Công văn 11729 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

612
Công văn 11729 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11729 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11729/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị tại công văn số 145/UIP-2018 đề ngày 04/06/2018 của Công ty TNHH United International Pharma về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11729/QLD-ĐK ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chatlưọng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ Cơ sởsản xuất nguvên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Kremil gel VD-25066-16 15/07/2021 Công ty TNHH United International Pharma Aluminum Hydroxide (Aluminum Hydroxide gel 20%) USP35 SPI Pharma Inc Chemin du Vallon du Maire-13 2400 Septemes les Vallons France
2 Kremil gel VD-25066-16 15/07/2021 Công ty TNHH United International Pharma Simethicone (Simethicone emulsion 30%) USP35 Dow Corning Corporation Healthcare Ind Materials Site 1635 N.Gleaner Road, Hemlock MI 48626 USA

Công văn 11729 QLD/ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11729_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!