Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi

2973
Vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc
Vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 1607/BYT-QLD về việc vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1607/BYT-QLD
V/v vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi.
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

  • Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
  • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn bản số 1649/VPCP-KGVX ngày 24/2/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết bản quyền và xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế đề nghị các đơn bị báo các các nội dung sau:

  1. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đấu thầu mua thuốc theo quy định của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngàu 11/5/2016 và các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu thầu mua thuốc để giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải.
  2. Báo cáo về cơ cấu mua sắm, sử dụng thuốc của các nhóm thuốc tại đơn vị, cụ thể:

– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ báo các theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo công văn này.

– Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp cơ cấu mua sắm, sử dụng của các cơ sở y tế trên địa bàn và báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này.

(Các mẫu báo cáo có thể tải về tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược: www.dav.gov.vn).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện. Báo cáo gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) trước ngày 15/04/2017. Hình thức gửi: thư điện tử (địa chỉ: quanlygiathuoc@gmail.com) và đường văn bản (địa chỉ: Cục Quản lý Dược; 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Trân trọng cám ơn ./. 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
– VPCP (Vụ KGVX, Vụ KTTH) (để b/c);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Các thứ trưởng (để p/h);

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để p/h);
– Website Bộ Y tế, Cục QLD;
– Lưu: VT, KHTC, PC, QLD (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

VĂN BẢN DẠNG WORD: 1607_BYT_QLD_VNRAS

VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424]1607_BYT_QLD_VNRAS Mau_bao_cao_DMHC_kem_theo_CV1607[/sociallocker]

ENGLISH VERSION: 

Vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!