Dược Phẩm Usarichpharm Efavirenz USP 40 Hetero Labs Limited (Unit-IX) Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ,N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist)-531081, A.P. India
VIFAGIS QLĐB-698-18 05/07/2021 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú – Nhà máy sản xuất Dược phẩm Usarichpharm Emtricitabine NSX Shanghai Desano Chemical Pharmaceutical Co., Ltd. No.417 Binhai Road, Pudong, Shanghai 201302 China
VIFAGIS QLĐB-698-18 05/07/2021 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú – Nhà máy sản xuất Dược phẩm Usarichpharm Tenofovir disoproxil fumarate NSX Acebright Pharma Pvt. Ltd. 77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jigani, Bangalore – 560 105 India India
Codcerin AC 200 VD-30566-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Acetylcysteine EP8 Wuhan grand hoyo Co., LTD No 1 Industrial Park Gedian Economy Development Zone E’Zhou City Hubei China China
Glucosamin sulfat 500 VD-30567-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Glucosamine sulphate potassium chloride USP38 Yangzhou Rixing Biotech Co., Ltd No 58 Wuan Road, Gaoyou city, Jiangsu, China China
Pagalin 150 VD-30568-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Pregabalin NSX ELIXIR PHARMA 164-A, Phase-II, Opp. Lathia Industries, G.I.D.C., Naroda. Ahmedabad – 382330. Gujarat, India. India
Tomethrol 16mg VD-30569-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Methylprednisolone USP40 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICA L CO., LTD No.3 Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Taizhou, Zhejiang, China. China
Tomethrol 4mg VD-30570-18 05/07/2023 Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Methylprednisolone USP40 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICA L CO., LTD No.3 Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Taizhou, Zhejiang, China. China
Pyrazinamid VD-30446-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Pyrazinamid BP 2013 Jiangsu Sihuan Bioengineering Pharmaceutical Co., Ltd No.10 Dingshan Road Binjiang Development Zone, Jiangyin, Jiangsu Province, China China
Ubiheal 100 VD-30447-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Alpha lipoic acid USP 34 Suzhou Fushilai Pharmaceutical Co., Ltd. No.16, Haiwang Rd, Changshu Advanced Material Industrial Park, Jiangsu, China China
Naphacogyl – EX VD-30445-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Spiramycin EP7.0 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China China
Naphaceptiv VD-30444-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Levonogestrel BP 2015 Qinhuangdao Zhizhu pharmaceutical Co., Ltd No. 10, Longhai Road, Economic & Technological Development Zone, Qinhoangdao, Hebei, P.R.China China
Naphaceptiv VD-30444-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Ethinylestradiol BP 2015 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Agibeza 200 VD-30269-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Bezafibrate EP 8.0 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. Waisha road 99, Jiaojiang, Taizhou city, Zhejiang, China 318000 China
Agi- Bromhexine 16 VD-30270-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Bromhexine hydrochloride EP 8.0 Orex Pharma Pvt. Ltd. Văn phòng: Pisal House, Nakhwa compound, Stadium Road, Nr.CIDCO Bus Std., Thane (WEST)- 400601

Nhà máy: N-31, Additional M.I.D.C., Ambernath, Ambernath-421506 Taluka: Dombivali City Dist: Dombivali City

India
Agimesi 15 VD-30271-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Meloxicam USP 38 Unimark Remedies Ltd,Vapi Văn phòng: Enterprise Centre, 1st Floor, Off. Nehru Road, Landmark – Hotel Orchid Lane, Vile Parle (East), Mumbai – 400 099. India

Nhà máy: 41/42, GIDC, 1st Phase, Vapi – 396 195. Dist. : Valsad, Gujarat

India
Agimidin VD-30272-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Lamivudine USP 35 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co., Ltd. No.16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province – 052560, China China
Agimstan 80 VD-30273-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Telmisartan EP 8.0 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Văn phòng: B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Post box No.26511, Mumbai – 400 026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar- 393002, Dist. – Bharuch, Gujarat,

India
Agimstan-H 80/25 VD-30274-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Telmisartan EP 8.0 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Văn phòng: B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road, Post box No.26511, Mumbai – 400 026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar- 393002, Dist. – Bharuch, Gujarat,

India
Agimstan-H 80/25 VD-30274-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Hydrochlorothiazide USP 36 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd No 21. Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R China China
Allermine VD-30275-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Chlorpheniramine maleate BP 2013 Supriya Lifescience Ltd. Văn phòng: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai 400 063. Maharashtra,

Nhà máy: A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.- Khed, Dist.- Ratnagiri, Pin: 415 722, Maharastra,

India
Aucardil 12,5 VD-30276-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Carvedilol EP 7.0 Pharmaceutical Works Polpharma S.A. Pelplinska 19, 83 – 200 Starogard Gdanski, Poland Poland
Crybotas 100 VD-30277-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Cilostazol USP 38 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Văn phòng: B/2, Mahalakshmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, 393002, Gujarat

India
Fenagi 50 VD-30278-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Diclofenac sodium BP 2012 Henan Dongtai Pharm Co., Ltd East Changhong Road, Tangyin, Henan, China China
Fenagi 75 VD-30279-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Diclofenac sodium BP 2016 Henan Dongtai Pharm Co., Ltd East Changhong Road, Tangyin, Henan, China China
Idomagi VD-30280-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Linezolid NSX Symed Labs Limited (Unit-I) Văn phòng: 8-2- 293/174/3, Beside BN Reddy Colony, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad-34, Telangana,

Nhà máy: Survey No. 353, Domadugu (Village), Jinnaram (Mandal), Medak (Dist), Telangana,

India
Lercanipin 10 VD-30281-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Lercanidipine hydrochloride NSX Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Văn phòng: B/2, Mahalakshmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400026

Nhà máy: Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, 393002, Gujarat

India
Magaltab VD-30282-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Dried Aluminum hydroxide gel USP 36 Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd., Nagpur 85, Wanjra Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India
Magaltab VD-30282-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Magnesium hydroxide USP 36 Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd., Nagpur 85, Wanjra Layout, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra India
Naturimine VD-30283-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Dimenhydrinate USP 36 S.S. Pharmachem Plot No: K-44/45 M.I.D.C, Tarapur, Boisar dist. Palghar – 401 506, Maharashtra, India India
Nicarlol 2,5 VD-30284-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Nebivolol hydrochloride NSX Abhilasha Pharma Pvt. Ltd. Văn phòng: 11, Chaudhari Co. Op. Society Ltd., Paldi Gam, Paldi, Ahmedabad-380 007, Gujarat, INDIA

Nhà máy: Plot No. 1408, 1409, GIDC, Ankleshwar – 393002. Gujarat INDIA

India
Niztahis 150 VD-30285-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Nizatidine USP 38 Korea Biochem Pharm 204 Sandan-gil, Jeonui-myeon, Sejong-si, South Korea 30003 Korea
Spas-Agi VD-30286-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Alverine citrate EP 8.0 Procos Via Matteotti n.249 – 28062 Cameri – Novara – Italy Italy
Sutagran 25 VD-30287-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Sumatriptan succinate USP 38 SMS Pharmaceuticals Limited Văn phòng: Plot No. 19-III, Road No. 71, Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana – 500 096, INDIA

Nhà máy: Unit-II, Plot No. 24 & 24B and 36 & 37, S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District, Hyderabad, Telangana – 500 090,

India
Urdoc 100 VD-30288-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Ursodeoxycholic Acid EP 8.0 ICE S.p.A 42122 Reggio Emilia – Italy-Via Sicilia 8/10 Italy
Agidopa VD-30201-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Methyldopa EP 7.0 Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd. Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China China
Cefdinir 150mg/5ml VD-30434-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Cefdinir USP 38 Qilu Antibiotics Pharmaceutucal Co., Ltd No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong Province China
Benzathin penicilin G 2.400.000 IU VD-30433-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Benzathine benzylpenicillin sterile EP 7 North China Pharmaceutical Group Semisyntech co., Ltd. No.8 Xingye Street, Shijiazhuang Economic & Technical Development Zone, China China
Fluvastatin 40mg VD-30435-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Fluvastatin sodium EP 7 Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd 46 Waisha road, Jiaojiang district, Taizhou city, Zhejiang province, China. Địa chỉ cơ sở sản xuất: 56 Binhai Road, Jiaojiang district, Taizhou city, Zhejiang Province, China
Loxoprofen 60mg VD-30436-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Loxoprofen sodium JP 16 Sci Pharmtech, Inc 186 -2, Hai – Hu – Tsun, Lu – Chu – Hsiang, Taoyuan, Taiwan 338 Taiwan
Midafenac 20/25 VD-30438-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Lisinopril dihydrate USP 36 Hetero drugs limited S.No.s, 213, 214 & 225, Bonthapally village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andhra Pradesh, India. India
Midafenac 20/25 VD-30438-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Hydochlorothiazide USP 36 CTX Lifesciences Pvt. Ltd No. 251-252, Sachin Magdalla Road, G.I.D.C, Sachin, Surat, Gujarat 394230, India India
Quinapril 10mg VD-30439-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Quinapril hydrochloride USP 36 Aarti Industries Limited. Unit – IV, Plot No. E – 50, MIDC, Tarapur, Tal.- Palghar, Dist.- Thane, Pin-401506, Maharashtra, India
Quinapril 40mg VD-30440-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Quinapril hydrochloride USP 36 Aarti Industries Limited. Unit – IV, Plot No. E – 50, MIDC, Tarapur, Tal.- Palghar, Dist.- Thane, Pin-401506, Maharashtra, India India
Vipocetine 10mg/2ml VD-30441-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân Vinpocetine EP 7 Chedom pharmaceutical Co., Ltd. Beitai industrial zone, Benxi, Liaoning, China. China
Bostacet VD-30311-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Paracetamol USP 38 Granules India Limited 2nd floor, 3rd block, my home hub, Madhapur, Hyderabad-500081, AP India
Bostacet VD-30311-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Paracetamol USP 38 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China China
Bostaflam VD-30312-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Diclofenac potassium BP 2014 Aarti Drug Limited Plot No. G-60, MIDC, Tarapur, Biosar, Tal. Paighar, Dist. Thane, India India
Clorpheboston VD-30313-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Chlorpheniramine maleate BP 2014 Supriya Lifescience LTD – India. 207/208. Udyong Bhavan, Sonawala road, Goregaon (East), Mumbai- 40006, Maharashtra India
Effer-paralmax 250 VD-30314-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Paracetamol USP 38 Granules India Limited 2nd floor, 3rd block, my home hub, Madhapur, Hyderabad- 500081, AP India
Effer-paralmax 325 VD-30315-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Paracetamol USP 38 Granules India Limited 2nd floor, 3rd block, my home hub, Madhapur, Hyderabad- 500081, AP India
Lamiffix 100 VD-30316-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Lamivudine USP 38 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceutical Co., Ltd No.16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province – 052560, China China
Mepheboston 250 VD-30317-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Mephenesin BPC 73 Synthokem Labs Private Limited P.B.No 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad-500 018, Telangana state, India. India
Nexipraz 40 VD-30318-18 05/07/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Esomeprazole magnesium pellets 22.5% w/w NSX Metrochem API private limited Plot No. D- 69/A(Part)&D-69, Phase-I, IDA Jeedimetla, Hyderabad – 500055, Telangana State, India. India
Bromhexin VD-30227-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Becamex Bromhexine hydrochloride EP 8.0 OREX PHARMA PVT Ltd Plot No. N-31, Additional MIDC, Anandnagar, Ambernath, Dist. Than-421506 India
CORNEIL VD-30337-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Bisoprolol fumarate USP 39 ZEON – HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India India
DASARAB VD-30338-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Clopidogrel bisulfate USP 39 + NSX AARTI DRUGS LIMITED Plot No. G-60, M.I.D.C., Tarapur, Boisar, Tal. Palghar, Dist. Thane India
DIVASERC VD-30339-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Betahistine dihydrochloride USP 38 JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO., LTD 10 – 14F, Guotai Bldg, Renmin road (M), Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China China
GON SA ATZETI VD-30340-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Atorvastatin calcium USP 39 ZEON – HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India India
GON SA ATZETI VD-30340-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Ezetimibe NSX ZEON-HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India India
JIMENEZ VD-30341-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Tenofovir disoproxil fumarate IP 2014 ARCADIA BIOTECHNOLOGY LTD. Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 200011, China China
KAGAWAS- 150 VD-30342-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Nizatidine USP 38 XIAMEN FINE CHEMICAL IMPORT & EXPORT CO., LTD. 1402, 14/F, Fund building, 20 South Hubin Road, Xiamen, China China
KAUSKAS-200 VD-30343-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Lamotrigine USP 40 ZEON – HEALTH INDUSTRIES 101, Sai Siddhi Bldg., Sector – 3, Airoli, Navi Mumbai – 400 708, Maharashtra, India India
MAGRAX VD-30344-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Etoricoxib NSX HETERO DRUGS LIMITED S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh, India
MASAK VD-30345-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Calcitriol USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
REINAL-5 VD-30346-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Flunarizine dihydrochloride EP 8.0 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
RIZAX VD-30347-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Donepezil HCl USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO.,LTD. 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
SCHAAF VD-30348-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Doxazosin mesylate USP35 PARTH OVERSEAS 107, New Sonal Link Industrial Estate, Bldg. No.2, Opp. Movie Time Theatre, Link Road, Malad (West), Mumbai – 400 064, India India
SCHUSTER VD-30349-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Leflunomide USP 39 JINTAN QIANYAO PHARMACEUTICA L RAW MATERIAL FACTORY Zhuangcheng, Baita Town, Jintan City, Jiangsu, China (Mainland) China
SCHUSTER-10 VD-30350-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Leflunomide USP 39 JINTAN QIANYAO PHARMACEUTICA L RAW MATERIAL FACTORY Zhuangcheng, Baita Town, Jintan City, Jiangsu, China (Mainland) China
TABAREX VD-30351-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Valsartan USP35 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICA L CO., LTD Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China China
TEPIRACE VD-30352-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Clonidine HCl USP 38 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
TIVOGG-1 VD-30353-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Warfarin sodium USP 39 QILU ANTIBIOTICS (LINYI) PHARMACEUTICA L CO., LTD. North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R. China China
TIVOGG-2 VD-30354-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Warfarin sodium USP 39 QILU ANTIBIOTICS (LINYI) PHARMACEUTICAL CO., LTD. North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R. China China
TIVOGG-5 VD-30355-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Warfarin sodium USP 39 QILU ANTIBIOTICS (LINYI) PHARMACEUTICAL CO., LTD. North of Huayuan Road(W), Linyi County, Shandong, P.R. China China
ZOKORA- HCTZ 20/12,5 VD-30356-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Olmesartan medoxomil USP 38 VERDANT LIFE SCIENCES PVT. LTD. Plot No. 55, JNPC, Parawada, Visakhapalnam- 531019, Andhra Pradesh, India. India
ZOKORA- HCTZ 20/12,5 VD-30356-18 05/07/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Hydrochlorothiazide USP 39 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
Giannia-5 QLĐB-702-18 05/07/2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Solifenacin succinate NSX UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD 4th Floor, Block C, Vantone Center, No. 189 Daguan Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310015 China
Viên Hộ Tâm OPCARDIO VD-30462-18 05/07/2023 CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC BORNEOL ChP 2010 Jiangxi cedar natural pharmaceutical Oil Co., LTD Jizhou Industrial park, jian city, Jiangxi province, China China
Alenax 70 VD-30463-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Alendronate sodium USP 35/NF 30 Cadila Pharmaceuticals Limited 294, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar – 393 002, Gujarat, India India
Broncemuc 200 VD-30464-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Acetylcysteine EP 7.0 F.I.S – Fabbrica Italiana Sintetici SPA Via Dovaro, snc – 36045 LONIGO (VI) – Italy. Italy
Bronsolvin 0,08% VD-30465-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Bromhexine hydrochloride BP 2017 OREX PHARMA PVT Ltd B-5, Phase-1, MIDC, Dombivli (East), Dist. Thane – 421203, India. India
Lipidorox 20 VD-30466-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Rosuvastatin calcium EP 8.4 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Plot No 3109, GIDC, Industrial Estate, Ankleshwar – 393 002, Bharuch, Gujarat State, India India
Motalv Plus VD-30467-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Alverine citrate EP 7 Procos S.p.A. via G. Matteotti, 249-28062 Cameri – Novara – Italy Italy
Motalv Plus VD-30467-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Simethicone (simethicone powder) NSX Dasan Pharmaceutical Co., Ltd. 342, Deogamsan-ro, Dogo-myeon, Asan- si, Chungcheongnam- do, Korea Korea
Numed VD-30468-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Sulpiride EP 8.0 Jiangsu Tasly Diyi Pharmaceutical Co., Ltd No.168, West Chaoyang Road, Qingpu Industrial Park, Huai’an Jiangsu, China China
Opesopril 5 VD-30469-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Bisoprolol fumarate EP 8.0 Harman Finochem Ltd E-7, E-8, E-9, M.I.D.C, Industrial area, Chikal Thana, Aurangabad, India India
Rosnacin 3,0 MI VD-30470-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Spiramycin EP 7.0 Topfond Pharmaceutical Co,Ltd Western, Jiaotong Road, Yicheng District, Zhumadian, China China
Salbucare Plus VD-30471-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Guaifenesin USP 36/NF31 Synthokem Labs Private Limited (Unit- II) Plot no 222 to 224 & 235 to 237, Phase -II, IDA Pashamylaram- 502319, Medak District, Telangana State, India India
Star Sore Throat VD-30472-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Tyrothricin USP 39/NF34 Xellia Pharmaceuticals Ltd Szállás u. 3 1107 Budapest Hungary Hungary
Star Sore Throat VD-30472-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Cetrimonium bromide USP 38/NF33 Sigma-Aldrich Ireland Ltd No.259023 Vale road, Arklow, Co.Wicklow, Ireland Ireland
Star Sore Throat VD-30472-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Lidocaine EP 7.0 Moehs Ibérica, S.L Polígono industrial Rubí Sur C/César Martinell I Brunet, 12A-08191 Rubi (Barcelona-Spain) Spain
COLOCOL CẢM CÚM VD-30480-18 05/07/2023 CT CPDP Sao Kim Paracetamol EP 8.0 SpecGx LLC Raleigh, North Carolina Manufacturing Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA USA
COLOCOL CẢM CÚM VD-30480-18 05/07/2023 CT CPDP Sao Kim Cafein anhydrous EP 9.0 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd East Chemical Zone of Zibo High & New Technology Development Zone, Zibo City, Shandong Province, China
COLOCOL CẢM CÚM VD-30480-18 05/07/2023 CT CPDP Sao Kim Phenylephrin hydroclorid USP 39 Shenzhen Happy Pharmaceutical Ltd Room 1506 WaiMao QingGong Building, #1002 AiGuo Road, LuoHu District, Shenzhen, China
COLOCOL sachet 250 VD-30481-18 05/07/2023 CT CPDP Sao Kim Paracetamol EP 7.0 Mallinckrodt Inc Raleigh pharmaceutical plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116, USA USA
COLOCOL suppo 150 VD-30482-18 05/07/2023 CT CPDP Sao Kim Paracetamol EP 8.0 SpecGx LLC Raleigh, North Carolina Manufacturing Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA USA
COLOCOL suppo 80 VD-30483-18 05/07/2023 CT CPDP Sao Kim Paracetamol EP 8.0 SpecGx LLC Raleigh, North Carolina Manufacturing Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA USA
Ceftibiotic 2000 VD-30505-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tenamyd Ceftizoxim sodium USP38 Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited Orchid Towers, 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai – 600 034, India
Auclatyl 500mg/125mg VD-30506-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Amoxicillin trihydrate compacted BP 2016 + NSX Sinopharm Weiqida Pharmaceutical Co Ltd Economic & Technological Development Zone,First Medical Zone, Datong, Shanxi, China
Auclatyl 500mg/125mg VD-30506-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Potassium clavulanate with avicel 1:1, powder EP 8.0 Lek Pharmaceuticals d.d. Penicillin Production Plant Perzonali 47 SI – 2391 Prevalje, Slovenia Slovenia
Cefalexin 500m VD-30507-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Cefalexin monohydrate, compacted BP 2014 Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co., Ltd 1000 North Shengzhou Avenue, Shengzhou, Zhejiang, China
Tafurolac VD-30510-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Ketorolac tromethamine USP 36 Saurav Chemicals Limited Plot No.370, Industrial Area, Phase-II Panchkula-34109, (Haryana) India India
Tiphaprim 480 VD-30511-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Sulfamethoxazole BP 2012 Virchow Laboratories Limited Plot No. 4 to 10, S.V. Co-op. Industrial Estate, IDA. Jeedimetla, Hyderabad-500 055, India India
Tiphaprim 480 VD-30511-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Trimethoprim BP 2013 Shouguang Fukang Pharmacetical Co., Ltd North – East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shangdong Province P.R of China China
