Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm CĐHH

653
Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ
Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm CĐHH.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1217/KCB-PHCN&GĐ
V/v khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm CĐHH
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

Phúc đáp công văn số 1875/SYT-GĐYK ngày 26/9/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình gửi Bộ Y tế về việc “khám giám định con đẻ người nhiễm CĐHH”, thừa lệnh của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trả lời như sau:

Ngày 12/7/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3194/QĐ-BYT về việc đính chính Phụ lục số 2 và Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016, trong đó cụm từ “Dị tật bẩm sinh não không đặc hiệu (congenital malformation of brain, unsnpecified) đã được sửa thành “Dị tật bẩm sinh về tâm thần (chậm phát triển trí tuệ Martin- Bell)”. Việc có thêm cụm từ “Martin-Bell” như trên là do lỗi biên soạn và in ấn. Đề nghị bỏ cụm từ “Martin-Bell” trong Quyết định số 3194/QĐ-BYT nêu trên và đọc là: “Dị tật bẩm sinh về tâm thần (chậm phát triển trí tuệ)”.

Ngày 31/7/2017, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu Hướng dẫn giám định y khoa (GĐYK) bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin trên cơ sở tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 29/6/2016 của Bộ Y tế. Trong tài liệu này, có nội dung hướng dẫn khám GĐYK “chậm phát triển tâm trí (Chậm phát triển tâm thần hoặc Thiểu năng trí tuệ)”, để hướng dẫn khám GĐYK đối với Dị tật bẩm sinh về tâm thần (chậm phát triển tâm thần). Hội đồng GĐYK tỉnh Quảng Bình cần thực hiện theo đúng tài liệu Hướng dẫn GĐYK do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 3459/QĐ-BYT ngày 31/7/2017 của Bộ Y tế.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trả lời để Sở Y tế tỉnh Quảng Bình biết, chỉ đạo Hội đồng GĐYK tỉnh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
– Hội đồng GĐYK TW: 1, 2, 3 (để t/hiện);
– SYT tỉnh/Tp (để p/hợp chỉ đạo);
– Lưu: VT, PHCN-GĐ.

CỤC TRƯỞNG

Lương Ngọc Khuê

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

1217_KCB-PHCNGD_2018_VNRAS

1217_KCB_PNCN_GD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!