Công văn 15216/QLD-ĐK Nguyên liệu làm thuốc trong nước phải cấp phép nhập khẩu

802
15216/QLD-ĐK nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15216/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Phòng QLKD Dược (để phối hợp);
– Lưu: VT, ĐK (Đ).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

 

Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 BFS-Salbutamol

5mg/5ml

VD-26001-16 15/11/2021 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) BP 2012 Megafine Pharma Ltd Plot No. 31 – to 35 & 48- to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik – 422202, Maharashtra, India India
2 BFS-Terbutaline 1mg/1ml VD-26002-16 15/11/2021 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Terbutalin sulfat USP 36 Shimoga Chemicals W-57A, F-11, MIDC Kupwad, Sangli 416 436, Maharashtra, India India
3 Dexamoxi VD-26542-17 06/02/2017 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid) BP 2014 Inogent Laboratories Private Ltd. Plot 28A, IDA Nacharam, Hyderabad 500 076. India India

 

15216/QLD-ĐK nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

15216_QLD_DK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!