Vitamin C 250mg VD-30512-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Ascorbic Acid EP 8.0 DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd Jiangshan Road, Jingjiang, Jiangsu (214500) P.R China China
Maxibumol VD-30599-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Paracetamol BP 2014 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd No. 35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong China China
Maxibumol VD-30599-18 05/07/2023 Công ty CPDP Tipharco Ibuprofen BP2014 Iol Chemicals and Pharmaceuticals Limited 85. Industrial Area ‘A’, Ludhiana, 141 003 (Pb.) India
AUGXICINE 500mg/62,5mg VD-30557-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Amoxicillin trihydrate EP 8.0 DSM Anti-Infective India Ltd Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa. Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533. India
AUGXICINE 500mg/62,5mg VD-30557-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Kali clavulanate (Potassium clavulanate) BP 2013 CKD BiO Corporation 368. 3-ga, Chungjeong-ro, seodaemun-gu, seoul 120-756 Korea
CERABES VD-30558-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Cefpodoxime proxetil USP38 AUROBINDO PHARMA LTD. Unit XI, Survey No.1/22, 2/1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram- 532 409, Ranasthalam, Srikakulam Dist, A.P, INDIA
NATRI BICARBONAT 5g VD-30559-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Bình Dương Natri bicarbonate (Sodium bicarbonate) USP39 Church & Dwight Co., INC 325 W. Alchem Road, Green River, Wyoming 82935 USA USA
TETRACYCLI N 500mg VD-30563-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Tetracycline hydrocloride EP 8.0 Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co., Ltd No.1 Qiyuan Street,Wangyuan Industrial Area, Yinchuan, Ningxia, China. CHINA
VIFAMOX 250 VD-30564-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Amoxicillin trihydrate EP 8.0 DSM SINOCHEM PHARMACEUTICA LS INDIA PVT., LTD Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa. Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533 India. India
Sismyodine VD-30602 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Eperisone hydrochloride JP XVI Sharon Bio-Medicine Ltd W-34 & 34/1, MIDC, Taloja, Dist- Raigad, Maharashtra (lndia) India
Vinpoic 200 VD-30604 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Thioctic acid EP 7.0 Olon S.p.A Strada Rivoltana km 6/7, 20090 Rodano (Milano), Italy. Italy
Vintolox VD-30607 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Pantoprazole sodium sesquihydrate USP 37 SMS Pharmaceuticals Ltd Sy.No.180/2, Kazipally Village, Jinnaram (M), Medak Dist-502319. A.P., India India
Nelcin 300 VD-30601 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Netilmicin sulfate USP 38 Wuxi Fortune Pharmaceutical Co. Ltd No.2, Xicheng Road, Wuxi, Jiangsu 21404, China China
Vincozyn plus VD-30603 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Thiamine hydrochloride EP 8.0 DSM Nutritional Products GmbH Postfach 1145, D- 79629 Grenzach- Wyhlen, Germany Germany
Vincozyn plus VD-30603 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Riboflavin sodium phosphate EP 8.0 DSM Nutritional Products France SAS BP170 F68 305 Saint-Louis Cedex, France France
Vincozyn plus VD-30603 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Nicotinamide (Niacinamide) EP 8.0 DSM Nutritional Products Ltd Branch Site Sisseln Hauptstrasse 4 Sisseln CH-4334, Switzerland Switzerland
Vincozyn plus VD-30603 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Pyridoxine hydrochloride EP 8.0 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China. China
Vincozyn plus VD-30603 – 18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Dexpanthenol (D-Panthenol) EP 8.0 DSM Nutritional Products Dalry Ayrshire Scotland KA24 5JJ Scotland
Abicin 250 VD-30650-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) Amikacin Sulfate EP 7 Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan Shandong, China China
Kydheamo-2B VD-30651-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) Natri clorid (Sodium chloride) BP2013 Thai Refined Salt Co.Ltd TRS 146 Moo 3, Thaladkhae – Pimai Road, Krabeungyai Pimai District. Nakornratchasima 30110, Thailand Thailand
Kydheamo-2B VD – 30651-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) Sodium bicarbonate EP 8 Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG An der Löderburger Bahn 4a Stassfurt D-39418, Germany Germany
Lazibet MR 60 VD-30652-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) Gliclazide BP 2013 Laboratorio Chimico Intemazionale S.p.A Via Salvini, 10-20 122 Milan Italy Italy
Livethine VD-30653-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) L-Ornithin L-aspartate NSX Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. Hofu Plant: 1-1, Kyowa-cho, Hofu- shi, Yamaguchi Japan
Oxacillin 1g VD-30654-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) Oxacillin sodium USP35 Saintsun Pharma Co. Ltd No 21 Sofware Avenue, Nanjing, Jiangsu, China China
Tozinax syrup VD-30655-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược- TTBYT Bình Định (Bidiphar) Zinc sulphate monohydrate USP37 American Pharmaceutical 2240 Stoney Point Farms Rd, Cumming, GA 30041, USA. USA
Vitamin B12 Kabi 1000 mcg VD-30664-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Vitamin B12 (Cyanocobalamin) USP 38 Hebei Yuxing Bio- Engineering Co., Ltd. Xicheng district, Ningjin county, Hebei province, China China
Glucose 10% VD-30703-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Otsuka OPV Glucose (Dextrose) USP35 Hebei Shengxue Co Ltd No 48 Shengxue road, Luancheng county, Shijiazhuang city, Hebei province China
Glucose 20% VD-30704-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Otsuka OPV Glucose (Dextrose) USP35 Hebei Shengxue Co Ltd No 48 Shengxue road, Luancheng county, Shijiazhuang city, Hebei province China
Acemuc VD-30723-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Acetylcysteine EP 8.8 MOEHS CATALANA, S.L. Polígono Industrial Sur, César Martinell i Brunet, 12A, 08191, Rubí, Barcelona, Spain. Spain
Acemuc VD-30723-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam Acetylcysteine EP 8.8 WUHAN GRAND HOYO CO., LTD. No. 1 Industrial Park, Gedian Economy Development Zone, Ezhou’ City, Hubei Province, China. China
MYPARA SUSPENSION VD-30732-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Paracetamol USP34 Anqui Luan Pharmaceutical Co., Ltd. No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China China
OMECARBO 40mg/1.1g VD-30734-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 DISHMAN PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS LIMITED. Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 INDIA. India
OMECARBO 40mg/1.1g VD-30734-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 SIMILAX LABORATORIES. Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, INDIA. India
OMECARBO 40mg/1.1g VD-30734-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Sodium bicarbonate USP 38 NATURAL SODA. 3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA. Phone : 970-878-3674. USA
OMECARBO 20mg/1.1g VD-30733-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 DISHMAN PHARMACEUTICA LS AND CHEMICALS LIMITED. Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 INDIA. India
OMECARBO 20mg/1.1g VD-30733-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 SIMILAX LABORATORIES. Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, INDIA. India
OMECARBO 20mg/1.1g VD-30733-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Sodium bicarbonate USP 38 NATURAL SODA. 3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA. USA
OMECARBO PS 20mg/1.68g VD-30735-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 DISHMAN PHARMACEUTICA LS AND CHEMICALS LIMITED. Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 INDIA. India
OMECARBO PS 20mg/1.68g VD-30735-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 SIMILAX LABORATORIES. Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, INDIA. India
OMECARBO PS 20mg/1.68g VD-30735-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Sodium bicarbonate USP 38 NATURAL SODA. 3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA. USA
OMECARBO PS 40mg/1.68g VD-30736-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 DISHMAN PHARMACEUTICA LS AND CHEMICALS LIMITED. Bhadr-Raj Chambers, Swastik Cross Roads, Navrangpura, Ahmedabad-380 009 India
OMECARBO PS 40mg/1.68g VD-30736-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Omeprazole USP 38 SIMILAX LABORATORIES. Plot #88/A, Flat #401 Sarala Nivas, Street # 1, Sagar Society Road # 2, Banjara Hills, Hydeabad- 34, India
OMECARBO PS 40mg/1.68g VD-30736-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Sodium bicarbonate USP 38 NATURAL SODA. 3200 RBC Road 31, Rifle, Colorado 81650. USA. USA
CARCITO 10 VD-30726-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Perindopril arginine NSX Aarti Industries Ltd. Factory: Unit – IV, Plot No. E-50, MIDC, Tarapur, Tal.-Palghar, Dist.Thane, Pin – 401 506, Maharshtra, India. INDIA
CARCITO 10 VD-30726-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Indapamide EP 7.0 Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd. China No 21, Tangxi Road, Suzhou New District, 215151, P.R China. CHINA
DURAPIL VD-30727-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Dapoxetine hydrochloride NSX Nosch Labs Private Limited Flat No. 404-406, Vijay Sai Towers, Opp: BJP Office, Kukatpally, Hyderabad, 500072, India INDIA
DURAPIL FORT VD-30728-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Dapoxetine hydrochloride NSX Nosch Labs Private Limited Flat No. 404-406, Vijay Sai Towers, BJP Office Rd, M J Colony, Opp:, Kukatpally, Hyderabad, Telangana 500072, India INDIA
IZIPAS VD-30731-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Guaifenesin USP38 Zhejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd Zanhai industrial zone, linhai city, Zhejiang 317016 China
EZACID 20 VD-30729-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Esomeprazole magnesium dihydrate EP 8.2 NIFTY LABS 203, Satya Sai Residency, Plot No. 7- 1-54/1, Beside MCH Park, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad – 500 016, Telangana, India. INDIA
EZACID 40 VD-30730-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Esomeprazole magnesium dihydrate EP 8.2 NIFTY LABS 203, Satya Sai Residency, Plot No. 7- 1-54/1, Beside MCH Park, Dharam Karan Road, Ameerpet, Hyderabad – 500 016, Telangana, India. INDIA
BICARFEN 200 VD-30725-18 05/07/2023 Công ty CP SPM Ibuprofen BP 2016 IOL CHEMICAL AND PHARMACEUTICALS LIMITED Village Fatehgarh Chana, Mansa Road, Barnala- Punjab, India INDIA
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Dextrose monohydrat BP 2014 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China China
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri clorid BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 1,5% VD – 30871 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri lactat USP 38 Purac Biochem bv Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands Netherlands
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Dextrose monohydrat BP 2014 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China China
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri clorid BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 1,5% – LOW CALCIUM VD – 30872 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri lactat USP 38 Purac Biochem bv Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands Netherlands
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Dextrose monohydrat BP 2014 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China China
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri clorid BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, CZ- 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 2,5% VD – 30873 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri lactat USP 38 Purac Biochem bv Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands Netherlands
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Dextrose monohydrat BP 2014 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China China
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri clorid BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 2,5% – LOW CALCIUM VD – 30874 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri lactat USP 38 Purac Biochem bv Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands Netherlands
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Dextrose monohydrat BP 2014 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China China
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri clorid BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 4,25% VD – 30875 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri lactat USP 38 Purac Biochem bv Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands Netherlands
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Dextrose monohydrat BP 2014 Weifang Shengtai Medicine Co., Ltd The East Of Changda Road, Changle County, Weifang, Shandong, China China
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri clorid BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Calci clorid.2H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Hebei Huachen Pharmaceutical Co.,Ltd Economic Technological Development Area, Huanghua, Hebei, China China
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Magnesi clorid.6H2O BP 2014 Macco Organiques, s.r.o. Záhradní 46c, 792 01 Bruntál Czech Republic Czech Republic
KAMSKY 4,25% – LOW CALCIUM VD – 30876 – 18 05/07/2023 Công Ty TNHH Sun Garden Việt Nam Natri lactat USP 38 Purac Biochem bv Arkelsedijk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, the Netherlands Netherlands
CANASONE VD-30882-18 05/07/2023 Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam Clotrimazol USP 38 SIMS Trading s.r.l. 50125 Firenze – Via Dante Da Castiglione, 8 Italy
IZAC VD-30883-18 05/07/2023 Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam Neomycin sulfate USP 30 Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo, Michigan 49001 USA
IZAC VD-30883-18 05/07/2023 Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam Amylocain Hydrochlorid NSX Centipharm Chemin dela Madeleine France
Alzyltex VD-30582-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Cetirizine dihydrochloride EP8 Supriya Lifescience Limited 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400063 Maharashtra India
Ausagel 100 VD-30766-18 05/07/2023 Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar- Austrapharm Docusate sodium USP34/NF 29 Badrivishal chemicals & pharmaceuticals Plot No.13, Revenue Colony, Talegaon- Chakan Road, Talegaon Dabhade, Dist, Pune 410507, Maharashtra India
