Công văn 10912/QLD-KD triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

965
Công văn 10912/QLD-KD triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc
Công văn 10912/QLD-KD triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 

Số: 10912QLD-KD

V/v triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

 

Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2018

THƯỢNG KHẨN

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại thông báo số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 21/5/2018 do Phó thủ tướng chủ trì về việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc theo Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và giai đoạn 2017 – 2020” với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện tập đoàn Viettel, Lãnh đạo một số Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nhằm triển khai các chỉ đạo về tăng cường hiệu quả quản lý thuốc tại nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Ngày 08/6/2018, Cục Quản lý Dược đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm dánh giá tiên độ triển khai úng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc tại 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hưng Yên để rút kinh nghiệm, đưa ra phương hướng triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Nhìn chung, việc triển khai tại các Sở có nguy cơ chậm so với yêu cầu.

Đe đảm bảo hoàn thành việc triển khai đúng tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Cục Quản lý Dược đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế 3 tỉnh nêu trên chỉ đạo:

  1. Thành lập tổ công tác của Sở Y tế do một đồng chí lãnh đạo Sở làm tổ trưởng, thành viên là đại diện các phòng thuộc Sở (phòng nghiệp vụ dược, hành nghề dược, thanh tra, công nghệ thông tin…), các phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Viettel. Tổ công tác có trách nhiệm giúp đồng chí Giám đốc Sở tổ chức, triến khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện việc kết nối mạng 100% số nhà thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã trên toàn tỉnh trước ngày 30/6/2018.
  2. Sở Y tế phối hợp với Viettel xây dựng kế hoạch đào tạo, cài đặt, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành phần mềm. Đối với việc nhập dữ liệu ban đầu, đề nghị Sở chỉ đạo ưu tiên nhập liệu đối với các thuốc kê đơn, thuốc kháng sinh sau đó mới là các loại thuốc khác.
  3. Tổng hợp những vướng mắc cụ thể trong việc sử dụng phần mềm gửi Cục Quản lý Dược trước ngày 18/6/2018 (theo mẫu phụ lục đính kèm công văn này) để Cục Quản lý Dược đề nghị Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel (Đơn vị cung cấp phần mềm thí điểm) hoàn thiện phần mềm đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, tiện dụng và thống nhất trong hệ thống kết nối.
  4. Báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử qua địa chỉ email: qld@moh.gov.vn trước ngày 25/6/2018 để Cục Quản lý Dược tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế và Văn phòng Chính Phủ để báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế nhằm triển khai chỉ đạo về tăng cường hiệu quả quản lý thuốc tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngàỵ 25/10/2017 của Hội nghị trung ưong 6 nhằm tăng cường quản lý xuất xứ, nguồn gốc thuôc, đảm bảo chất lượng thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Vì vậy, Cục Quản lý Dược đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo triển khai.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỤC TRƯỞNG

VŨ TUẤN CƯỜNG

 

 

Sở Y tế….

Số:

TỔNG HỢP VƯỚNG MẮC VỀ PHẦN MỀM TRONG TRONG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TRIỂN KHAI LIÊN THÔNG KẾT NỐI CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

(Kèm theo báo cáo số…….ngày / /2018 của SYT……………………. )

Kinh gửi: Cục Quản lý Dược

STT Tên phân hệ – Chức năng Nội dung cần chỉnh sửa Đơn vị sử dụng Ghi chú
1
2

 

Người tổng hợp

Ký và ghi rõ họ tên

Tên địa phương, ngày….tháng…..năm….

Thủ trưởng đơn vị

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

Công văn 10912/QLD-KD triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 10912_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM