Công văn 15512/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

658
Công văn 15512/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 15512/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15512/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 159.
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm) – Đợt 159.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
– Website của Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số: 15512/QLD-ĐK ngày 07/8/2018)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ ssản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Minovir 300 QLĐB-621-17 19/09/2019 Công ty TNHH HASAN – DERMAPHARM Tenofovir disoproxil fumarat NSX (In house) Hetero Labs Limited Plot No.2, Hetero infrastructure LTD-SEZ, N.Narasapuram (Vill), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam (Disk.), Andhra Pradesh 531081 India
2 Minovir 300 QLĐB-621 -17 19/09/2019 Công ty TNHH HASAN – DERMAPHARM Tenofovir disoproxil fumarat NSX (In house) Acebright (India) Pharma Private Limited No. 77D& 116/117, KLADB Industrial Area, Jigani, Bangalore – 560 105 India
3 Acehasan 100 VD-28535-17 19/09/2022 Công ty TNHH HASAN – DERMAPHARM Acetylcystein EP 8 Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.1.S) Via Dovaro, snc, 36045 Lonigo (VI) Italy
4 Acehasan 100 VD-28535-17 19/09/2022 Công ty TNHH HASAN – DERMAPHARM Acetylcystein EP 8 Moehs Catalana S.L. Polígono Industrial Rubí Sur, C/César Martinell i Brunet, 12A 08191 Rubí Spain
5 Macetux 100 VD-28565-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Acetylcystein EP 8 Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A (F.I.S) Via Dovaro, snc, 36045 Lonigo (VI) Italy
6 Macetux 100 VD-28565-17 19/09/2022 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHARM Acetylcystein EP 8 Moehs Catalana S.L. Polígono Industrial Rubí Sur, C/César Martinell i Brunet, 12A 08191 Rubí Spain

Danh mục này có 01 trang gồm 06 khoản./.

Công văn 15512/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 159.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

15512_QLD_ĐK_2018_VNRAS

15512_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!