Candinazol 150 VD-30839-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Fluconazol EP8 Mylan Laboratories Limited Plot No.14, 99&100, IDA, Pashamylaram Phase-II, Patancheru, Medak District – 502307, Andhra Pradesh India
Carsantin 12,5mg VD-30829-18 05/07/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Carvedilol EP8 Arevipharma GmbH Meissner strasse 35, 01445 Radebeul Germany
Degicosid 8 VD-30840-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Thiocolchicosid NSX Alchem International Private Limited 25/2, Main Mathura Road, Village Kalli Ballabhgrh – 121004 Haryana India
Diahasan VD-30830-18 05/07/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Diacerein EP8 Interquim S.A de C.V Guillermo Marconi No.16, Fracc, Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlan Izcalli, Edo, de Mexico, 54730 Mexico
Esomex-20 VD-30818-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Esomeprazol magnesium pellets 8,5% NSX Metrochem API Private Limited Flat No.302, Bhanu Enclave Sunder Nagar, Erragadda, Hyderabad-500038 Telangana State India
Gelactive sucra VD-30841-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Sucralfat suspension NSX SRL Phamar GmbH Giulinistr.2, D 67065 Ludwigshafen/ Rhein Germany
Hafenthyl supra 160mg VD-30831-18 05/07/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Fenofibrat micronized EP8 Olon S.p.A Via B, Cellini, 20- 20090 Segrate (MI) Italy
Hafenthyl supra 160mg VD-30831-18 05/07/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Fenofibrat micronized EP8 Perrigo API LTD Neo-Hovav Eco- Industrial Park, P.O, Box 3593, Beer Sheva 8413502 Israel
Hasan-C 1000 VD-30832-18 05/07/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Acid Ascorbic EP8 DSM Nutritional Products (UK) Ltd Drakemyre, Dalry, Ayshire Scotland, KA24 5JJ United Kingdom
Hasanflon 500 VD-30842-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Diosmin:Hesperidin 90:10 NSX Chengdu Okay Pharmaceutical Co., Ltd No.15, Chuang road, Linqiong Industrial zone, Qionglai, Chengdu China
Levetacis 1000 VD-30843-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Levetiracetam EP8 Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd No.15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, PC 322002 China
Levetacis 500 VD-30844-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Levetiracetam EP8 Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd No.15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, PC 322002 China
Levetacis 750 VD-30845-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Levetiracetam EP8 Zhejiang Huayi Pharmaceutical Co., Ltd No.15, Shuangfeng Road, Fotang, Yiwu, Zhejiang, PC 322002 China
Loratadine- Mebiphar VD-30583-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế Loratadin USP36 Vusudha Pharma Chem limited 78/A, Vengal Rao Naga, Hyderabad – 38 Andhra, Pradesh India
Lordivas 5 mg VD-30833-18 05/07/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Amlodipin besilat EP8 Ercros S.A Paseo del Deleite, s/n 28300 Aranjuez, Madrid Spain
Mibelexin 250 mg VD-30846-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Cephalexin monohydrat EP8 DSM Sinochem Pharmaceutical Spain S.A Calle Ripolles, 2 Poligono Industri Urvasa, Sta Perpetua de Mogada, 08130 Barcelona Spain
Mibeserc 16 mg VD-30847-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Betahistin dihydroclorid EP8 Olon S.p.A Via-Livelli, 1(Loc, Frazinone Mairano)- 26852 Casaletto Lodigiano (Lo) Italy
Mibetel HCT VD-30848-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Hydroclorothiazid EP8 Pharmaceutical Works Polpharma S.A 19 Pelplinska Str., 83- 200 Starogard Gdanski Poland
Mibetel HCT VD-30848-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Telmisartan EP8 Sharon Bio-Medicine Ltd Plot No. L-6, MIDC, Taloja, Raigad – Dist, Maharastra India
Mibeviru 200mg VD-30849-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Aciclovir EP8 Pharmaceutical Works Polpharma S.A 19 Pelplinska Str, 83-200 Starogard Gdanski Poland
Mibeviru 400 mg VD-30850-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Aciclovir USP38 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd Tongyuanxi, Dazhan, Xianju Zhejiang Province, 317321 China
Mibeviru 400 mg VD-30850-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Aciclovir EP8 Pharmaceutical Works Polpharma S.A 19 Pelplinska Str, 83-200 Starogard Gdanski Poland
Nicspa VD-30820-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Alverin citrat BP2014 Yancheng Medical Chemical Factory Room 101, 40#, Lane 283, Zhabei District, Shanghai China
Nysiod-M VD-30767-18 05/07/2023 Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar- Austrapharm Miconazol nitrat BP2014 Sharon Bio Medicine Ltd W-34 & 34/1, MIDC, Taloja, Dist- Raigad, Maharashtra India
Phaanedol enfant VD-30205-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Clorpheniramin maleat BP2014 Supriya Lifescience Ltd 207/208, Udyog Bhavan Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai- 400063, Maharashtra India
Phaanedol enfant VD-30205-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Paracetamol BP2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd Xijingming Village Donganzhuang Township, Shenzhou Country, Hengshui City, Hebei Province 053800 China
Piraxnic VD-30821-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Cinnarizin EP8 Ray Chemicals Pvt Ltd No.41, KHB Industrial Area Yelahanka, Bangalore North, Bangalore Urban- 560064 India
Piraxnic VD-30821-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Piracetam EP8 Jiangxi Yuehua Phamarceutical Co., Ltd No.58, Changxi Road, Jingdezhen city China
Prednison VD-30877-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Prednison USP 36 Henan lihua Pharmaceutical Co. Ltd Middle ofHuanghe street, Anyang Hi- tech Industry development zone Henan China
Prednison VD-30878-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Prednison USP 34 Henan Lihua Pharmaceutical Co.,Ltd Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- tech Industry Development Zone, Henan China
Prednison VD-30879-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Prednison USP 36 Henan Lihua Pharmaceutical Co.,Ltd Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- tech Industry Development Zone, Henan China
Prednison VD-30880-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Prednison USP 34 Henan lihua Pharmaceutical Co. Ltd Middle ofHuanghe street, Anyang Hi-tech Industry development zone Henan China
Prevost Plus VD-30885-18 05/07/2023 Công ty TNHH United International Pharma Sodium Alendronate BP2013 Cipla Ltd Plot No. D-7, M.I.D.C Industrial Area, Kurkumbh village, Pune India-413802 Daund, Maharashtra India
Prevost Plus VD-30885-18 05/07/2023 Công ty TNHH United International Pharma Cholecalciferol (Vitamin D3) NSX DSM Nutritional Products Asia Pacific 2 Havelock Road #04- 01, Singapore 059763 Singapore
Rataf VD-30822-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Dextromethorphan hydrobromid USP37 Divi’s Laboratories Limited Divi tower, 7-1- 77/E/1/303, Dharam Karan Road, Ameerpet Hyderabad- 500016 India
Rataf VD-30822-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Loratadin USP37 Morepen Laboratories Limited 409, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110001 India
Rataf VD-30822-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Paracetamol BP2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 China
Simguline 10 VD-30823-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Montelukast natri (Sodium montelukast) BP2014 Morepen Laboratories Limited 409, Antriksh Bhawan 22 Kasturba Gandhi Marg New Delhi- 110001 India
Tana-Nasidon VD-30881-18 05/07/2023 Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Nefopam hydroclorid CP2010 Anhui Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd Yangcun Industrial Zone, Tianchang City, Anhui Province China
Terbiskin 1% VD-30851-18 05/07/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Terbinafin hydroclorid EP8 Ercros S.A Paseo del Deleite, S/n 28300- Aranjuez, Madrid Spain
Thegalin VD-30824-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Alimemazin tartrat BP2016 RL Fine chem No.15, KHB Industrial Area, Yelahanka, Bangalore-560064 (new 560106) India
Ursodex VD-30206-18 05/07/2023 Công ty TNHH dược phẩm USA – NIC (USA – NIC Pharma) Acid ursodeoxycholic BP2014 Zhejiang Medicines and Health Products Import & Export Co., Ltd ZMC Building, 101- 2, N.Zhongshan Road Hangzhou China
Zinc-Kid VD-30556-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 Kẽm gluconat (Zinc gluconate) USP34 Hangzhou viwa Co., Ltd 4th Floor, Building 5 No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development China
Bromhexin GC-300-18 05/07/2023 (Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Bromhexin hydrochlorid EP8 Orex Pharma Pvt. Ltd. Thane Plot No.N-31, Additional MIDC, Anandnagov, Ambemdth, Dist. Thane-421506 India
Paracetamol GC-301-18 05/07/2023 (Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Paracetamol USP36 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No.368 Jiangshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China
Pỉroxicam GC-302-18 05/07/2023 (Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Piroxicam BP2015/ EP8 Apex Healthcare Limited 4710, GIDC Estate, Ankleshwar-393002 Gujrat India
Toussolène GC-303-18 05/07/2023 (Cở sở nhận gia công): Chi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Alimemazin tartrat EP8 Sanofi Chimie 45 Chemin de meteline France
ESKAR RED VD-30252-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Khoa Tetrahydrozolin hydroclorid USP 38 PCAS 23 rue Bossuet, Z.I. de la Vigne aux Loups F-91160 Longjumeau, France France
Bestpred 4 VD-30257-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Methylprednisolon DĐVN IV Zhejiang Xianju Pharmaceutial Co., Ltd No. 1 Xianyao Road, xianju, Zhejiang, China China
Bestpred 16 VD-30256-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Methylprednisolon DĐVN IV Zhejiang Xianju Pharmaceutial Co., Ltd No. 1 Xianyao Road, xianju, Zhejiang, China China
Candesartan 16 VD-30258-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Candesartan cilexetil BP 2013 Dr. Reddy´s APHC Industrial Estate, I.D.A., Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, srikakulam District, Andhra Pradesh, India India
Cevita 100 VD-30259-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Acid ascorbic DĐVN IV DSM Nutritional Products Ltd P.O. Box 2676, CH – 4002 Basel, Switzerland Switzerland
Efticele 200 VD-30260-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Celecoxib BP 2016 Aarti Drugs Limited Factory address: Plot No. W – 60 (B), 61 (B), 62 (B), 71 (B), 72 (B), 73 (B), M.I.D.C., Tarapur, Tal – Paighar, Dist. Thane – 401 506 (MH) India
Euvaltan 40 VD-30261-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Valsartan USP 38 Macleods Pharmaceuticals Limited – India G- 2, Mahakali Caves Road, Shanti Nagar, Andheri (East) Mumbai 400 093 India
Gentamicin 0.3% VD-30262-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Gentamicin sulfat DĐVN IV Yantai Justaware – China No.1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai City, Shangdong Province, China China
Larevir 300 VD-30263-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Lamivudin USP 38 Shijiazhuang Lonzeal pharmaceutical. Co., Ltd No. 16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebei Province – 052560. China
Medbose 50 VD-30265-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Acarbose BP 2016 Hubei huarong Pharmaceutical Co., Ltd East Road, North 2 nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China P.O. 050041 China
Medbose 100 VD-30264-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Acarbose BP 2016 Hubei huarong Pharmaceutical Co., Ltd East Road, North 2 nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China P.O. 050041 China
Timolol 0.25% VD-30266-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Timolol maleat DĐVN IV Teva Pharmaceutical Fine Chemicals S.R.L Via Briantea km 36 n. 83, 23892, Bulciago (LC) Italy
Vitamin B1 VD-30267-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Thiamin hydroclorid USP 38/NF 33 DSM – Germany 30 Pasir Panjang Road # 13 – 31, Singapore 117440 Germany
Zostopain 60 VD-30268-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Etoricoxib IP 2014 Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd., Cin No. L24231CH1975PLC00 3603 Pharma Division – Alpha Drug Villages: Kolimajra & Samalheri, PO: Lalru, District: SAS Nagar (Mohali), Punjab – 140501, India
Linezolid 400 VD-30289-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Amvi Linezolid IP 2014 Nosch Labs Private Limited Flat No. 404 to 406, “Vijay Sai Towers”, Opp: BJP office, Kukatpally, Hyderabad – 500072 India India
Alverin VD-30359-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Alverine citrate EP 8.0 Hangzhou Viwa Co., Ltd. 4th Floor, Building 5. No.600 on 21st Avenue, Xiasha Economic and Technological Development ZoneHangzhou 310018, Zhejiang. China
Ascorbin C 250 mg VD-30360-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Ascorbic acid USP 40 DSM Jiangshan Pharmaceutical (Jiangsu) Co., Ltd. No.61, Jiangshan road, Jingjiang, Jiangsu (214500)P.R.China China
Ascorbin C 250 mg VD-30360-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Ascorbic acid USP 38 Shangdong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd Shuangfeng Industrial park, zichuan District, Zibo city, Shangdong. China
Bromhexin VD-30361-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Bromhexine hydrochloride BP 2013 Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co., Ltd. Dongjin Town Songjiang, City Shanghai. China
Cefpodoxim 200 mg VD-30362-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Cefpodoxime proxetil USP 35 Aurobindo. The Water Mark Building,Plot No. 11, Survey no.9,Kondapur, Hitech City, Hyderabad, India, 500084 India
Eulexcin 500 VD-30364-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Cephalexin monohydrate BP 2016 NCPC HEBEI HUAMIN PHARMACEUTICA L CO., LTD. No. 18, Yangzi Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei, P.R China. China
Euvifast 60 VD-30365-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Fexofenadine hydrochloride USP 39 Ami Lifesciences Pvt. Ltd. Block No.82/B, ECP Road, At&PO karakhadi-391 450, Tal- padra, Dist- Baroda Gujarat, India
Euvizin VD-30366-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Zinc sulfat heptahydrat BP 2013 Panreac Quimica S.L.U. C/Garaf 2, Poligono Plade la Bruguera E- 08211 Castellar del Vallès, Barcelona. Spain
Gatanin 500 mg VD-30367-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T N-Acetyl -DL- Leucine NSX Zhangjiagang Specom Biochemical Co.,Ltd. No.1 GuoTai North Road, Economic Development Zone, ZhangJiaGang City, JiangSu Province, China Country. China
Loratadin VD-30368-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Loratadine USP 36 Vasudha Pharma Chem Limited Địa chỉ văn phòng: 78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad – 500038, Andhra Pradesh, India

