Công văn 13906/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

956
Công văn 13906/QLD-ĐK
Công văn 13906/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số : 13937/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không
phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT

NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 13937/QLD-ĐK ngày 20/07/2018 của Cục Quản Lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Cephalexin 250 mg VD-29160-18 22/02/2023 CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cephalexin (1) BP 2017 North China Pharmaceutical Co.,Ltd No. 18, Yangzi road, Shijiazhuang Economic & Technology Development zone, Hebei, China China
2 Cephalexin 500 mg VD-28072-17 19/09/2022 CTCP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco Cephalexin (2) BP 2017 North China Pharmaceutical Co.,Ltd No.18, Yangzi road, Shijiazhuang Economic & Technology Development zone, Hebei, China China

 

 

  • 1: Bổ sung nhà sản xuất nguyên liệu theo công văn số 13933/QLD-ĐK ngày 20/7/2018;
  • 2: Bổ sung nhà sản xuất nguyên liệu theo công văn số 13934/QLD-ĐK ngày 20/7/2018;

 

 

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

13937_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!