Công văn 13495/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nuớc đã được cấp số đăng ký

1516
Công văn 13495/QLD-ĐK
Công văn 13495/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 13495/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nuớc đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 13495/QLD-ĐKV/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nuớc đã được cấp số đăng ký Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

STT tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc
1 Diclofenac VD-20897-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex Diclofenac natri
2 Eucosmin VD-20898-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex Diacerein
3 Limeee siro VD-20899-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex Acid ascorbic
4 Mecosol VD-20900-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex Esomeprazol magnesium dihydrat (pellet 8.5%)
5 Medicolzen VD-20901-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex Paracctamol
6 Mcdicolzen VD-20901-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex Ibuprofen
7 Tosren VD-20902-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex
8 Tosren VD-20902-14 12/06/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex
9 Doxycyclin VD-20487-14 04/03/2019 Công ty CP Dược TW Mediplantex
10 Activ-Gra VD-20277-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
11 Ẽycspot-E VD-20281-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
12 Evespot-E VD-20281-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
13 Eyespot-E VD-20281-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
14 Evespot-E VD-20281-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
15 Eyespot-E VD-20281-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
16 Medifevisof VD-20287-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
17 Medifevisof VD-20287-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
18 Medifevisof VD-20287-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
19 Medifevisof VD-20287-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
20 Medifevisof VD-20287-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
21 Medisamin 500mg VD-20288-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
22 Rosegìnal lbrte VD-20290-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
23 Roseginal forte VD-20290-13 27/12/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
24 Licomycin VD-19995-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
25 PT-Colin VD-19996-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
26 Roseginal VD-19997-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
27 Roseginal VD-19997-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
28 Rudexen VD-19998-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
29 Vinpocetin VD-20002-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
30 Vitamin B1-B6-PP VD-20003-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
31 Vitamin B1-B6-PP VD-20003-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
32 Vitamin B1-B6-PP VD-20003-13 08/11/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
33 Dicenin VD-19524-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
34 Dilovic VD-19525-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantcx
35 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
36 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
37 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
38 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
39 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
40 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
41 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
42 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
43 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
44 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
45 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
46 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
47 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
48 Kogimin VD-19528-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
49 Mediginal VD-19530-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
50 Piracetam 400ma VD-19532-13 10/09/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
51 Clorpheniramin

maleat

VD-19064-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
52 Datisoc 16mg VD-19065-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
53 Ducpro 10 VD-19065-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
54 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
55 Ibatonv VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
56 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
57 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
58 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
59 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
60 Ibatony VD-19067-13 19>>&ígỊ-£. Công ty CP Dược TW Mediplantex
61 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
62 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
63 Ibatony VD-19067-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
64 Orthin VD-19068-13 19/06/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
65 Acvacv 800 VD-18785-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
66 Ibucapvic VD-18787-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
67 Ibucapvic VD-18787-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
68 Roscef VD-18788-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
69 Uniíeron B9 VD-18789-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
70 Uniíeron B9 VD-18789-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
71 A9-Cerebrazel VD-18416-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
72 Alphachymotrypsin VD-18417-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
73 Magnesi B6 VD-18419-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
74 Magnesi B6 VD-18419-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
75 Pgiderol VD-18420-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
76 Pgiderol VD-18420-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
77 Pgiderol VD-18420-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
78 Thylmedi 16 mg VD-18421-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
79 Thylmedi 4 ma VD-18422-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
80 Vitamin AD VD-18423-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
81 Vitamin AD VD-18423-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
82 Wincold F VD-18424-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
83 Wincold F VD-18424-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
84 Wincold F VD-18424-13 18/01/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
85 Calci D VD-18010-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
86 Calci D VD-18010-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
87 Celesmine VD-18011-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
88 Celesmine VD-18011-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
89 Chlorpheniramin maleat 4mg VD-18012-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
90 Chlorpheniramin maleat 4mg VD-18013-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
91 Chlorpheniramin maleat 4mg VD-18014-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
92 Deginal VD-18015-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
93 Deginal VD-18015-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
94 Ibatony Calci V 0-18018-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
95 Ibatony Calci VD-18018-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
96 Ibatony Calci VD-18018-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
97 Ibatony Calci VD-18018-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
98 Peđonase VD-18019-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
99 Pedonase VD-18019-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
100 Pimagie VD-18020-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
101 Pimagie VD-18020-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
102 Prednison 5mg VD-18021-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
103 Triamicin F VD-18023-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
104 Triamicin F VD-18023-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
105 Triamicin F VD-18023-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
106 Zaclid VD-18024-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
107 Zaclid 40 VD-18025-12 20/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
108 Chlorpheniramin maleat 4mg VD-17601-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
109 Magnesi B6 VD-17603-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
110 Magnesi B6 VD-17603-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
111 Xicofort VD-17606-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
112 Paracetamol 325mg VD-17609-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
113 Paracetamol 500mg VD-17610-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
114 Penveril VD-17611-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
115 VitaminBl lOOmg VD-17613-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
116 Vitamin B6 125mg VD-17614-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
117 Vitamin c 500mg VD-17615-12 24/09/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
118 Paracetamol 200mg VD-17058-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
119 Paracetamol 200mg VD-17059-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
120 Paracetamol 325mg VD-17060-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
121 Cotrimoxazol 480 VD-17061-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
122 Cotrimoxazol 480 VD-17061-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
123 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
124 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
125 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
126 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
127 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
128 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
129 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
130 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
131 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
132 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
133 Ibatonic VD-16623-12 15/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
134 Acyclovir 200 VD-16621-12 26/05/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
135 Lusanti VD-16624-12 26/05/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
136 Paracetamol 650mg VD-16625-12 26/05/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
137 Prednisolon 5ms VD-16626-12 26/05/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
138 Ducpro 35 VD-11778-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
139 Ducpro 70 VD-11779-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
140 Medineuro forte VD-1 1787-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
141 Medi-Neuro forte VD-11787-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
142 Medineuro forte VD-11787-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
143 Bevichymo VD-13533-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
144 Rhutazil P VD-13536-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
145 Rhutazil p VD-13536-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
146 Rhutazil p VD-13536-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
147 Cilexid VD-14452-11 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
148 Fexolergic VD-14453-11 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
149 Uniíeron B9-B12 VD-13017-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
150 Uniferon B9-B12 VD-13017-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
151 Uniferon B9-B12 VD-13017-10 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
152 Metid VD-8153-09 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
153 Stustu VD-15864-11 31/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
154 Oreatec VD-15488-11 30/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
155 Orgatec VD-15488-1 1 30/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
156 Oraatec VD-15488-11 30/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
157 Orgatec VD-154^£i J2£#2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
158 Orgatec VD-15488-11 30/12/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
159 Rotaíòte VD-15862-11 13/10/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
160 Mahimox VD-15486-11 06/10/2017 Công ty CP Dược TW Mediplantex
161 Althax VD-18786-13 01/04/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
162 Antibilox VD-8859-09 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex
163 Medithymin VD-8868-09 01/08/2018 Công ty CP Dược TW Mediplantex

Công văn 13495/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nuớc đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

13495_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!