Địa chỉ nhà máy: Unit II Plot No 79, JN Pharma City, Thanam Village, Parawada Mandalam, Visakhapatnam – 531021, Andhra Pradesh, India.

India
Panthenol VD-30369-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T D-Panthenol USP 35 DSM Nutritional Products (UK) LTD. Dairy Ayrshire Scotland – UK KA24 5JJ UK
Spiramycin 3 MIU VD-30370-18 05/07/2023 Cty CP Dược Phẩm Euvipharm- Thành viên tập Đoàn F.I.T Spiramycin EP 8.0 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd. No. 1199 Jiaotong Road(West). Yicheng District Zhumadian. Henan Province China. China
Berberin VD -30376 -18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội Berberin hydroclorid CP 2010 Northeast pharmaceutical group co., ltd 19F, Block B, Chamber of Commerce Headquarter Mans No.51 Youth Street, Shenhe District Shenyang Liaoning, China
Glucosamin 250 VD -30377 -18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội Glucosamin sulfat natri clorid USP 38 Yangzhou rixing bio- tech Co.,LTD No.58 Wuan Road, Gaoyou, Jiangsu, China China
Propylthiouracil VD -30378 -18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội Propylthiouracil BP 2014 Suzhou Hengyi Pharmaceutical Co., Ltd No. 54, Kuntai Road, Xinzhen Kunshan Jiangsu, China China
Mifentras 10 QLĐB -707 -18 18/07/2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội Mifepristone CP 2015 Zhejiang xianju junye pharmaceutical Co., ltd China No 1, Lingxiu road, Xianju modern industrial centralization zone, Xianju, Zhejiang, China China
Loperamid VD-30408-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Loperamide hydrochloride USP 38 Fleming Laboratories Limited. 4th Floor, Madhupala Towers, Ameerpet, Hyderabad-500 016, Telengana, India. Địa chỉ nhà máy: Survey No.270, Nawabpet Village, Shivampet Mandal, Medak Dist.,-502 313, Telangana, India
Loperamid VD-30408-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Loperamide hydrochloride USP 38 Anugraha Chemicals Địa chỉ văn phòng: #6, SFS-208, Opposite Mother Dairy, Yelahanka Newtown, Bangalore-560064, Karnataka, India.

