Công văn 16161/QLD-ĐK danh mục NL không yêu cầu GPNK đợt 162

650
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16161/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 162).
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT Vũ Tuấn Cường(để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK(N).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 162
(Đính kèm công văn số 16161/QLD-ĐK ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK
(dd/mm/yy) (3)
Tên NSX (4) Dược chất
(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …) (5)
Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất (9)
Palset VD3-18-18 05/07/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 5ml dung dịch chứa Palonosetron (dưới dạng Palonosetron hydrochloride) 0,25mg NSX Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.- Ahmedabad, India India

Công văn 16161/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp SĐK Đợt 162.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

16161_QLD-DK_2018_VNRAS

16161_QLD_ĐK_2018_VNRAS

16161_QLD_ĐK_DANH_MUC

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!