Quyết định 114/QĐ-K2ĐT Về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược

2447
Chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe
Chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 114/QĐ-K2ĐT Về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược

BỘ Y TẾ
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 114/QĐ-K2ĐT Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược

CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;

Căn cứ hai Biên bản họp Hội đồng chuyên môn thẩm định chương trình đào tạo về Chăm sóc ban đầu theo nguyên lý y học gia đình dành cho điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ và cán bộ dược công tác tại trạm y tế xã/phường ngày 22/8/2017 theo Quyết định số 103/QĐ-K2ĐT và 104/QĐ-K2ĐT ngày 16/8/2017;

Theo đề nghị của trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Đào tạo liên tục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bốn (04) Chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược do trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, trường đại học Y Dược Thái Nguyên và chuyên gia của Trung tâm Phát triển nhân lực và Hỗ trợ hành nghề y tế thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam phối hợp biên soạn như sau:

  1. Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình (142 tiết);
  2. Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình (158 tiết);
  3. Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên tắc y học gia đình dành cho y sĩ làm việc tại trạm y tế xã (240 tiết);
  4. Nâng cao năng lực cho cán bộ dược làm việc tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình (120 tiết).

Điều 2. Bốn (04) chương trình đào tạo ghi tại Điều 1 được sử dụng để đào tạo cho các đối tượng điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ và cán bộ dược hoạt động trong nhóm chăm sóc ban đầu công tác tại các trạm y tế xã/phường hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Đào tạo liên tục; Ban Quản lý dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET); Các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo nhóm chăm sóc ban đầu hoạt động theo nguyên lý y học gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 114/QĐ-K2ĐT Về việc ban hành bốn (04) chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình dành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và cán bộ Dược

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]
114_QĐ_K2ĐT_VNRAS

[/sociallocker]

Copy xin vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!