Địa chỉ nhà máy: No. D- 47 to D-50, C-62 & C- 63, KSSIDC Industrial Estate, Doddaballapur, Bangalore – 561203, Karnataka, India.

India
Tetracyclin VD-30409-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Tetracycline hydrochloride EP 8.0 Ningxia Qiyuan Pharmaceutical Co.,Ltd. No.1 Qiyuan Street, Wangyuan Industrial Area, Yinchuan Ningxia China China
Trihexyphenidy l VD-30410-18 05/07/2023 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Trihexyphenidyl hydrochloride BP 2015 Changzhou Kangpu Pharmaceutical Co., Ltd. No.6 Jingde Road (E), Qianhuang Changzhou South, China China
Acyclovir 200mg VD-30479-18 05/07/2023 Công ty CPDP Quảng Bình Acyclovir DĐVN IV Zhejang Charioteer Pharmaceutical Co.,Ltd. China Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejang Province, 317321, P.R. China. China
Ducpro 35 VD-30632-18 05/07/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Sodium Alendronate trihydrat USP 38 Pharmaceutical Works Polpharma S.A Pelpli’nska 19,83- 200 Starogard Gda’nski Poland
Tadalafil MP VD-30633-18 05/07/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Tadalafil EP 7.4 Ultratech India Limited 119 J.K Chambers, Sector -17, Vashi, New Mumbai, Maharashtra 400705 India
Losartan 50 VD-30637-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Losartan Potassium USP 37 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co. Ltd. Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024 China
Meloxicam 7,5 VD-30638-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Meloxicam EP 7.0 ZHEJIANG EXCEL PHARMACEUTICAL CO., LTD. 9 Dazha Road, Huangyan Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang China
Vacodrota 40 VD-30639-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Drotaverine hydrochloride NSX ZHEJIANG APELOA KANGYU 333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118 China
Vaco-Mg B6 VD-30640-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Pyridoxine hydrochloride BP 2016 JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICA L CO., LTD Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300 China
VacoOmez 40 VD-30641-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Omeprazole pellets 8,5% NSX SAINOR PHARMA PVT LTD Plot No. 31, Phase V, IDA, Jeedimetla, Hyderabad 500 055, T.S India
Dung dịch milian VD-30667-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Methylen Blue USP 38 Vanshi Chemicals Pvt. Ltd B-48, Baria Apt., Marwadi Chawl, S. V. Road, Malad (W), Mumbai, Maharashtra 400064, India. India
Dung dịch milian VD-30667-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Gentian violet USP 38 North China Pharmaceutical Victor Co., Ltd No.9 Zhaiying North Street, Shijiazhuang, China. China.
Glycerin borat 3% VD-30668-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Sodium tetraborat BP2014 U.S. Borax, Inc – 26.877 Tourney Rd. Valencia, California 91355-1847, USA USA
Virutel VD-30672-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Telmisartan BP 2012 Glenmark Generics Limited (Plot No 141- 143, 160-165, 170-172 Chandramuoli Audyogik Sahakari Vasahat, MOHOL, Dist Solapur- 413213) India
Oresol hương cam VD-30671-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Glucose or Glucose anhydrous DĐVN IV Xiwang Pharmaceutical Co., Ltd. Handian Town, Zouping County, Binzhou, Shandong, China. China.
Oresol hương cam VD-30671-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Sodium citrat DĐVN IV Weifang Ensign Industry Co., Ltd. No.1567,Changsheng Street,Changle, Weifang,262499, Shandong, China China
Kingphar Fexofenadine VD-30695-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Fexofenadin hydrochloride USP 36 Xian Shunyi Bio- Chemical Technology Co., Ltd. Zone A, Yipin Meidao, Gaoxin Road, Hi-Tech Zone, Xi’an, Shaanxi, China China
Ocefelic VD-30701-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Desloratadin EP 8.0 Morepen Laboratories Ltd., Village Masulkhana Solan District- Himachal Pradesh- India India
Oceprava- 10 VD-30702-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Hóa Dược Việt Nam Pravastatin Sodium EP 7.0 Biocon limited Biocon Special Economic Zone. Plot No.2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani, Link Road,. Bommasandra Post, Banglore-560 099. India India
Efodyl VD-30737-18 05/07/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefuroxime axetil USP38 Chemo S.A Lugano Branch Via F.Pelli 17.P.O Box Lugano, Switzerland Switzerland
Navaldo VD-30738-18 05/07/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Fluorometholone acetate (Micronized) USP38 Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l Via Terazzano 77, 20017, Rho (Milan) Italy Italy
Pemolip VD-30739-18 05/07/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefditoren pivoxil (Amorphous) JP VI Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Disk – 502 296. Telangana, India India
Pemolip VD-30740-18 05/07/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefditoren pivoxil (Amorphous) JP VI Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Disk – 502 296. Telangana, India India
Pemolip VD-30741-18 05/07/2023 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Cefditoren pivoxil (Crystalline) JP VI Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Disk – 502 296. Telangana, India India
Dodacin 375 mg VD-30746-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Sultamicillin tosilate dihydrate EP 8.0 Aurobindo Pharma Limited Unit – XI Survey No. 1/22, 2/1 to 5,6 to 18, 61 to 69, Pydibhimavaram – 532 409, Ranasthali mandal, Srikakulam Dist, A.P, India India
Donolol 50 mg VD-30747-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Atenolol BP 2016 Kopran Research Laboratories Limited K-4/4, Additional MIDC, At/Post: Birwadi, Tal: Mahad, Dist: Raigad, Pin 402 302, Maharashtra, India India
Dopagan Extra VD-30748-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Paracetamol BP2014 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China China
Dopagan Extra VD-30748-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Paracetamol BP 2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China China
Dopagan Extra VD-30748-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Caffeine USP 36 Shangdong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd. East Chemical Zone of Zibo High & New Technology, Development Zone, Zibo, Shandong Province P.R. China Hoặc The East Chemical Distrist of Advanced Technology Development, Zibo City, China China
Dorobay 100 mg VD-30749-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Acarbose EP 9.0 CKD Bio Corporation 292, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan- si, Gyeonggi-do, Republic of Korea. KOREA
Doroclor 500 mg VD-30750-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Cefaclor monohydrat USP 38 Lupin Limited Unit-1, 198-202 New Industrial Area No.2, Mandideep – 462046, District: Raisen [M.P], India India
Dotrim 400mg/ 80mg VD-30751-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Sulfamethoxazole BP 2014 Virchow Laboratories Limited. Plot No. 4 to 10, S.V. Co-op, Industrial Estate, IDA, Jeedimetla, Hyderabad – 500 055, India India
Dotrim 400mg/ 80mg VD-30751-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Trimethoprim BP 2014 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd. North East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong Province, P.R. of China China
Palexus 5 mg VD-30754-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Imidapril hydrocloride NSX SMS Pharmaceuticals Ltd. Unit-II, Plot No. 24 & 24B and 36 & 37 S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy District – 500 090 Andhra Pradesh, India India
Prednison 5 mg VD-30755-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Prednisone USP 38 Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Middle of Huanghe Street, Anyang Hi- Tech Industry Development Zone, Henan, China CHINA
Fortamox 375 mg VD-30752-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Amoxicillin trihydrate (compacted) EP 8.0 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt.SBS Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533 India India
Fortamox 375 mg VD-30752-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Sulbactam pivoxil NSX Zhuhai United Laboratories Co., Ltd Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai Guangdong, China China
Fortamox 750 mg VD-30753-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Amoxicillin trihydrate (compacted) BP 2017 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. SBS Nagar (Nawanshahr), Punjab 144 533, India India
Fortamox 750 mg VD-30753-18 05/07/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Sulbactam pivoxil NSX Zhuhai United Laboratories Co., Ltd Sanzao Science & Technology Park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai Guangdong, China China
Lotugyl Dental VD-30756-18 05/07/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Clorhexidin gluconat 20% (Solution) DĐVNIV R.N. Laboratories PVT.LTD Plot No1 & 86, Sursez, Diamond Park, Sachin, Surat, Gujarat, India. India
Lotusone VD-30757-18 05/07/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Betamethason dipropionat USP 38 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd No. 1 Xianyao Road – Xianju , Zhejiang, China. China
Magnesi B6 VD-30758-18 05/07/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Pyridoxin hydroclorid DĐVN IV Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.Ltd,China. Le,anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China. China
Mediclophencid -H VD-30759-18 05/07/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Hydrocortison acetat EP7.0 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd No. 19, Xin Ye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China China
Mouthpaste VD-30760-18 05/07/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Triamcinolon acetonid USP 38 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd No. 19, Xin Ye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin 300462, China
Tenadinir VD-30761-18 05/07/2023 Cty CP Liên doanh DP Medipharco tenamyd BR s.r.l Cefdinir USP 38 Nectar Lifesciences Ltd-India SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009, India India
Bluemint VD-30863-18 05/07/2023 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma L-cystine EP 8 Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co., Ltd Jiacun Indu. Zone, Gaocheng City, Hebei China
Philfuroxim VD-30866-18 05/07/2023 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Cefuroxim USP 40 Zhejiang Yongning Pharmaceutical Co.,Ltd No. 4, Meihuajing Road, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, China China
Daiclo VD-30865-18 05/07/2023 Công Ty TNHH Phil Inter Pharma Clonixin lysinate KPC 2012 Daehe Biopharma Co., Ltd. Hyeomnyeok-ro 150, Siheung city, Gyeonggi-do Korea
Cgovir QLĐB-712-18 18/07/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Sofosbuvir NSX Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, PR China China
Soledivir QLĐB-713-18 18/07/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Sofosbuvir NSX Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, PR China China
Soledivir QLĐB-713-18 18/07/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Ledipasvir Mono- acetone NSX Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, PR China China
Efava QLĐB-701-18 05/07/2021 Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera Emtricitabine NSX Aurobindo Pharma Limited Unit-XI, Survey No. 61 to 66, IDA, Pydibhimavaram 532409, Ranasthalam Mandal, Srikakulam Dist, A.P, India India
Bidovidine VD-30915-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA – Chi nhánh Long An Povidon-iod USP 38 Adani Pharmachem Pvt. Ltd. Plot No. 2729 to 2731, Road-I 1, Lodhika G.I.D.C., Village: -Metoda, Tal. Lodhika, Dist. Rajkot-360021, India India
Trangusa AAA (fort) VD-30916-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bidopharma USA – Chi nhánh Long An Dexamethason acetat DĐVN IV Zhejiang Xianju Pharmaceutial Co., Ltd No. 1 Xianyao Road, xianju, Zhejiang, China China
Ampicillin 0,5 g VD-30397-18 05/07/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ampicillin sodium (sterile) EP 9 Sterile India Pvt. Ltd. – Địa chỉ trên GMP: Plot No.100, Sector- 56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli District Sonepat (Haryana), India.

