Công văn 11566/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP

703
Công văn 11566/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP
Công văn 11566/QLD-CL hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đạt PIC/S-GMP và EU-GMP
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 11566 /QLD -CL

V/v các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S- GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 57)

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP va EU – GMP không đạt yêu câu và cân bô sung giải trình trong Đợt 57 theo các danh sách như sau:

Phụ lục 1: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuân PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu (Đợt 57): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phụ lục 2: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuân PIC/S – GMP và EU – GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 57): Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này để gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/07/2018. Neu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bổ sung giải trình, hồ sơ đề nghị công bố sẽ xếp loại không đạt yêu cầu.

(Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

KT CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11566_QLD-CL

DANH SÁCH HỒ SƠ Đợt57-Giảitrình Đợt57-Khôngđạt

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!