Công văn 13686/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

908
CÔNG VĂN 13686/QLD-ĐK
CÔNG VĂN 13686/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

CÔNG VĂN 13686/QLD-ĐK VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GPNK CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Số: 13686/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

 

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 761/ĐKHS-DHT ngày 24/8/2017 về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội  dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 5201_QLD_ĐK_VNRAS ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuôc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Trưong Quốc Cường (dể b/c);
  • Các Phó Cục trường (để b/c);
  • Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
  • Tổng Cục hải Quan (để ph/h);
  • Website của Cục QLD; ^
  • Lưu: VT, ĐKT(L.A).

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG


DANH MỤC

STT Tên thuốc  

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Homdomino

Ginseng

VD-19361-13 10/09/2018 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Vitamin E BP 2015 Zhejiang Medicinc Co., Ltd, Xinchang Pharmaceutical Factory. 98 East Xinchang Dadao Road, Xinchang Zhejiang, P.R. China. China

 

VĂN BẢN GỐC: 13686_QLD_ĐK_VNRASg

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!