– Địa chỉ trên phiếu kiểm nghiệm: Plot No – 100, Sec-56, Phase-IV, HSIIDC, Kundli, Sonepat – 131028 Haryana

India
Ampicillin 0,5 g VD-30397-18 05/07/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Ampicillin sodium (sterile) EP 9 Zhuhai United Laboratories Co., Ltd. No. 2428, Anji Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519040, P.R. China. China
Imexime 100 VD-30398-18 05/07/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cefixime trihydrate USP 39 Covalent Laboratories Private Limited Sy No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak District, Telangana State, India. India
Imexime 200 VD-30399-18 05/07/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cefixime trihydrate USP 39 Covalent Laboratories Private Limited Sy No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak District, Telangana State, India. India
Opxil 500 mg VD-30400-18 05/07/2023 Chi nhánh 3 – Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương. Cephalexin monohydrate EP 8.8 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain, S.A. – Địa chỉ trên GMP: Pol. Ind. Urvasa, c/ Ripollès, 2 08130 Santa Perpétua De Mogoda (Barcelona), Spain

– Địa chỉ trên COA: Calle Ripolles 2, Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona, Spain

Spain
Mexcold 100 VD-30401-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Paracetamol BP 2014 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China China
Mexcold Plus VD-30402-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Paracetamol BP 2014 Mallinckrodt Inc 8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616 USA USA
Mexcold Plus VD-30402-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Caffeine BP 2013 SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICA L CO., LTD 14 Dongyi Road, Zhangdian District, Zibo, Shandong Province, China China
Paracetamol 500 mg VD-30403-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Paracetamol BP 2016 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd. No. 368, Jianshe Street, Hengshui City, Hebei 053000, China China
Pharmox 200 VD-30404-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Amoxicillin trihydrate (powder) EP 8 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. Bhai Mohan Singh Nagar, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533, India. India
Sunigam 300 VD-30405-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Tiaprofenic acid BP 2013 ERREGIERRE S.p.A Via Francesco Baracca, 19 – 24060 San Paolo D’Argon (BG), Italy Italy
Tinforova 3 M.I.U VD-30371-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Spiramycin EP 8.0 Topfond pharmaceutical Co.,Ltd No.1199 Jiaotong road, Yicheng District Zhumadian, Henan Province, China. China
Tinfotol 480 VD-30372-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Sulfamethoxazole BP 2014 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, 262700, Shandon Province, P.R. of China China
Tinfotol 480 VD-30372-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Trimethoprim BP 2014 Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd North-East of Dongwaihuan Road, Dongcheng Industrial Area, Shouguang City, 262700, Shandon Province, P.R. of China China
Befadol Extra VD-30768-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Paracetamol BP 2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd No.35, Weixu north road, Anqiu city Shandong pronvince, China China
Befadol Extra VD-30768-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Caffeine anhydrous BP 2013 Aarti Industries Limited K-17/18/19. M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane – 401 506 India
Betamineo VD-30769-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Dexchlorpheniramine maleate BP 2016 Supriya Lifescience Ltd A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist. -Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India India
Betamineo VD-30769-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Betamethasone USP 37 Hunan Yuxin Pharmaceutical Co.,Ltd Longxutang, Shaoyang City, 422001, Hunan Provice, China China
Deséafer 500 VD-30770-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Deferasirox NSX Optimus Drugs Private Limited. 1-2-11/1, Above SBI Bank, Street No: 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad-500007, Telangana India
Fentimeyer 1000 VD-30771-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Fenticonazole nitrate EP 8 OM Pharmaceutical Industries T-130, MIDC, Tarapur, Boisar, Dist.- Palghar, Maharashtra- 401506, India India
Latyz VD-30772-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Lamivudine USP 38 Hetero Labs Limited (Unit-IX) Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ, N.Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Dist)- 531081, A.P. India
Meloxicam VD-30773-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Meloxicam BP 2016 Technodrugs & Intermediates Pvt. Ltd 11-2/B, Ghanshyam industrial estate, Off Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai- 53, India
Meyercosid 4 VD-30775-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Thiocolchicosid IP 2014 Vital Laboratories Pvt. Ltd Plant No 1710 & A 1/2208, GIDC Estate, Phase III, Vapi-396 195 Gujarat India
Meyercosid 8 VD-30776-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Thiocolchicosid IP 2010 Vital Laboratories Pvt. Ltd Plant No 1710 & A 1/2208, GIDC Estate, Phase III, Vapi-396 195 Gujarat India
Meyerdefen VD-30777-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Dexibuprofen NSX Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical Co., Ltd 122 Yangwan Road, Jingmen City, Hubei Province, 448000 China
Meyerfast VD-30778-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Fexofenadine hydrochloride USP 38 Virupaksha Organics Limited Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.-502 319, Andhra Pradesh India
Meyerfex VD-30779-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Fexofenadine hydrochloride USP 38 Virupaksha Organics Limited Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist.- 502 319, Andhra Pradesh India
Meyermazol 100 VD-30781-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Clotrimazole USP 36 Changzhou Yabang Pharmaceutical Co., Ltd Changliang Road No.6, Jintan, Changzhou, Jiangsu, P. R. China, 213200 China
Meyerolac 200 VD-30782-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Etodolac USP 38 Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China China
Meyeroscal VD-30783-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Tricalcium phosphate USP 38 Reephos Chemical Co., Ltd No.69-45 South Julong Road, Xinpu Lianyungang, Jiangsu, China China
Meyeroxofen VD-30784-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Loxoprofen sodium hydrate JP XVI Weihai Disu Pharmaceutical Co.,Ltd No.55 Qilu Road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong China
Meyersapride 5 VD-30769-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Mosapride citrate dihydrate JP XVI& NSX Symed Labs Limited (Unit-II) 8-2-293/174/3, Beside BN Reddy colony, Road No. 14, Banjara Hills, Hyderabad-34 Telangana India
Paracetamol Meyer-BPC VD-30786-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Paracetamol BP 2013 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co.,Ltd No.35, Weixu north road, Anqiu city, Shandong pronvince, China
Pizin-AM VD-30787-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Piracetam BP 2013 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd No. 37 Zhonggong North Street, Tiexi District, Shenyang, P.R. China
Pizin-AM VD-30787-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Cinnarizin BP 2013 Rakshit Drugs Pvt. Ltd 425/3RT, Door No. 7- 1-621/328, Sanjeeva Reddy Nagar, Hyderabad-500 038, A.P.,India India
Sodilena 200 VD-30788-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Amisulpride BP 2013 Optimus Drugs (P) Limited 1-2-11/1, Above SBI Bank, St. No. 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad – 500007 India
Touxirup VD-30789-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Dextromethorphan hydrobromide USP 37 Wockhardt Limited Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar – 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat, India India
Touxirup VD-30789-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Chlorpheniramine maleate USP 37 Supriya Lifescience Ltd A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, MIDC, Taluka-Khed, Dist. Ratnagiri – 415722, Maharashtra, India
Touxirup VD-30789-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Guaifenesin USP 37 Delta Synthetic Co., Ltd 15, Minsheng St., Tucheng Dist., New Taipei City 23679, Taiwan (R.O.C.) Taiwan
Violevo VD-30790-18 05/07/2023 Công ty Liên doanh Meyer – BPC. Levocetirizin dihydroclorid NSX Metrochem Api Private Limited Flat No. 302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda, Hyderadda, Hyderabad-500 038.AP. India
Biviclopi 75 VD-30208-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Clopidogrel bisulfat USP 36 Aarti Drugs Limited Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D, Sion (East), Mumbai-400 022. India
Bixofen 60 VD-30211-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Fexofenadin hydroclorid USP 38 Alekhya Drugs Pvt. Ltd Plot no: 145-150, 153 & 154A, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam (M), Krishna Dist, A.P.- 521 228. India
Urselon VD-30215-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Methylprednisolone USP 36 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. No. 109 Bawei Road, Hedong District Tianjin, TNJ 300462, china China
Alchysin 4200 VD-30207-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Chymotrypsin USP 39 Shanghai Linzyme Biosciences Ltd. 688-10, Minshen Rd, Xinqiao, Songjiang Shanghai 201612, China China
Lamzidocom VD-30906-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Lamivudin USP 36 Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd No. 108 Shahe Road, Taihe, Anhui, China China
Gastsus VD-30213-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Oxetacain (oxethazain) BP 2014 Sun Pharma Sathammai Village, Karunkuzhi Post, Madhuranthagam TK Kancheepuram District, Tamil Nadu- 603 303, India India
Gastsus VD-30213-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Aluminium hydroxyd dry gel USP 38 Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd. 85, Wanjra Layout Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur 440026, Maharashtra, India. India
Gastsus VD-30213-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Magnesi hydroxyd USP 38 Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd. 85, Wanjra Layout Pilli Nadi, Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur 440026, Maharashtra, India. India
Bivigas VD-30209-18 05/07/2023 Công ty cổ phần BV Pharma Sucralfat USP 39 Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. No 29 Shenxiliu Dong Road, Economic Technological Development District, Shenyang, PR China. China
Effpadol sủi VD-30308-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Paracetamol USP 36 Mallinckrodt Inc 8801 Capital Boulevard, Raleigh NC 27616 USA USA
Redflox 500 VD-30309-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh Levofloxacin USP 38 Shang dong Luoxin Pharma Group Hengzin Phar Co. Ltd West side of Yanbi Road, Economic Development zone, Firxian, Linyi, Shandong, P.R.China China
Franlucat 5 mg VD-30699-18 05/07/2023 Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam Montelukast sodium USP 38 Morepen Laboratories Limited Village Masulkhana, Parwanoo, Distt. Solan, (H.P.) India 173220 India
Franroxil 250 VD-30700-18 05/07/2023 Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam Cefadroxil monohydrat USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals Calle Ripollés, 2, Polígono Industrial Urvasa, 08130 Santa Perpétua de Mogoda, Barcelona, Spain Spain
Betawtodex VD-30762-18 05/07/2023 Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH) Betamethason USP38 Zhejiang Xinanju Pharmacetical co.,Ltd No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang, China China
Gaswin 500 VD-30763-18 05/07/2023 Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH) Paracetamol BP 2014 Anqiu Lu’an Pharmacetical co.,Ltd No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shangdong China China
Gmdiacetyl 20 VD-30764-18 05/07/2023 Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH) Tenoxicam EP 7.0 Nantong Jinghua Pharmacetical Co.,Ltd 43 Yaogang Road, Nantong Jiangsu China China
Lodegald-Urso VD-30765-18 05/07/2023 Công ty Dược Phẩm và Thương Mại Phương Đông-(TNHH) Acid Ursodeoxycholic EP8 Suzhou Tianlu Bio- pharmacetical Co.,Ltd 1128 YinZhong South Road, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou 215124, China China
Fenxicam – M VD-30744-18 05/07/2023 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Meloxicam BP 2014 Technodrugs & Intermediates Pvt. Ltd 11/II B, Ganshyam Industrial Estate, Off Veera Desai Road, Behind Fun Republic, Andheri (W), Mumbai – 400053 India
Samaca VD-30745-18 05/07/2023 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Natri hyaluronat (Sodium Hyaluronate) BP 2017 Bloomage Freda Biopharm Co.,Ltd No.678 Tianchen ST., High – Tech Development Zone, Jinan, China 250101 China
ROSUVASTA TIN 5-US VD-30319-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Rosuvastatin calcium NSX Morepen Laboratories Limited 4th Floor, Antriksh Bhawan, 22 K.G. Marg, New Delhi – 110001, India India
ALPHATAB VD-30886-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA AlphaChymotrysin USP 38 Ningbo Lizyme Biosciences Co, Ltd. 8 Xinshun, Rd, Xiaocao’e Town, Xuyao, Zhejing, China China
BETAHISTINE -US 8mg VD-30887-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Betahistine dihydrochloride USP 38 Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., LTD 10/F, Tianyuan Building, No.508 Wensan Road, Hangzhou, China, 310006 China
CADIFAST 180 VD-30888-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Fexofenadine hydrochloride USP 34 Ra Chem Pharma Limited – Muktyala 145 To 150, Ida – Kondapalli, Ibrahimpatnam (Mandal), Krishna (Dist)- India India
CADIGESIC 650MG VD-30889-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Paracetamol BP 2014 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd, Trung Quốc 368, Jianshe Street, Hengshui city, Hebei Province, 053000 P.R. China. China
CADINESIN VD-30890-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Mephenesin TCNSX Synthokem Labs Private Limited (Unit – II) Địa chỉ văn phòng: P.B. No.1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad – 500 018, India India
CAPLEXIB 200 VD-30891-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Celecoxib USP 38 Kekule Pharma Limited MIA, Khazipally, Jinnaram Mandal, Medak – 502 319, T.S, India India
CEDOKIDS 30 VD-30892-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Racecadotril Ph.Eur 8.0 Rampex Labs PVT. Ltd Plot No.34-C, J.N.Pharma city, Parawada, Visakhapatnam 531019. A.P, India India
GLIMEPIRID 2-US VD-30893-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Glimepirid USP 38 Prudence Pharma Chem Plot No. 7407, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar – 393002. Gujarat, India India
GLIMEPIRID 4-US VD-30894-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Glimepirid USP 38 Prudence Pharma Chem Plot No. 7407, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar – 393002. Gujarat, India India
LEVOCETIRIZ IN-US VD-30895-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Levocetirizin dihydrocloride NSX Maps Laboratories Private Limited. Plot No 38, Rafaleshwar G.I.D.C., NH8-A, National, At. Jambudia, Tal.-Morbi, Dist-Rajkot- 363642 (Gujarat) India
LYTOIN VD-30898-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Guaifenesin USP 38 Gennex Laboratories Limited Survey No.133, IDA, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District – 502 325, Telangana, India
TOPDOLAC 40 VD-30899-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Etodolac USP 40 Kreative Organics Private Limited D-123, Phrase – III, IDA, Jeedimatla, Hyderabad – 500 055, India India
TOPGALIN 75 VD-30900-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Pregabalin NSX Maps Laboratories Private Limited. Plot No. 38, Rafaleshwar G.I.D.C., 8-A, National highway, At. Jambudia, Tal.-Morbi, Dist – Rạjkot – 363 642, Gujarat, India. India
USAPRED VD-30901-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Prednison USP 38 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd 109 Ba Wei Road, hedong District, Tianjin, China China
USAPRIL 20 VD-30902-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Enalapril maleate USP 38 Zhejiang Changming Pharmaceutical Co., Ltd No1, Badu Road, Tiantai Industrial Park, Tiantai Zhejiang, China China
USCLOVIR 800 VD-30903-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Acyclovir USP 38 Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R. China. China
USRIZIN VD-30904-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Cetirizin 2HCl EP 8.0 Sreekara Organics Plot No.159/A, S.V.Co-op. Ind. Estate, IDA Bollaram, Jinnaram Mdl., Medak Dist. -502 325.A.P. India India
XOROF VD-30905-18 05/07/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Loxoprofen sodium hydrate JP 16 SCI Pharmtech, INC 186-2, Hai-Hu- Tsun, Lu-Chu- Hsiang, Taoyuan, Taiwan 338 Taiwan
Haxium 40 VD-30250-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang Esomeprazole magnesi trihydrat enteric coated pellets 22,5% w/w NSX PRECISE CHEMIPHARMA PVT. LTD. Regd.

Office: 108, Malwa, Patanwala Ind. Estate, L.B.S. Marg, Ghatkoper (W), Mumbai – 400 086 (India). Work: Gut No. 215/1 & 215/2, Khatwad Phata, At. Post – Talegaon, Tal – Dindori, Dist – Nashik – 422 202, Maharashtra,

India
Coperil 5 VD-30856-18 05/07/2023 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Perindopril arginine NSX Apotex Pharmachem India Pvt.Ltd. Plot No.1A, Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate (Post Office), Bangalore -560 099 India
Expas Forte VD-30857-18 05/07/2023 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Drotaverin hydroclorid NSX Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. 333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118, China. China
Hagimox 500 Caplet VD-30858-18 05/07/2023 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Amoxicilin trihydrat BP 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab 144 533, India. India
Lipvar 10 VD-30859-18 05/07/2023 Công ty TNHH MTV Dược Phẩm DHG Atorvastatin calcium USP 38 DSM Sinochem Pharmaceuticals India Privated Limited Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr – 144 533, Punjab, India
Dacolfort VD-30231-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Diosmin: Hesperidin (9:1) NSX Hunan Yuantong Pharmaceutical Co., Ltd Yonglong Road, National biological base, Liuyang Biomedical Park, Changsha, Hunan Province, 410 329, China China
Citalopram 10 mg VD-30229-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Citalopram hydrobromide USP 38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., ltd. Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, China China
Citalopram 20 mg VD-30230-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Citalopram hydrobromide USP 38 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., ltd. Xunqiao, Linhai Zhejiang 317024, China China
Damipid VD-30232-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Rebamipid JP XVI Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co., Ltd. Jiangxi Fengxin Industrial Park, Fenxin 330700, Jiangxi Province, P.R.China China
Danapha- Natrex 50 VD-30233-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Naltrexone hydrochloride EP 7 Siegfried Ltd Untere Bruehlstrasse 4, 4800 Zofingen, Switzerland Switzerland
Dibulaxan VD-30234-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Paracetamol BP 2015 Anquiu Luan Pharmaceutical Co., Ltd. No.35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, China China
Dibulaxan VD-30234-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Ibuprofen EP 8 BASF Highway 77 South, Bishop, TX, USA USA
Etocox 200 VD-30235-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Etodolac USP 38 Zhejiang Chiral Medicine Chemicals Co., Ltd Nanyang Economy Development Zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China China
Etocox 200 VD-30235-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Etodolac USP 38 Kreative Organics Pvt, Ltd. D-123, Phase-III, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana State, India India
Neuropyl 800 VD-30236-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Piracetam EP 7 Jiangxi YueHua Pharmaceutical Co., Ltd No.58, Changxi Road, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China China
Ống hít sao vàng VD-30237-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Menthol EP 7 Sharp global limited F-76 C&D INdustrial area phase-1 Bhiwadi 301019 (Dist. Alwar), Rajasthan, India India
Ống hít sao vàng VD-30237-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Camphor DAB-6 Fujian Green Pine Co., ltd Huiyao Industrial Park Jianyang, Fujian, China China
Primaquin VD-30238-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Primaquine phosphate BP 2014 Ipca Laboratories Limited 89A-B/90/91, Industrial Estate, Pologround, Indore- 452003, India India
PVP-Iodine 10% VD-30239-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Povidone iodine BP 2013 Basf 25 Middlesex/Essex, Turnpike, Iselin, NJ 08830-0770, USA USA
Maxxflame- B10 VD-30290-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Baclofen USP 38 Iffect Chemphar Co., Ltd. Suite A2, 15/F Hillier Comm Bldg, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, P.R. China China
Maxxflame- B20 VD-30291-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Baclofen USP 38 Iffect Chemphar Co., Ltd. Suite A2, 15/F Hillier Comm Bldg, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, P.R. China China
Maxxhepa urso 250 VD-30292-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Ursodeoxycholic acid EP 8.0 Iffect Chemphar Co., Ltd. Fanyang, Sanjie Economic zone, Shengzhou, Zhejiang, China China
Maxxneuro-DZ 5 VD-30293-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Donepezil hydrochloride USP 38 Nosch Labs Private Limited Unit-II, Sy No.14, Gaddapotharam Village, IDA, Kazipally, Jinnaram (Mandal), Medak District, Telangana, India India
Maxxneuro- MZ 30 VD-30294-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Mirtazapine EP 8.0 Neuland Laboratories Limited Unit-I, Sy.No.347, 473, 474, 490/2 Bonthapalli Village, Veerabhadraswamy Temple Road, Jinnaram Mandal, Medak District, Telagana State, India. India
SovaAPC QLĐB-711-18 18/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Sofosbuvir NSX Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province, P.R. China China
Aluminium Phosphat gel VD-30328-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Aluminium phosphat gel USP 38 Vasundhara Rasayans Ltd. C-104, MIDC, Mahad, Raigad, Maharashtra, India. India
Glimepiride 2 VD-30329-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Glimepiride BP 2016 Abhilasha Pharma Pvt. Ltd Plot No. 1408,1409, GIDC, Ankleshwar, Gujarat, India India
Losartan 25 VD-30330-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Losartan potassium USP 38 Vasudha Pharma Chem Limited Co., Plot No. 79, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, India India
Panalgan VD-30332-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol USP 38 Mallinckrodt Inc. 8801, Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA. USA
Panalgan VD-30332-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol USP 38 Granules India Limited Office: 2nd Floor, 3rd Block, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, India. Manufacturing site: H.No. 6-5 & 6-11, Temple Road, Bonthapally, Medak Dist. 502 313, Andhra Pradesh. India
Panalgan VD-30333-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol USP 38 Mallinckrodt Inc. 8801, Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA. USA
Panalgan VD-30333-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol USP 38 Granules India Limited Office: 2nd Floor, 3rd Block, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, India. Manufacturing site: H.No. 6-5 & 6-11, Temple Road, Bonthapally, Medak Dist. 502 313, Andhra Pradesh. India
Panalgan 325 VD-30334-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol BP 2014 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shangdong Province, China China
Panalgan effer extra VD-30335-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol USP 38 Mallinckrodt Inc. 8801, Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA. USA
Panalgan effer extra VD-30335-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Caffeine BP 2016 Aarti Industries Limited K_17/18/19, M.I.D.C, Tarapur, Dist. Thane, India India
Panalgan Extra VD-30336-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Paracetamol BP 2016 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co. Ltd. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shangdong Province, China China
Panalgan Extra VD-30336-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Caffeine BP 2016 Jilin Shulan Synthetic Pharmaceutical Co., Ltd. No.2066, People’s main road, Shulan city, Jilin province, China China
Atton VD-30379-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Paracetamol BP 2016 Hebei jiheng (group) Pharmaceutical co., LTD No. 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei Provine, China China
Atton VD-30379-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Chlorpheniramine maleate BP 2016 Supriya Lifescience Ltd. A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed, Dist. Ratnagiri 415722, Maharashtra State, India
Calcitriol VD-30380-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Calcitriol BP 2016 Shreeji Pharma International 311, Atlantis Heights, Sarabhai Main Road, Vadiwadi, Vadodara – 390 007 Gujarat, India
Cephalexin 500 mg VD-30381-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Cephalexin USP 38 Lupin Limited 198-202 New Industrial Area No. 2, Mandideep – 462046, District: Raisen [M.P] India India
Diclofenac methyl VD-30382-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Diclofenac sodium BP 2016 Suzhou Ausun Chemical Co., Ltd. No. 6 Jinshan Road Hi-Tech Industrial Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China China
Faskit VD-30383-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Zinc gluconate USP 38 Givaudan Lavirotte 56 Rue Paul Cazeneuve, 69008 Lyon, France France
Fonroxil VD-30384-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Cefadroxil BP 2013 DSM Sinochem Phamrmaceuticals Spain, S.A. c/ Ripollès, 2. Pol. Ind. Urvasa 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), Spain
Fonroxil 250 VD-30385-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Cefadroxil BP 2016 DSM Sinochem Phamrmaceuticals Spain, S.A. c/ Ripollès, 2. Pol. Ind. Urvasa 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (BARCELONA), Spain
Hasulaxin 375mg VD-30386-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Sultamicillin tosilate dihydrate EP 9.0 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co. Ltd. No.2, Yuli Industrial Zone, Changjiang District, Jingdezhen City, Jiangxi Province, China China
ID-Arsolone 4 VD-30387-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Methylprednisolone USP 38 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd. No.3 Donghai Fourth Avenue Duqiao Medical and Chemical Industry Zone Linhai, Zhejiang, China. China
Levivina VD-30388-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Vardenafil hydrocloride trihydrate EP 9.0 Chempro Pharma Pvt. Ltd Plot No. J-76, M.I.D.C. Tarapur, Boisar, Thane 401 506 Maharashtra State, India India
Mezathin S VD-30389-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây L-ornithine L- aspartate NSX Ningbo Haishuo Biotechnology Co,.Ltd 597 Wanglong Road, East City, Industrial Zone, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, China
Mezaverin 120 mg VD-30390-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Alverine citrate EP 8.0 Yancheng ChemHome Chemical Co., Ltd No.91 Kaifang Street, Yancheng, Jiangsu, China
Moxilaf VD-30391-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Povidone iodine USP 36 Adani pharmachem private Ltd Plot No.2729 to 2731, Road-1, Lodhika G.I.D.C., Metoda, Dist Rajkot, India India
Newspiraz 750.000 I.U VD-30392-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Spiramycin EP 8.0 Topfond Pharmaceutical Co. Ltd No. 1199, Jiaotong Road (West), Yicheng Distri ct, Zhumadian, Henan Province, China China
Nikoramyl 5 VD-30393-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Nicorandil BP 2013 Yashica Pharmaceuticals (P) Ltd. No. 11/12, Shubham Apartment, Syndicate,Kalyan (W), Dist Thane 421 301.Maharashtra State, India India
Pecrandil 10 VD-30394-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Nicorandil BP 2013 Yashica Pharmaceuticals (P) Ltd. No. 11/12, Shubham Apartment, Syndicate,Kalyan (W), Dist Thane 421 301.Maharashtra State, India India
Rotundin 30mg VD-30395-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Rotundine CP 2005 Sichuan Province Yuxin Pharmaceutical Co., Ltd No.51 West Section of Changjiang Road, Economical Development District (Southdistrict), Shifang City, Sichuan Province, China China
Tradamadol VD-30396-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Paracetamol USP 38 Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., LTD No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000, P.R China China
Zadonir VD-30815-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Ceftibuten hydrate JP XVI Parabolic Drugs Limited Village Sundhran, Derabassi, Distt. Mohali, Punjab, India India
Zobisep VD-30816-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Ceftibuten hydrate JP XVI Parabolic Drugs Limited Village Sundhran, Derabassi, Distt. Mohali, Punjab, India India
Aguzar 200 VD-30412-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Etodolac USP 35 FAGRON, INC 2400 Pilot Knob Road – St. Paul, Minnesota 55120- USA USA
Albevil Fort VD-30413-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Ibuprofen USP 38 BASF SOUTH EAST ASIA PTE LTD 33 Tuas Avenue 11 Singapore 038987 Singapore
Avoir 250 VD-30665-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Paracetamol USP 32 ATABAY MARINA Eskihisar, Darica, Istanbul, Turkey Turkey
Bepromatol 10 VD-30414-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Bisoprolol Fumarate USP 38 Arevipharma GmbH Meißner Straße 35, D-01445 Radebeul , Germany Germany
Calciferat 1250 mg/440IU VD-30415-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin D3 (Colecalciferol) EP 8.0 DSM Nutritional Products Ltd. Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
Calciferat 750mg/200IU VD-30416-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin D3 (Colecalciferol) EP 8.0 DSM Nutritional Products Ltd. Site Sisseln, Hauptstrasse 4, CH- 4334 Sisseln, Switzerland Switzerland
Ciheptal 800 VD-30417-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Piracetam EP 8.0 Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co., Ltd No 58, ChangxiRoad, Jingdezhen City, China China
Comcystin VD-30418-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Bisoprolol fumarate USP 38 Arevipharma GmbH Meißner Str. 35, 01445 Radebeul, Germany Germany
Comcystin VD-30418-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Hydrochlorothiazide USP 38 Changzhou Pharmaceutical Factory No. 518, Laodong East Road, Changzhou, Jiangsu Province, PR China China
Creutan 12.5 VD-30419-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Carvedilol USP 38 INDO GULF GROUP 51/57, Dontad Street, 1st Floor, Off. No.11, Mumbai – 400 009 India
Devasco 5 VD-30431-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Benazepril hydrochloride EP 8.0 + NSX Rolabo Outsourcing, S.L. Poligono Industrial Malpica Calle J, n° 3y 4 50016 Zaragoza, Spain Spain
Dextro VK VD-30803-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Dextromethorphan hydrobromid USP 38 WOCKHARDT LIMITED Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar- 393002, Dist. Bharuch, Gujarat, India India
Dextro VK VD-30803-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Guaifenesin USP 38 Zhejian Haizhou Pharmaceutical Co.Ltd Yanhai Industrial Zone, Linhai City, Zhejiang 317016, China China
Fazuphen VD-30804-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Fexofenadine hydrochloride USP 37 Virupaksha Organics PVT.LTD Survey No10, Gaddapotharam village, Jinnaram Mandal, Medak dist 502319, Jelangana, India. India
Foribat 80 QLĐB-703-18 05/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Febuxostat NSX Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Xunqiao, Linhai, Zhejiang 317024, China China
Gutized VD-30420-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Loxoprofen sodium hydrate JP XVI Weihai Disu Pharmaceutical Co., Ltd No.55 Qilu Road, Economic & Technological. Development Zone, Weihai, Shandong, China China
Medi- Acyclovir 800 VD-30421-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Acyclovir USP 38 Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., Ltd. Wensan Road, Xihu Dist., Hangzhou, Zhejiang, China China
Parterol 12 VD-30422-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Galantamine Hydrobromide USP 40 AUROBINDO PHARMA LIMITED Unit-XI, Sy.No.1/22,2/1 to5,6 to18, 61 to 69, Pydibhimavaram Village, Ranasthalam Mandal, Srikakulam District, Andhra Pradesh, India India
Pasein 40 VD-30473-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Escin sodium NSX Teva Kutno S.A. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Poland Poland
Rabedisun VD-30423-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Rabeprazole Sodium JP XVI TAJ PHARMACEUTICA LS LIMITED 434, Laxmi Plaza, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai – 400 053, India
Rectiphlo VD-30424-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Diosmin/Hesperidin 9:1 NSX Hangzhou viwa Co., Ltd Block B, 5F, Huanglong Hengli Mansion, No.5 Huanglong Road, 310007, Hangzhou, China
Ritsu VD-30425-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun L-Carnitine (Levocarnitine) USP 38 NORTHEAST PHARMACEUTICA L GROUP CO., LTD. Zhonggong Bel Street, Tiexi District, Shengyang, China China
Rubpic 20 VD-30426-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Rosuvastatin calcium NSX YUHAN CHEMICAL INC 5BA-402 Shihwa Industrial Complex, 678-1 Sunggok- dong, Ansan-City, Kyunggi-do, Korea Korea
Simloxyd VD-30427-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Magnesium Hydroxide USP 38 Nitika Pharmaceutical specialities PVT. Ltd 85, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India India
Simloxyd VD-30427-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Dried Aluminum Hydroxide gel USP 38 Nitika Pharmaceutical specialities PVT. Ltd 85, Pilli Nadi Industrial Area, Kamptee Road, Nagpur – 440026, Maharashtra, India India
Simloxyd VD-30427-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Simethicone USP 38 Basildon Chemical company Limited Kimber Road Abingdon Oxon OX14 1RZ United Kingdom England
Tazoretin VD-30474-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Adapalen BP 2014 Nantong Desheng Chemical Co., Ltd. 14-203, Longxing Jiayuan, Huanghai Rd., Gangzha Dist., Nantong, Jiangsu, China China
Tonsga VD-30428-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Escitalopram oxalate USP 40 Cadila Pharmaceuticals Limited 1389 Trasad Road, Dholka, Ahmedabad, In 387 810, India India
Vilouric 40 QLĐB-704-18 05/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Febuxostat NSX Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Xungiao, Linhai, Zhejiang 317024, China China
Vilouric 80 QLĐB-705-18 05/07/2021 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Febuxostat NSX Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd Xungiao, Linhai, Zhejiang 317024, China China
Vitamin – 3B VD-30429-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) BP 2011 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China China
Vitamin – 3B VD-30429-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) BP 2011 Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd Le’anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China China
Vitamin – 3B VD-30429-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Vitamin B12 (Cyanocobalamin) BP 2011 Heibei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd East Road, North 2nd Circle, Shijiazhuang, Hebei Province, China PC 050041 China
Xolisco VD-30432-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Bezafibrate BP 2013 Shijiazhuang Aopharm Medical Technology Co., Ltd Room 3-2103, Wonder MallBussiness Square, No. 15 # Yuhua Road (west), Shijiazhuang, Hebei, China China
Zegcatine 80 VD-30430-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Drotaverine hydrochloride NSX Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. 333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang, 322118, China China
Cefactum VD-30475-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Cefdinir JP 17 Covalent Laboratories Private Limited Survey No. 374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist – 502 296 Telangana. India India
Edxor VD-30476-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Venlafaxin hydroclorid USP 38 Aarti Industries Limited Unit-IV, Plot No. E- 50, MIDC, Tarapur, Tal.-Palghar, Dist.- Thane, Pin-401 506. Maharashtra, India. India
Fudaste 500mg VD-30477-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Cefadroxil monohydrat USP 38 Aurobindo Pharma LTD Plot Nos 79 – 91, I.D.A, Chemical Zone, Pashamylaram Patancheru, Mandal, Medak Dist. A.P. India. India
Orenter 50mg VD-30478-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Losartan potassium USP 38 Chempro Pharma Private Limited 568, Chirabazar, Pushpawati Bldg.No 1, 1st Floor, Marine Lines, Mumbai- 400002, India India
Adisus VD-30547-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Nalidixic acid BP 2016 Elixir Pharma 164-A, Phase II, Opp. Lathia Industries, G.I.D.C, Naroda, Ahmedabad-382 330 Gujarat, India India
Alicopin VD-30548-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Haloperidol USP 37 RPG life sciences limited 25, MIDC Land, Thane Belapur Road, Navi Mumbai 400705, Maharashtra, India India
Ambroxol-H VD-30742-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Ambroxol hydrochloride BP 2016 Ami Lifesciences Pvt. Ltd Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi -391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat, INDIA India
Amoxicilin 500mg VD-30549-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Amoxicilin trihydrate BP 2014 North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co.,ltd. No20 Yangzi road Shijahuang Economic & Techcological devolopment Zone, Hebei, P.R China China
Cofsil 50 VD-30550-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Sildenafil citrate USP 38 SMS pharmaceuticals ltd. SY. No 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Medak District – 502319.A.P., India India
Downlipitz 200 VD-30551-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Bezafibrate BP 2013 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd Henryka Sienkiewicza 25, 99- 300 Kutno, Poland China
Downlipitz 400 VD-30552-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Bezafibrate BP 2013 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd Waisha Road 99, Jiaojiang, Taizhou city, Zhejiang, China 318000 China
Revole VD-30867-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Esomeprazole Pellets 15.0% w/w NSX Lee Pharma Limited Site 1: Plot No.V, Phase II, VSEZ, Duvvada, Visakhapatnam-533 049, Andhra Pradesh, India.

Site 2: Survey No.:199 Plot No. 3, D.No.5-9-265/2 Rajivgandhi Nagar, Prashanti Nagar Ind, Extn, Kukatpally, Hyderabad-500 072 Andhra Pradesh, India

India
Celecoxib 200mg VD-30610-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Celecoxib EP 8.0 Aarti Drugs Limited Plot No. W- 60(B),61(B),62(B),7 1(B),72(B),73(B), M.I.D.C,Tarapur,Tal ,Palghar, Dist. Thane – 401 506 (MH). India. India
Cerdesfatamin VD-30611-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Betamethason EP 8.0 Henan Lihua Pharmaceutical Co.,LTD Địa chỉ: Middle of Huanghe street, Anyang Hi-Tech Industry Development Zone, Henan, China China
Cerdesfatamin VD-30611-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Dexclorpheniramin maleate USP 38 Mahrshee Laboratories PVT.LTD 3014-15,GIDC Indl.Area, Phase – III, Panoli – 394116 India
Cetirizin VD-30919-18 06/07/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Cetirizin dihydroclorid BP 2014 Supriya Lifescience LTD A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.- Khed,Dist. Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India. India
Difilen VD-30615-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Diclofenac sodium BP 2014 Aarti Drugs Limited Plot No G-60, M.I.D.C., Tarapur, Boisar. Tal. Palghar. Dist. Thane. India India
Motabic VD-30619-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Meloxicam BP2014 Apex Healthcare Limited Plot No: 4710- G.I.D.C., Ankleshwar-393 002, Gujarat. India India

Công văn 16162/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK – Đợt 162.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16162_QLD-DK_2018_VNRAS

16162_QLD_ĐK_2018_VNRAS

16162_QLD_ĐK_DANH_MUC

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!